Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování

Vydáno: 12 minut čtení

Končí rok 2022. Rok, ve kterém v noci z 30. června na 1. července došlo k převratu v právních předpisech pro vyhrazená technická zařízení (VTZ). V jednom okamžiku přestala platit řada tradičních předpisů a v platnost vstoupily předpisy nové. Účastníci systému BOZP se ráno 1. 7. 2022 probudili do jiného světa, celí rozlámaní z vysilujícího vyhlížení oné přelomové noci. A ještě nyní, před koncem roku 2022, jim stále velmi pomalu dochází, k čemu vlastně v létě došlo. Proč? Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, a navazující soubor nařízení vlády nelze chápat jen jako pouhé učesání právní úpravy do nové struktury. Zkusím s koncem roku trochu bilancovat své zkušenosti z praxe. Neubráním se rozmrzelosti, ale ani výzvě pro budoucnost zlepšit celý systém BOZP.

Ve své publikační a osvětové činnosti, které se věnuji vedle své práce inspektora BOZP Oblastního inspektorátu práce (OIP), vždy zdůrazňuji dva základní pilíře českého průmyslu a systému bezpečnosti práce. Prvním pilířem je úcta k tradicím a vědomí, že předpisy pro zajištění bezpečnosti práce byly sestavovány na základě úrazů, nehod a vážných havárií našich předků. Druhým pilířem je odpovědnost každého jednotlivce jak za sebe, tak za své činy a rozhodnutí ovlivňující bezpečnost ostatních. Ve svých předchozích článcích jsem upozorňoval na samozřejmost integrace bezpečnosti práce do každodenního chodu celé firmy. Při kontrolách BOZP žádná firma neskryje, jak to tam funguje. Bohužel ale, ať už je celkový stav bezpečnosti práce ve firmě jakýkoli, se často setkávám s tím, že BOZP není samozřejmou součástí chodu firmy. Nejčastějším modelem je, že na zajištění BOZP je najatý bezpečák (odborně způsobilá osoba podle zákona č. 309/2006 Sb., zkráceně OZO pro BOZP) a ostatní lidi ve firmě bezpečnost práce příliš nezajímá. Až příliš často ji dokonce berou jako něco navíc, jako nějaké zlo, které zdržuje a stojí zbytečné peníze. Tito lidé nepochopili smysl uvedených základních pilířů BOZP. Zřejmě nechápou ani nejzákladnější povinnosti zakotvené v zákoníku práce (zákon č.

Související dokumenty

Související články

Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Svařování
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
VTZ - Nová úprava problematiky
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související předpisy

250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Hasicí přístroj v budově
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Práce ve výškách
Délka pracovní doby
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Zaměstnanec u lékaře
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP