Zákoník práce

262/2006 Sb.

Obsah předpisu

Zobrazit celý text předpisu
ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

§ 1

§ 1a

nadpis vypuštěn

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4a

§ 4b

zrušen

§ 5

HLAVA II SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
HLAVA III zrušena

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen
HLAVA IV ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE

§ 16

§ 17

HLAVA V NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ

§ 18

§ 19-21

nadpis vypuštěn

§ 22-29

nadpis vypuštěn
ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR
HLAVA I POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU

§ 30

§ 31

§ 32

HLAVA II PRACOVNÍ POMĚR, PRACOVNÍ SMLOUVA A VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

§ 33

§ 34

§ 34a

§ 34b

§ 35

Zkušební doba

§ 36

Vznik pracovního poměru

§ 37

Informování o obsahu pracovního poměru

§ 38

Povinnosti vyplývající z pracovního poměru

§ 39

Pracovní poměr na dobu určitou
HLAVA III ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

§ 40

Obecné ustanovení

§ 41-43a

Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení

§ 44-47

Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce
HLAVA IV SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Oddíl 1
Oddíl 2
Oddíl 3
ČÁST TŘETÍ DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

§ 74

Obecné ustanovení

§ 75

Dohoda o provedení práce

§ 76

Dohoda o pracovní činnosti

§ 77

Společné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY

§ 78

§ 79

Stanovená týdenní pracovní doba

§ 79a

§ 80

Kratší pracovní doba
HLAVA II ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY
HLAVA III PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA

§ 88

§ 89

HLAVA IV DOBA ODPOČINKU
HLAVA V PRÁCE PŘESČAS

§ 93

§ 93a

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví
HLAVA VI NOČNÍ PRÁCE

§ 94

HLAVA VII PRACOVNÍ POHOTOVOST

§ 95

HLAVA VIII SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU

§ 96

§ 97

§ 98

§ 99

HLAVA IX ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

§ 100

ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
HLAVA I PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

§ 101

§ 102

HLAVA II POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE

§ 103

§ 104

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

§ 105

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

§ 106

Práva a povinnosti zaměstnance
HLAVA III SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 107

§ 108

Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ČÁST ŠESTÁ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU
HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O MZDĚ, PLATU A ODMĚNĚ Z DOHODY

§ 109

Mzda, plat a odměna z dohody

§ 110

§ 111

Minimální mzda

§ 112

Zaručená mzda
HLAVA II MZDA

§ 113

Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

§ 114

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

§ 115

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

§ 116

Mzda za noční práci

§ 117

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

§ 118

Mzda za práci v sobotu a v neděli

§ 119

Naturální mzda

§ 120-121

Mzda při uplatnění konta pracovní doby
HLAVA III PLAT

§ 122

Určení a sjednání platu

§ 123

Platové tarify

§ 124

Příplatek za vedení

§ 125

Příplatek za noční práci

§ 126

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

§ 127

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

§ 128

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

§ 129

Zvláštní příplatek

§ 130

Příplatek za rozdělenou směnu

§ 131

Osobní příplatek

§ 132

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

§ 133

Specializační příplatek pedagogického pracovníka

§ 134

Odměna

§ 134a

Cílová odměna

§ 135

Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

§ 136

Platový výměr

§ 137

Informační systém o platech
HLAVA IV ODMĚNA Z DOHODY

§ 138

HLAVA V MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE

§ 139

HLAVA VI ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

§ 140

HLAVA VII SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O MZDĚ, PLATU, ODMĚNĚ Z DOHODY A ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

§ 141

§ 142

§ 143

§ 144

§ 144a

HLAVA VIII SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU
ČÁST SEDMÁ NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE
HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁHRADÁCH POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE

§ 151

§ 152

§ 153

§ 154

§ 155

HLAVA II POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ NENÍ UVEDEN V § 109 ODST. 3
HLAVA III POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ JE UVEDEN V § 109 ODST. 3
HLAVA IV SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

§ 182

Paušalizace cestovních náhrad

§ 183

Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování

§ 184

§ 185

§ 186

§ 187

§ 188

Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem

§ 189

Zmocňovací ustanovení
HLAVA V NÁHRADA ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO NÁŘADÍ, ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝKON PRÁCE

§ 190

ČÁST OSMÁ PŘEKÁŽKY V PRÁCI
HLAVA I PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
HLAVA II SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE

§ 206

HLAVA III PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

§ 207

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

§ 208-210

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
ČÁST DEVÁTÁ DOVOLENÁ
HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 211

HLAVA II DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST, VÝMĚRA DOVOLENÉ A DOVOLENÁ ZA ODPRACOVANÉ DNY
HLAVA III DODATKOVÁ DOVOLENÁ

§ 215

HLAVA IV SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ
ČÁST DESÁTÁ PÉČE O ZAMĚSTNANCE
HLAVA I PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

§ 224

§ 225

§ 226

HLAVA II ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

§ 227

§ 228

Zaškolení a zaučení

§ 229

Odborná praxe absolventů škol

§ 230

Prohlubování kvalifikace

§ 231-235

Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda
HLAVA III STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

§ 236

HLAVA IV ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ
ČÁST JEDENÁCTÁ NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY
HLAVA I PREVENCE

§ 248

§ 249

HLAVA II POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE K NÁHRADĚ ŠKODY
Oddíl 1
Oddíl 2
HLAVA III POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY
Oddíl 1
Oddíl 2 Náhrada věcné škody
Oddíl 3 Náhrada věcné škody
Oddíl 4
HLAVA IV SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 272

§ 273

§ 274

§ 274a

nadpis vypuštěn

§ 275

ČÁST DVANÁCTÁ INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 276

§ 277

HLAVA II INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ

§ 278

§ 279

Informování

§ 280

Projednání
HLAVA III RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

§ 281

§ 282

§ 283

§ 284

§ 285

HLAVA IV PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE

§ 286

§ 287

Informování a projednání
HLAVA V PŘÍSTUP K NADNÁRODNÍM INFORMACÍM

§ 288

§ 289

§ 290

§ 291

§ 292

§ 293

§ 294

Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním

§ 295

Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání

§ 295a

§ 296-297

Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona

§ 298-299

nadpis vypuštěn
ČÁST TŘINÁCTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I MNOŽSTVÍ PRÁCE A PRACOVNÍ TEMPO

§ 300

HLAVA II ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

§ 301

§ 301a

Jiné povinnosti zaměstnanců

§ 302

§ 303

§ 304

HLAVA III VNITŘNÍ PŘEDPIS

§ 305

§ 306

Pracovní řád
HLAVA IV MZDOVÁ, PLATOVÁ A OSTATNÍ PRÁVA

§ 307

HLAVA V AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

§ 307a

§ 307b

§ 308

§ 309

HLAVA VI KONKURENČNÍ DOLOŽKA

§ 310

§ 311

HLAVA VII OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK

§ 312

§ 313

§ 314

§ 315

HLAVA VIII OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A OCHRANA OSOBNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE

§ 316

HLAVA IX ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRÁCE NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ, VYLOUČENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU A VYSLÁNÍ K VÝKONU PRÁCE NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE

§ 317

§ 318

§ 319

HLAVA X OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, PODPORA VZÁJEMNÝCH JEDNÁNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A KONTROLA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

§ 320

§ 320a

§ 321

§ 322

§ 323

nadpis vypuštěn

§ 324

HLAVA XII SMRT ZAMĚSTNANCE

§ 325

zrušen

§ 326

zrušen

§ 327

zrušen

§ 328

nadpis vypuštěn
HLAVA XIII ZÁNIK PRÁVA, VRÁCENÍ NEPRÁVEM VYPLACENÝCH ČÁSTEK A UPLYNUTÍ DOBY

§ 329

zrušen

§ 330

§ 331

§ 332

zrušen

§ 333

HLAVA XIV DORUČOVÁNÍ

§ 334

Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

§ 335

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

§ 336

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

§ 337

Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem
HLAVA XV PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
HLAVA XVI ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ S PRAVIDELNÝM PRACOVIŠTĚM V ZAHRANIČÍ

§ 346

HLAVA XVII NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

§ 346a

zrušen

§ 346b

§ 346c

§ 346d

§ 346e

§ 347

§ 348

§ 349

§ 350

§ 350a

HLAVA XVIII PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
HLAVA XIX USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE

§ 363

ČÁST ČTRNÁCTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 364

zrušen
zrušen
zrušen
zrušen
HLAVA II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 395