Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Vydáno: 5 minut čtení

Otázky a odpovědi na témata: měsíční mzda a svátek, neoprávněný požadavek dlužníka, exekuce a součinnost. 

Měsíční mzda a svátek

  1. Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou ve svátek nepracuje - postupujeme tak, že měsíční mzdu nekrátíme. Neplatíme průměrem, měl by být takovýto postup zakotven v kolektivní smlouvě, případně v jiném vnitřním předpisu?
  2. Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou ve svátek pracuje - poskytneme mu náhradní volno a toto náhradní volno opět platíme jako běžnou odpracovanou dobu, nikoli průměrným výdělkem. Je tento postup také možný, nebo je chybný?

Ad a): Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že v případě svátku, který připadne na obvyklý pracovní den zaměstnance, kdy zaměstnanec do práce nejde, bude poskytovat nekrácenou měsíční mzdu, je nezbytně nutné takovou skutečnost mít zakotvenou ve vnitřním předpisu. Pokud se jedná o organizaci, která uzavírá kolektivní smlouvu, je nutné v rámci mzdových podmínek uvést v kolektivní smlouvě tento postup.

Není-li totiž tento postup uveden ve vnitřním předpisu, respektive v kolektivní smlouvě, je zaměstnavatel povinen poskytovat za den svátku náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Ad b): V situaci, kdy zaměstnanec má na den svátku plánovanou směnu a do práce jít musí, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu ve stejném rozsahu náhradní volno za práci konanou ve svátek. V době čerpání náhradního volna za den svátku se musí poskytovat náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Lze se však se zaměstnancem dohodnout, že namísto náhradního volna za práci ve svátek mu bude poskytnut příplatek za práci ve svátek ve výši alespoň 100 % průměrného hodinového výdělku.

Neoprávněný požadavek dlužníka

Zaměstnanec má několik exekucí, které mu jsou pravidelně sráženy ze mzdy. Požádal nás o celkový přehled všech rozhodnutí o výkonu srážek ze mzdy vydané soudem a soudními exekutory. Tento přehled jsme vyhotovili a předali. On přišel s novým požadavkem, že chce od nás doložení soudního rozhodnutí k exekučním příkazům. My jsme mu předali všechny dokumenty, on tvrdí, že nemáme soudní rozhodnutí. Než mu potvrzení vydám, chci se ujistit, že konáme správně, jelikož on chce na exekutory podávat trestní oznámení, že nejednali správně. Jeden exekutor dokonce našel cestu a ukončil mu životní pojištění, na které mu zaměstnavatel přispíval. Dle vyjádření od pojišťovny bylo pojištění ukončeno na základě usnesení o nahrazení vůle povinného dle občanského soudního řádu, část šestá, Hlava třetí, § 312.

Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci předkládat doklady, na základě nichž srážky ze mzdy provádí, ale je povinen mu vysvětlit, proč tak činí, a v případě požadavku dlužníka nabídnout kopii exekučního titulu, což jste učinili. Zaměstnavatel je povinen provádět srážky ze mzdy na základě exekučních titulů (exekuce soudního exekutora, úřední exekuce, výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy), které obdržel, a to s ohledem na jejich pořadí a druh exekučního titulu (srážka přednostní, nepřednostní).

Požadavek dlužníka týkající se vydání potvrzení o soudním rozhodnutí je nedůvodný, neboť se na tuto skutečnost exekuční příkaz soudního exekutora vždy odvolává. Zaměstnavatel nemůže dlužníkovi dávat žádné potvrzenío tom, zda má či nemá soudní rozhodnutí k exekuci vydané soudním exekutorem. Zaměstnavatel disponuje dokumentem (exekuční titul), který mu nařizuje, aby srážku ze mzdy prováděl. Při porušení této povinnosti se vystavuje nejen pořádkové pokutě až 50 000 Kč, ale i úhradě dlužné částky, které měla být dlužníkovi ze mzdy sražena.

Pokud se týče pohledávky na účtu pojistníka (pojištěnce) v rámci jeho životního pojištění, na které zaměstnavatel přispíval, byl postup pojišťovny i exekutora v souladu s občanským soudním řádem.

Exekuce a součinnost

Mám dotaz, zda mohu poskytnout exekutorovi informace o našem novém zaměstnanci, na kterého přišel exekuční příkaz. Exekutor po nás žádá sdělení osobních údajů, které mu v databázi chybí, včetně telefonního čísla, přechodného bydliště apod. Na školení nám ale bylo sděleno, že tyto údaje nemohu exekutorovi předat. Nechci ale porušit mé povinnosti.

V souladu s § 34 zákona č. 120/2001 Sb. je právnická i fyzická osoba povinna sdělit soudnímu exekutorovi veškeré potřebné údaje, které napomohou k vydobytí oprávněné pohledávky. Zákon dále uvádí, o které údaje se zejména jedná. Pokud je o součinnost požádán plátce mzdy, sdělí požadované údaje s výjimkou soukromého telefonu, soukromé e-mailové adresy. O majetkových poměrech zaměstnavatel evidenci nemá, proto nemůže tuto informaci poskytnout. Ostatní údaje, například počet vyživovaných osob, druh uzavřeného PPV, evidence předchozích exekucí, kopie mzdového listu, kopie PPV a další požadované údaje, je zaměstnavatel povinen poskytnout prostřednictvím datové schránky.

Zvláště je nutné si v případě žádosti o číslo účtu dlužníka uvědomit, že od 1. 1. 2012 žádný zaměstnavatel nezná číslo účtu dlužníka. V souladu s ustanovením § 143 odst. 2 ZP je možné uzavřít dohodu o převodu mzdy či části mzdy na jeden platební účet.

Pokud však exekutor požaduje číslo účtu, kam se mzda převádí, jedná se o neoprávněný požadavek, ale zaměstnavatel neporuší zákonný postup, pokud sdělí pouze kód banky, kam se mzda převádí.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Práce ve svátek
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Odměňování zaměstnanců
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Zaměstnanec v exekuci
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Pořadí srážek ze mzdy
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Souběh HPP, DPP a exekuce
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Sjednání mzdy
Výpočet srážek ze mzdy
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Navýšení mzdy
Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada za svátek při neomluvené absenci
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Exekuční srážky u nového zaměstnance

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Dispozice zaměstnavatele s nenárokovou složkou mzdy