Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku

Vydáno: 24 minut čtení

Pracovní dobu je možné považovat za jednu ze základních pracovních podmínek, za nichž zaměstnanec koná pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru, neboť dle ust. § 74 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákoník práce") platí, že pro zaměstnance, kteří konají práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnavatel není povinen pracovní dobu rozvrhnout.

Jedná-li se o jednu z pracovních podmínek, pro zaměstnavatele to znamená, že je ohledně pracovní doby povinen dodržovat zákonnou zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci.

Definice vztahující se k pracovní době a době odpočinku

Zákoník práce v ust. § 78 zakotvuje několik definic vztahujících se k pracovní době a době odpočinku, především se jedná o to, co je třeba pracovní dobou rozumět. Za pracovní dobu je považována jednak doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, jednak doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Jak je patrné, druhá část této definice představuje dřívější pracovní pohotovost na pracovišti, pro kterou platíval limit 400 hodin ročně. Dle účinné právní úpravy je pracovní pohotovost definována jako doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Zároveň platí, že pracovní pohotovost musí být na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, než je pracoviště zaměstnavatele. Uvedený limit 400 hodin ročně, který platil do 31. 12. 2006, zmiňujeme z důvodu, že řada zaměstnavatelů i za stávajícího právního stavu požaduje informaci, v kterém ustanovení zákoníku práce je zakotveno, že pro pracovní pohotovost žádný limit neplatí.

Významné jsou i definice týkající se vícesměnného pracovního režimu, a to z důvodu, že vícesměnný pracovní režim má dopad do délky pracovního týdne. Předně je definován dvousměnný pracovní režim, a to jako režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Ohledně třísměnného pracovního režimu je uzákoněna definice obdobná - o třísměnný pracovní režim se jedná, pokud se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Významné je upřesnění ve vztahu k posouzení, kdy se jedná o dvousměnný či třísměnný pracovní režim (na straně jedné), nebo o pracovní režim jednosměnný (na straně druhé). Toto upřesnění spočívá v požadavku, aby při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách došlo k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn nejvýše jen po dobu 1 hodiny. Toto upřesnění je nanejvýš účelné, neboť do jeho uzákonění panovaly pochybnosti o tom, zda tzv. postupné nástupy představují stále ještě jednosměnný pracovní režim, či zda se již jedná o režim dvousměnný. Pro ilustraci tzv. postupných nástupů uvádíme následující příklad.

Příklad:

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní doba v obchodě
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Spořicí konto pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Konto pracovní doby a stálá mzda
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Související komentovaná judikatura

Přestávka v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo

Související otázky a odpovědi

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Zákoník práce
Přestávka na jídlo a oddech
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Změna pracovní doby
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Délka směny
Přestávka v práci
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Pracovní doba
Fond pracovní doby za měsíc
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Přestávka v práci