Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO

Vydáno: 19 minut čtení

MV GŘ HZS ČR uveřejnilo na svých webových stránkách 28. února 2018 sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení1), které nahradilo původní text z roku 2017. Sjednocení aplikační praxe se opírá o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a o rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-1382).

V dané věci nejvyšší soud judikoval, že kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se sice provádí v rozsahu a způsobem stanoveným mj. průvodní dokumentací jeho výrobce, nicméně oprávnění výrobce nelze chápat tak, že by v průvodní dokumentaci k určitému typu vyrobeného požárně bezpečnostního zařízení mohl určit konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu, která by jako jediná měla výhradní právo provádět kontrolu provozuschopnosti tohoto zařízení. Stanovení „rozsahu a obsahu“ podmínek pro provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení by v takové podobě mohlo vést k neoprávněné monopolizaci výrobce určitého typu požárně bezpečnostního zařízení k provádění činností souvisejících s kontrolou provozuschopnosti vyrobeného požárně bezpečnostního zařízení, ačkoliv zákon o požární ochraně výslovně opravňuje k provádění těchto činností (bez zřetele na výrobce) kteroukoli osobu, která je držitelem osvědčení Ministerstva vnitra o odborné způsobilosti, že je minimálně technikem požární ochrany.

Na základě tohoto závěru je zřejmé, že výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění shora uvedených osob k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Uvedený judikát Nejvyššího soudu nemůže proto aplikační praxe přehlížet. Signalizuje totiž adresátům práva, jak mají být vykládány a aplikovány psané prameny práva.

Odborná veřejnost se s rozsudkem Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-1382 účinného od 20. 3. 2017 jistě seznámila a udělala si vlastní názor. Nicméně názor na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, kdo může kontrolovat požárně bezpečnostní zařízení či věcné prostředky PO, si udělali i příslušníci hasičských záchranných sborů od územních odborů po krajská ředitelství. Jejich názor, dle sdělení odborné veřejnosti, se bohužel liší kraj od kraje, a hasič od hasiče.

Čeho se tady žalobce pan L. L., jako technik PO, ve své žalobě vztahující se ke kontrolám světlíků jako PBZ, proti žalované FIRECON CZ s.r.o., Praha 2, domáhal a jak zní rozsudek?

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce L. L., zastoupeného Mgr. Janem Svobodníkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, proti žalované FIRECON CZ, s.r.o. se sídlem v Praze zastoupené JUDr. Kateřinou Martínkov

Související dokumenty

Související články

Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Právo požární ochrany, 1. část - Historie, bezpečnostní systematika a právní základ
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Právo požární ochrany, 2. část - Zákon o požární ochraně - významné a aktuální novely
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 1.)
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 2.)
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Právo požární ochrany, 10. část - Dokumentace zdolávání požáru
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Právo požární ochrany, 11. část - Posouzení požárního nebezpečí
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Právo požární ochrany, 6. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 3. část

Související předpisy

133/1985 Sb. o požární ochraně
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
221/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Související judikáty

Oprávnění výrobce vyplývající z vyhlášky o požární prevenci

Související otázky a odpovědi

Umístění požární značky
Práce přesčas
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Bezpečnostní listy na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Pracovní úraz
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka