Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí

Vydáno: 14 minut čtení

V letošním roce došlo po dvou letech k novelizaci mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, konkrétně Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Dohoda ADR byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv jako předpis č. 15/2023 Sb.m.s, zatímco Řád RID jako předpis č. 14/2023 Sb.m.s.

Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Ing.
Libor
Krejčí
Ph.D.
Změn je i vzhledem k celkovému rozsahu obou předpisů hodně, ale řada z nich je spíše zpřesňujícího charakteru. Článek se zaměřuje na změny, které by se mohly týkat většího počtu uživatelů, především bezpečnostních poradců.
Na úvod je vhodné si připomenout důležité „tradiční“ přechodné období. Pokud není stanoveno jinak, látky a předměty ADR/RID mohou být přepravovány až do 30. června 2023 podle předpisů ADR/RID platných do 31. prosince 2022.
Definice a zkratky
V úvodu obou předpisů v kapitole 1.2 se nachází seznam definic. Byly v něm upravené některé současné položky, např. recyklovaný a vyztužený plast a vložena nové definice: Cisternový kontejner mimořádně velký – cisternový kontejner o objemu větším než 40 000 litrů.
Nově byl vytvořen pododdíl 1.2.3 – Seznam zkratek, do kterého byly přesunuty současné zkratky ze seznamu definic a přibyly i některé nové.
Opakovaně plnitelné tlakové nádoby schválené v USA
Opakovaně plnitelné tlakové nádoby schválené Ministerstvem dopravy Spojených států amerických mohou být přepravovány z místa dočasného uskladnění na konci přepravního řetězce ke konečnému uživateli. V přepravním dokladu musí být uveden zápis: „Přeprava podle
 
1.1.4.7.1”. A dále mohou být plněny a přepravovány pouze za účelem vývozu do zemí, které nejsou smluvními stranami ADR/RID. V tomto případě musí být v přepravním dokladu zápis: „Přeprava podle 1.1.4.7.2“

Související dokumenty

Související předpisy

294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Související články

Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
BOZP mladistvých zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Skladování a nakládání s NCHL
Hasicí přístroj v budově
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě