Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků

Vydáno: 5 minut čtení

Na konci ledna proběhla v médiích zpráva o přijetí novely zákoníku práce a zrušení karenční doby. Pozornosti veřejnosti (i té odborné) však mohla ujít skutečnost, že poslanci Helena Válková a Karel Rais do textu novely prostřednictvím pozměňujícího návrhu s úspěchem „propašovali“ i několik změn zákona o vysokých školách týkajících se rozvrhování a evidence pracovní doby akademických pracovníků.

Povinnost evidovat pracovní dobu neplatí pro všechny?

Zákon č. 32/2019 Sb. (dále jen „Zákon“) s účinností od 1. července 2019 vkládá do zákona o vysokých školách nové ustanovení § 70a, podle kterého zaměstnavatel:

  • povinnost rozvrhovat a evidovat pouze tu část pracovní doby, ve které akademický pracovník vykonává tzv. přímou pedagogickou činnost;
  • nemá však povinnost evidovat zbytek pracovní doby (která zahrnuje vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační či jinou obdobnou tvůrčí činnost) - tuto část pracovní doby si akademický pracovník rozvrhuje sám a vykonává ji na místě, které si sám určí.

Zákon už ovšem neřeší problémy, které v důsledku této nové úpravy vznikají. Zejména vůbec není zřejmé, jakým způsobem se bude ověřovat dodržování pravidel týkajících se pracovní doby, dob odpočinku, ustanovení o odměňování apod., kdy hlavním účelem evidenční povinnosti uložené zaměstnavateli je především snaha zamezit obcházení pracovněprávních předpisů.

Nová úprava též podstatně usnadňuje praxi tzv. létajících profesorů, tedy akademických pracovníků s pracovními úvazky hned na několika vzdělávacích institucích, u kterých vzniká otázka, zda svou práci mohou vykonávat dostatečně kvalitně - tedy dodržovat na všech institucích konzultační hodiny, podílet se v dostatečném rozsahu na vědeckém výzkumu apod.

Ačkoliv navrhující poslanci ve svém odůvodnění tvrdí, že je jejich návrh „podporován širší akademickou veřejností a Radou vysokých škol“, předsednictvo České konference rektorů přijalo těsně před hlasováním Poslanecké sněmovny o novele usnesení, ve kterém varuje, že nová úprava „výrazně zasahuje do dosavadní praxe a vnitřní legislativy vysokých škol a ohrožuje ve svých důsledcích kvalitu studia na vysokých školách, neboť zásadně rozvolňuje povinnost přítomnosti akademických pracovníků na pracovišti“. Viz https://www.crc.muni.cz, sekce Dokumenty - Usnesení)

„Vysoká škola není fabrika“

Problematická pak není jen nová koncepce rozvrhování a evidence pracovní doby akademických pracovníků, ale k zamyšlení jsou i důvody pro zavedení výše popsané úpravy. Poslanci nás ve svém odůvodnění upozorňují, že „vysoká škola není fabrika a věda a výzkum se podle píchaček zkrátka dělat nedá“. S tím lze bezpochyby souhlasit, ovšem takový popis lze aplikovat na celou řadu dalších povolání - nutně tak vyvstává otázka, čím jsou akademičtí pracovníci tak odlišní od ostatních zaměstnanců a proč podobný režim nezpřístupnit i ostatním zaměstnancům a zaměstnavatelům.

V této souvislosti je pak dále nutné si položit další otázku, a to zda je vhodné podobné případy řešit prostřednictvím zvláštních předpisů a zda podobná praxe ve svém důsledku nepopírá účel obecné úpravy pracovního práva obsažené v zákoníku práce.

Náhrada nákladů akademiků

Za zmínku stojí i další přilepené ustanovení týkající se náhrady nákladů, které akademickému pracovníkovi vzniknou v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele. Tyto náklady se totiž nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí si je dokonce akademický pracovník sám.

Není takováto úprava v rozporu se základní zásadou pracovního práva, kdy závislá práce má být vykonávána na náklady zaměstnavatele a kdy zaměstnavatel zásadně nesmí přenášet tyto náklady na zaměstnance?

Nedošlo k obcházení standardního legislativního procesu?

Zajímavá může být i otázka, zda v konkrétním případě šlo o řádný pozměňovací návrh, anebo o návrh, pro který se v českém prostředí vžilo označení „přílepek“. Přílepkem se rozumí pozměňovací návrh k návrhu zákona, který do původního znění tohoto návrhu vnáší nesouvisející materii. Tato legislativní taktika je považována za způsob, jak dostat do zákona něco, co by jinak neprošlo standardním legislativním procesem - tedy zpravidla přípravou na příslušném ministerstvu, připomínkovým řízením za účasti odborné a jiné veřejnosti, následně vyjádřením vlády jako celku a posléze projednáním ve sněmovních výborech.

Touto neblahou praxí se v minulosti několikrát zabýval i Ústavní soud, který došel k závěru, že podobný postup může být za určitých okolností i protiústavní, a to v případech, kdy návrh zákona a pozměňovací návrh spolu co do účelu a obsahu zjevně nesouvisejí. I kdyby se v daném případě nejednalo o protiústavní přílepek, šlo určitě o (úspěšný) pokus obejít řádný legislativní proces.

Závěr

Je nepochybné, že akademičtí pracovníci vzhledem k povaze své činnosti jistě potřebují určitou míru flexibility při nakládání se svou pracovní dobou. Není však už ospravedlnitelné, proč zákonodárci odmítají tuto možnost zpřístupnit i jiným zaměstnancům (nebo zaměstnavatelům), obzvlášť když mnoho zaměstnavatelů o podobnou možnost dlouhodobě usiluje. Výjimka z povinnosti evidovat pracovní dobu pro zaměstnavatele akademických pracovníků se v tomto ohledu jeví jako neopodstatněná.

Kromě toho se bohužel nejedná o kvalitní a promyšlenou právní úpravu - Zákon vůbec neřeší pracovněprávní důsledky této nové úpravy, a rovněž lze zpochybnit i řádnost legislativního procesu.

S ohledem na výše uvedené bude bezpochyby zajímavé sledovat, jak (a zda) nový režim výkonu práce akademických pracovníků bude fungovat v praxi.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Spořicí konto pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Nový svátek v roce 2016
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek

Související otázky a odpovědi

Minimální časový údaj ve výkazech
Docházkový systém
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence pracovní doby
Evidence dnů a přesčasů
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Evidence docházky
Pracovní doba pedagoga
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Práce z domu a přesčasy
Evidence docházky
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Průměrný hodinový výdělek

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas