Evidence pracovní doby

Vydáno: 15 minut čtení

Pracovní doba je dobou, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost vést evidenci pracovní doby zaměstnance. Evidence pracovní doby patří mezi nejčastěji kontrolované oblasti ze strany inspektorátu práce, proto je důležité, aby zaměstnavatelé této oblasti věnovali zvýšenou pozornost.

Délka pracovní doby

Zákoník práce stanoví maximální délku pracovní doby, a to jako stanovenou týdenní pracovní dobu. Vymezení stanovené týdenní pracovní doby je významné pro aplikační praxi, např. pro určení kratší pracovní doby a práce přesčas. Právní úprava rozlišuje tři druhy týdenní pracovní doby: zákonnou, zkrácenou a kratší. Pro zákonnou a zkrácenou pracovní dobu používá zákon zastřešující termín „stanovená týdenní pracovní doba“. Zákoník práce určuje, že délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně. V případě, že by měli zaměstnanec a zaměstnavatel zájem dohodnout výkon práce ve větším rozsahu, mohou uzavřít další pracovní poměr nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. V takovém případě ale nemůže zaměstnanec vykonávat stejný druh práce. Tímto způsobem by mohlo být obcházeno především ustanovení o práci přesčas. Pokud by ale zaměstnanec v rámci dalšího pracovněprávního vztahu vykonával jiný druh práce nebo sice tentýž druh práce, ale u jiného zaměstnavatele, není zaměstnanec nijak omezen a může tak mít teoreticky více pracovních poměrů na plný úvazek.

Délka pracovní doby se řídí dále také charakterem pracoviště a věkem zaměstnanců. Pro určité skupiny zaměstnanců dochází ke snížení maximální hranice 40 hodin týdně, a to v závislosti na druhu práce, formě pracovního režimu nebo věku zaměstnance. Zákonem stanovená maximální hranice týdenní pracovní doby je u určitých skupin zaměstnanců snížena z důvodu ochrany zdraví vzhledem k výkonu práce ve ztížených pracovních podmínkách.

Směna

Zákoník práce v ust. § 78 odst. 1 písm. c) definuje směnu jako část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanovenéh

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Evidence pracovní doby
Překrývání směn
Směna a její maximální délka
Pružná pracovní doba
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Kontrola evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Kontrola evidence pracovní doby
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Spořicí konto pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd

Související otázky a odpovědi

Evidence odpracované směny
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Minimální časový údaj ve výkazech
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Práce z domu a přesčasy
Evidence pracovní doby
Docházkový systém
Evidence dnů a přesčasů
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Evidence docházky
Evidence docházky
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
251/2005 Sb. o inspekci práce
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Související judikáty

Evidence pracovní doby