Sestavujeme rozvrh směn

Vydáno: 24 minut čtení

Nyní platný zákoník práce výslovně stanoví, že pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce pro zaměstnavatele. Tato nová definice má některé zásadní důsledky v posuzování toho, co je a co není pracovní dobou.

Předně to, že pracovní dobou je i doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, má za následek, že i doba bez výkonu práce na pracovišti je odměňována stejně jako doba, ve které zaměstnanec práci pro zaměstnavatele vykonává. Na podporu této úpravy lze uvést, že jestliže zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci, aby byl přítomen na pracovišti, je v zájmu zaměstnavatele, aby zaměstnanci přiděloval práci. Tím však nejsou vyloučeny situace, kdy je z objektivních důvodů nutné, aby zaměstnanec byl přítomen na pracovišti i bez toho, že by vykonával práci, např. lékař je přítomen v nemocnici pro případ nepředvídaných událostí.

Dalším důsledkem definování pracovní doby je, že nemůže být upravena pracovní pohotovost na pracovišti. To s sebou přineslo řadu problémů v těch oborech, kde byla pracovní pohotovost na pracovištích značně využívána, jako např. ve zdravotnictví, v obecní policii, dopravě apod.

Rozvržení pracovní doby je významné jak pro zaměstnavatele (zaměstnanec v rozvržené pracovní době vykonává pro zaměstnavatele sjednanou práci, která vytváří pro něj hodnoty), tak pro zaměstnance (rozvrh pracovní doby do značné míry determinuje volný čas zaměstnance, vymezuje prostor pro jeho odpočinek, a tím také předpoklady pro sladění jeho pracovního a rodinného života, ovlivňuje prostor pro realizaci osobních zájmů, pro regeneraci a reprodukci pracovní síly.

Zákoník práce výslovně stanoví, že zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, jakož i na rozvržení pracovní doby před zahájením práce.

Definice pojmů

Definice pojmu pracovní doba je vymezena shodně s definicí tohoto pojmu ve směrnici 2003/88/ES. Je pozitivní, neboť platí, že pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Znamená to tedy, že pracovní dobou je i práce přesčas, neboť výkon práce přes-čas (ať v rámci limitu 150 hodin ročně, nebo v rámci limitu dohodnutého se zaměstnancem) vždy nařizuje podle své potřeby zaměstnavatel. Nakonec pracovní dobou jsou i bezpečnostní přestávky, neboť podle výslovného znění § 89 ZP se bezpečnostní přestávky započítávají do pracovní doby. Jako pracovní doba se tedy zjednodušeně řečeno posuzuje jakákoli doba přítomnosti zaměstnance na pracovišti na základě pokynu zaměstnavatele, s výjimkou doby poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech.

V praxi je velice důležité důsledně rozlišovat pojem „pracovní doba“ a „stanovená pracovní doba“. Pod pojmem „pracovní doba“ se rozumí veškerá doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci včetně doby, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Naproti tomu „stanovená pracovní doba“ je délka pracovní doby stanovená zákonem, tedy § 79 a § 79a ZP.

Významná je nakonec i definice pojmu směna, protože jde o pojem běžně užívaný nejen v pracovním právu, ale především v personalistice. Směnou je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je za

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Pružná pracovní doba
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Spořicí konto pracovní doby
Spořicí konto pracovní doby
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Otazníky kolem pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
12hodinové směny
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrná pracovní doba
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nepřetržitý provoz
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Fond pracovní doby za měsíc
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
Dělená směna
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, zkrácení týdenní pracovní doby
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Harmonogram směn a práce přesčas
Změna harmonogramu směn
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Změna pracovní doby

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas