77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
77/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 179/2003 Sb.
Změna: 83/2003 Sb.
Změna: 293/2004 Sb.
Změna: 179/2008 Sb.
Změna: 194/2010 Sb.
Změna: 319/2016 Sb.
Změna: 367/2019 Sb. (část)
Změna: 367/2019 Sb.
Změna: 349/2023 Sb., 464/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST ČESKÉ DRÁHY A STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIC
 
HLAVA I
TRANSFORMACE ČESKÝCH DRAH
Díl 1
Základní ustanovení
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) způsob zřízení a činnost akciové společnosti České dráhy a
b) zřízení a činnost státní organizace Správa železnic,1) jako právních nástupců státní organizace České dráhy.2)
(2) Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje zákon o obchodních korporacích3), pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) železniční dopravní cestou železniční cesta celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu určená k provozování železniční dopravy železničními dopravci, k níž stát zaručuje dopravcům rovný a nediskriminační přístup, zejména při udělování licencí,4a) přidělování kapacity4b) a stanovení ceny za její užití,4c)
b) provozováním železniční dopravní cesty činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje železniční doprava podle zvláštního právního předpisu,4) za účelem provozování železniční dopravy železničními dopravci, plnění závazků z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,5) a pro účely obrany státu a krizového řízení,6)
c) provozováním železniční dopravy činnosti, kterými železniční dopravce podle zvláštního právního předpisu zabezpečuje poskytování přepravních služeb třetím osobám,
d) provozuschopností železniční dopravní cesty zabezpečení technického stavu železniční dopravní cesty, který stavebně technickými parametry a dovoleným opotřebením zaručuje bezpečné provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy.
Díl 2
Založení a vznik akciové společnosti České dráhy
 
§ 3
(1) Zakladatelem akciové společnosti České dráhy je stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").
(2) Obchodní firmou akciové společnosti podle odstavce 1 je název České dráhy, a. s.
 
§ 4
(1) K založení akciové společnosti České dráhy je třeba předchozího souhlasu vlády.
(2) Pro založení akciové společnosti České dráhy se použije majetek státu, s kterým hospodařila ke stanovenému dni státní organizace České dráhy,2) který slouží k provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy, a ostatní majetek státní organizace České dráhy,2) s výjimkou majetku uvedeného v § 20 odst. 1, § 20 odst. 5 písm. b) a v § 38a.
(3) Ministerstvo předloží vládě ke schválení ve lhůtě 3 měsíců po stanoveném dni návrh zakladatelské listiny a návrh stanov akciové společnosti České dráhy.
(4) Akciová společnost České dráhy je založena bez veřejné nabídky akcií dnem, kdy vláda schválí zakladatelskou listinu akciové společnosti České dráhy včetně stanov.
 
§ 5
(1) Akcie akciové společnosti České dráhy jsou listinnými akciemi na jméno s omezenou převoditelností; akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády.
(2) Zakladatelská listina akciové společnosti České dráhy musí obsahovat jmenovitě určení předmětu nepeněžitého vkladu, jeho účetní hodnotu ke stanovenému dni ověřenou auditorem. Zakladatelská listina stanoví hodnotu vkladu a jeho členění na základní kapitál a emisní ážio.
(3) Stanovy akciové společnosti České dráhy musí, kromě náležitostí požadovaných obchodním zákoníkem, obsahovat základní organizační uspořádání akciové společnosti České dráhy a vymezení jednání představenstva, k němuž je vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady [§ 14 písm. c), § 16 písm. c)].
 
§ 6
Vznik akciové společnosti
(1) Akciová společnost České dráhy vznikne dnem 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla akciová společnost České dráhy založena. Akciová společnost České dráhy se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik akciové společnosti, deklaratorní povahu.
(2) Ministerstvo vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů7) den vzniku akciové společnosti České dráhy.
Díl 3
Přechod majetku
 
§ 7
Akciová společnost
(1) Majetek státu podle § 4 odst. 2 přechází na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Přechod vlastnického práva k nemovitému majetku na akciovou společnost České dráhy se zapíše záznamem do katastru nemovitostí podle zakladatelské listiny.
(2) Přechodem majetku podle odstavce 1 se považuje vklad majetku státu do akciové společnosti České dráhy za splacený a tímto vkladem se splácí emisní kurz akcií, včetně emisního ážia akciové společnosti České dráhy.
Díl 4
Podnikání akciové společnosti České dráhy
 
§ 8
(1) Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy je provozování železniční dopravy.
(2) Akciová společnost České dráhy vystupuje v mezinárodní železniční přepravě podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů5) nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, jako národní železniční podnik České republiky.
(3) Akciová společnost České dráhy může podnikat a vykonávat jiné činnosti podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem8).
 
§ 9
Stát jako akcionář dbá, aby akciová společnost České dráhy poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem.
 
§ 10
Akciová společnost České dráhy je povinna poskytnout Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nezbytnou součinnost při výkonu kontrolní činnosti hospodaření státní organizace Správa železnic.
 
§ 11
Sociální fond
(1) Akciová společnost České dráhy zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.
(2) Sociální fond je tvořen přídělem ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy. Nejméně 50 % z přídělu podle věty první se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.
Díl 5
Orgány akciové společnosti České dráhy
 
§ 12
Výkon akcionářských práv státu
(1) Stát vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídícího výboru. Řídící výbor tvoří tři vládou písemně pověření zaměstnanci ministerstva a po jednom vládou písemně pověřeném zaměstnanci Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.
(2) Řídící výbor podává vládě jedenkrát za čtvrtletí prostřednictvím ministra dopravy a spojů písemnou zprávu o své činnosti, kterou je povinen předložit ve lhůtě vládou stanovené.
(3) Činnost řídícího výboru řídí jeho předseda, popřípadě místopředseda, které jmenuje a odvolává vláda.
(4) Za řídící výbor jedná jeho předseda, popřípadě místopředseda. Předseda či místopředseda, jednající za řídící výbor, je vázán rozhodnutím tohoto orgánu. Právní úkon učiněný v rozporu s rozhodnutím řídícího výboru je neplatný.
(5) Řídící výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů.
(6) O průběhu jednání řídícího výboru a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové řídícího výboru. Zápisy o rozhodnutích řídícího výboru se pořizují formou notářského zápisu.
Představenstvo
 
§ 13
(1) Předsedu a další členy představenstva akciové společnosti České dráhy volí a odvolává její dozorčí rada.
(2) První členy představenstva akciové společnosti České dráhy jmenuje na návrh ministerstva vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy.
 
§ 14
Představenstvo
a) rozhoduje o všech záležitostech akciové společnosti České dráhy, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti dozorčí rady,
b) schvaluje po projednání s odborovými organizacemi působícími v akciové společnosti České dráhy volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci akciové společnosti České dráhy,
c) rozhoduje o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy, které si vyhradila do své působnosti dozorčí rada, pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.
Dozorčí rada
 
§ 15
První členy dozorčí rady akciové společnosti České dráhy jmenuje vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy. Dvě třetiny prvních členů dozorčí rady jmenuje vláda na návrh ministerstva po projednání s příslušnými odborovými orgány a jednu třetinu členů ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb. Způsob a podmínky volby stanoví volební řád schválený pro tento účel státní organizací České dráhy po projednání s odborovými orgány.
 
§ 16
Dozorčí rada
a) přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti České dráhy a o stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů, a předkládá valné hromadě své vyjádření,
b) schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočet železniční dopravy akciové společnosti České dráhy,
c) uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem, pokud je tento souhlas vyhrazen do její působnosti stanovami.
Díl 6
Provoz železniční dopravy pro účely obrany státu
 
§ 17
Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu nebo válečného stavu11) je akciová společnost České dráhy povinna zabezpečovat provozování železniční dopravy v souladu s potřebami obrany státu6) a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy.12)
 
§ 18
(1) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany
a) vymezí prostředky a kapacity akciové společnosti České dráhy, které budou nezbytné pro plnění úkolů obrany státu a které nebudou podléhat povinnosti poskytnout věcné prostředky podle zvláštního právního předpisu,6)
b) stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.
(2) K plnění úkolů obrany státu mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy závazky i ve prospěch spojeneckých ozbrojených sil, je-li to třeba ke splnění závazků České republiky z mezinárodních smluv, jimiž je vázána.13)
(3) Po vyhlášení stavu nebezpečí,14) nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu11) mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy úkoly orgánem krizového řízení, jemuž zvláštní právní předpis14) určuje tuto působnost; tyto úkoly je akciová společnost České dráhy povinna bezodkladně splnit.
 
HLAVA II
SPRÁVA ŽELEZNIC
Díl 1
Vznik státní organizace Správa železnic
 
§ 19
(1) Ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy vzniká státní organizace Správa železnic se sídlem v Praze.
(2) Státní organizace Správa železnic je právnickou osobou, která je způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti; jedná-li se však o závazky na financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, ručí stát, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Za její závazky ručí stát. Jménem státu jako ručitele je příslušné jednat Ministerstvo financí.
(3) Státní organizace Správa železnic se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik státní organizace, deklaratorní povahu. Návrh na zápis podává zakladatel.
(4) Návrh na zápis musí obsahovat
a) obchodní firmu a sídlo,
b) doklad o účetní hodnotě majetku, s nímž bude státní organizace Správa železnic hospodařit ode dne zřízení, ověřený auditorem,
c) identifikační číslo,
d) předmět podnikání,
e) právní formu právnické osoby,
f) jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem, s uvedením způsobu, jakým jedná jménem právnické osoby, a den vzniku, popřípadě zániku jeho funkce,
g) usnesení vlády, jímž byla akciová společnost České dráhy založena,
h) den vzniku akciové společnosti České dráhy.
(5) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení státní organizace Správa železnic se ode dne svého zřízení řídí přiměřeně ustanovením zákona o státním podniku,15) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(6) Funkci zakladatele státní organizace Správa železnic jménem státu vykonává ministerstvo.
 
§ 20
(1) Státní organizace Správa železnic hospodaří s majetkem státu, se kterým ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařila státní organizace České dráhy.2) Jde o majetek,
a) který tvoří železniční dopravní cestu,
b) na jehož vydání vznikl nárok fyzické osobě podle zvláštních právních předpisů,16)
c) který má být vrácen právnické osobě podle zvláštních právních předpisů.17)
(2) Státní organizace Správa železnic hospodaří se závazky a pohledávkami státní organizace České dráhy existujícími ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy s výjimkou
a) nevyčerpaných úvěrů poskytnutých státní organizaci České dráhy na modernizaci drážních kolejových vozidel a pořízení nových drážních vozidel,
b) nesplatných závazků a pohledávek státní organizace České dráhy z obchodně přepravních vztahů,
c) závazků a pohledávek z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy přejdou na akciovou společnost České dráhy.
(3) Státní organizace Správa železnic je povinna ohlásit katastru nemovitostí vznik, změnu a zánik práv k nemovitostem, s nimiž hospodaří podle tohoto zákona a která se zaznamenávají do katastru nemovitostí, a uvést údaje o nemovitostech, které jsou nezbytné k provedení záznamu.
(4) Státní organizace Správa železnic nemůže bez souhlasu vlády bezúplatně převádět majetek železniční dopravní cesty na třetí osobu, ani učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy. Tento majetek též nelze postihnout výkonem rozhodnutí.
(5) Státní organizace Správa železnic nehospodaří s majetkem,
a) který přechází ze státní organizace České dráhy do akciové společnosti České dráhy,
b) tvořeným budovou umístěnou v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12 a č. p. 1222 na pozemku p. č. 263 a pozemkem p. č. 263 v katastrálním území Nové Město, se kterou hospodaří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy ministerstvo.
Díl 2
Předmět činnosti státní organizace Správa železnic
 
§ 21
(1) Státní organizace Správa železnic provozuje železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu; to neplatí pro tu část železniční dopravní cesty, která byla přenechána do užívání jinému provozovateli železniční dopravní cesty nájemní smlouvou. Státní organizace Správa železnic může provozovat i jinou dráhu na smluvním základě.
(2) Státní organizace Správa železnic hospodaří s majetkem vymezeným v § 20 odst. 1 a 2 a v § 38a odst. 1.
(3) Státní organizace Správa železnic může podnikat a vykonávat jiné činnosti, pokud to souvisí s jejím hospodařením podle odstavce 1 a 2, podle zvláštních právních předpisů.8) Záměry rozvoje a modernizace dráhy Správa železnic projednává s ministerstvem, kraji a dopravci provozujícími drážní dopravu na příslušné dráze.
(4) Státní organizace Správa železnic plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy podle zvláštního právního předpisu.
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
Akciová společnost České dráhy hradí státní organizaci Správa železnic cenu za užívání železniční dopravní cesty k provozování železniční dopravy stanovenou podle zvláštního právního předpisu.19)
 
§ 24
(1) Za účelem koordinace provozování dráhy a drážní dopravy státní organizace Správa železnic každoročně projedná s dopravci provozujícími drážní dopravu na jí provozovaných dráhách, žadateli o přidělení kapacity na těchto dráhách, objednateli veřejných služeb v přepravě cestujících, popřípadě rovněž se zástupci cestujících a odesílatelů zejména
a) jejich potřeby související s rozvojem, modernizací, údržbou a opravou dráhy,
b) cíle, kterých má být dosaženo poskytnutím finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ujednání podporující snižování nákladů státní organizace Správa železnic při výkonu financovaných činností a snižování ceny za užití dráhy, a uplatňování těchto cílů a ujednání,
c) obsah a uplatňování prohlášení o dráze,
d) podmínky přidělení kapacity dráhy, její využívání a úroveň služeb poskytovaných provozovatelem dráhy,
e) problematiku provozní a technické propojenosti železničního systému a
f) možnost propojení drážní dopravy s jinými druhy dopravy.
(2) Jednání podle odstavce 1 se může rovněž zúčastnit zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
(3) Jednání podle odstavce 1 svolá státní organizace Správa železnic po dohodě s dotčenými osobami. Pozvánku na jednání a zprávu o jeho výsledcích zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 24a
Státní organizace Správa železnic spolupracuje s provozovateli dráhy z jiných členských států Evropské unie v rozsahu a způsobem upraveným předpisem Evropské unie upravujícím vytvoření jednotného evropského železničního prostoru23).
 
§ 24b
Státní organizace Správa železnic zřizuje k plnění úkolů dle zvláštních právních předpisů20) jednotku hasičského záchranného sboru podniku21).
 
§ 25
Provozování železniční dopravní cesty pro účely obrany státu
(1) Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu11) nebo válečného stavu je státní organizace Správa železnic povinna zabezpečovat provozování železniční dopravní cesty v souladu s potřebami obrany státu6) a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy12).
(2) K zajištění připravenosti státu na stav ohrožení státu a válečný stav je státní organizace Správa železnic povinna zpracovat a předložit ministerstvu ke schválení návrh zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční dopravní cesty, určené k provozování za stavu ohrožení státu a válečného stavu.
(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany
a) schvaluje trasy železniční dopravní cesty, které mohou mít důležitý význam pro plnění úkolů obrany státu (určená železniční síť), a způsob zajištění její technické ochrany a obnovy,
b) stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.
 
§ 26
Státní organizace Správa železnic hospodaří ve dvou vnitropodnikových okruzích, a to v okruhu železniční dopravní cesty a v okruhu hospodaření s ostatním majetkem; finanční prostředky z činností dotovaných státem nelze převádět mezi okruhy.
Díl 3
Orgány státní organizace Správa železnic
 
§ 27
Orgány státní organizace Správa železnic jsou správní rada a generální ředitel.
Správní rada
 
§ 28
(1) Správní radu tvoří sedm členů jmenovaných a odvolávaných vládou na návrh ministra dopravy a spojů.
(2) Vláda ustanovuje z členů správní rady jejího předsedu, který řídí její činnost.
(3) Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost, zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu osobního se zájmy státní organizace Správa železnic, a nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo jiné osoby.
 
§ 29
(1) Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.
(2) Podrobnosti o způsobu zasedání a jednání správní rady stanoví jednací řád správní rady.
 
§ 30
Správní rada
a) schvaluje na návrh generálního ředitele zásadní otázky koncepce státní organizace Správa železnic a nakládání s majetkem státu k podnikatelské činnosti jí svěřeným (mimo určený majetek) v rozsahu, který určí zakladatel,
b) schvaluje statut státní organizace Správa železnic, organizační strukturu státní organizace Správa železnic a jednací řád správní rady,
c) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření, schvaluje roční účetní závěrku státní organizace Správa železnic,
d) dohlíží na výkon působnosti generálního ředitele a uskutečňování činnosti státní organizace Správa železnic, a zda se činnost státní organizace Správa železnic uskutečňuje v souladu s právními předpisy,
e) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti státní organizace Správa železnic a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností,
f) je povinna upozornit generálního ředitele na zjištěné nedostatky; přitom mu může navrhnout opatření k nápravě,
g) uděluje předchozí souhlas k uzavření nájemních smluv o pronájmu pozemků, s nimiž státní organizace Správa železnic hospodaří, a k uzavření úvěrových smluv, přesahuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou.
Generální ředitel
 
§ 31
(1) Generální ředitel je statutárním orgánem státní organizace Správa železnic, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.
(2) Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech státní organizace Správa železnic, pokud nejsou tímto zákonem vyhrazeny do působnosti správní rady nebo ministerstva.
(3) Generální ředitel je povinen poskytnout na žádost správní radě veškeré informace a doklady o činnosti státní organizace Správa železnic.
 
§ 32
(1) Generálního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
(2) Generální ředitel nesmí být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.
 
§ 33
Vztah ministerstva k akciové společnosti České dráhy a ke státní organizaci Správa železnic
Ministerstvo stanoví ceny jízdného a přepravného a podmínky jejich uplatnění (tarify) pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železnic, zaměstnanců ministerstva a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti drážní dopravy, jakož i jejich rodinných příslušníků.
 
HLAVA III
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 
§ 34
Práva a povinnosti státní organizace České dráhy z pracovněprávních vztahů týkající se zaměstnanců státní organizace České dráhy, kteří zajišťují provozování železniční dopravní cesty a provozování železniční dopravy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů státní organizace České dráhy týkající se ostatních zaměstnanců státní organizace České dráhy se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železnic.
 
§ 35
Poměrná část zůstatku fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy se ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy převádí na akciovou společnost České dráhy, a to v poměru podle počtu zaměstnanců, kteří přecházejí na akciovou společnost České dráhy, a se zbývající částí fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy bude dnem vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařit státní organizace Správa železnic; obdobně se postupuje při vypořádání splátek půjček poskytnutých z fondu kulturních a sociálních potřeb.
 
§ 36
(1) K řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy poskytne ministerstvo příspěvek z prostředků státního rozpočtu zaměstnancům Českých drah, jejichž pracovní poměr skončí dohodou z organizačních důvodů nebo v souvislosti s restrukturalizací státní organizace České dráhy.
(2) Podmínky, výši a způsob poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.
 
§ 37
Živnostenská oprávnění a oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů vydaná státní organizaci České dráhy přecházejí na akciovou společnost České dráhy a státní organizaci Správa železnic ke dni jejich vzniku. Statutární orgány akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železnic písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům a správním orgánům do 30 dnů ode dne vzniku akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železnic pokračování v provozování živností a podnikání podle zvláštních právních předpisů podle stanoveného předmětu podnikání.
 
§ 38
Přechod práv a povinností
(1) Práva a povinnosti státní organizace České dráhy,2) které vyplývají z mezinárodních smluv a z členství státní organizace České dráhy v mezinárodních organizacích a které souvisejí s předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku.
(2) Práva a povinnosti státní organizace České dráhy,2) s výjimkou práv a povinností podle odstavce 1 a podle § 20 odst. 2, které přecházejí na akciovou společnost České dráhy, se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železnic.
 
§ 38a
(1) Příslušnost k hospodaření s majetkem určeným k úhradě závazků státní organizace České dráhy, vymezeným v příloze k tomuto zákonu, přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na státní organizaci Správa železnic.
(2) Dnem přechodu majetku uvedeného v příloze k tomuto zákonu přecházejí na státní organizaci Správa železnic veškerá práva a povinnosti ministerstva, která souvisejí s přecházejícím majetkem, bez ohledu na to, zda na ministerstvo přešly tímto zákonem nebo vznikly po 1. lednu 2003.
(3) Státní organizace Správa železnic je povinna ohlásit katastru nemovitostí změnu příslušnosti k hospodaření s nemovitým majetkem uvedeným v příloze k tomuto zákonu a uvést údaje o nemovitostech nezbytné k provedení záznamu.
(4) Příslušnost k hospodaření s majetkem tvořeným budovou umístěnou v Praze 2, Náměstí Míru 9 č. p. 820 (Národní dům - Kulturní dům železničářů) na pozemku p. č. 99/0 a pozemkem p. č. 99/0 v katastrálním území Vinohrady přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na Ministerstvo kultury.
 
§ 38b
zrušen
 
HLAVA IV
POSTUP STÁTNÍ ORGANIZACE ČESKÉ DRÁHY DO DNE VZNIKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ DRÁHY
 
§ 39
(1) Ke stanovenému dni (§ 4) provede státní organizace České dráhy2) mimořádnou účetní závěrku a vyhotoví celkový soupis majetku, se kterým hospodaří, včetně souvisejících závazků a pohledávek. Z celkového soupisu majetku navrhne jmenovitě vyčlenění majetku, který se navrhuje vložit do akciové společnosti České dráhy, a uvede jeho účetní hodnotu.
(2) Mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem a soupis majetku podle odstavce 1 předloží státní organizace České dráhy2) ministerstvu nejdéle do 45 dnů od stanoveného dne pro vyhotovení zakladatelské listiny akciové společnosti České dráhy.
(3) V období od stanoveného dne do dne vzniku akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy2) uzavírat smlouvy o úvěrech jen se souhlasem ministerstva. Nakládat s majetkem určeným pro vklad do akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy2) jen se souhlasem správní rady. Právní úkony odporující tomuto ustanovení jsou neplatné.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dráhách
 
§ 40
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 49 odst. 3 písm. a) se slova "drážnímu správnímu úřadu" nahrazují slovy "Drážní inspekci".
2. V § 49 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení,".
3. V § 49 odst. 3 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky a ve stanovených termínech přijímat opatření určená Drážní inspekcí k předcházení vzniku mimořádných událostí.".
4. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:
 
"§ 51a
(1) Drážní inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč provozovateli dráhy nebo dopravci, který
a) neohlásí Drážní inspekci vznik mimořádné události v drážní dopravě,
b) neprovede zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události v souladu s prováděcím právním předpisem nebo nezajistí místo mimořádné události před příchodem zaměstnanců Drážní inspekce pověřených ke zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události,
c) nesplní ve stanovené lhůtě opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí určená Drážní inspekcí.
(2) Při ukládání pokut postupuje Drážní inspekce přiměřeně podle ustanovení § 52.".
5. Za § 53 se vkládají nové § 53a a 53b, které znějí:
 
"§ 53a
(1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy a spojů. Drážní inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost územních inspektorátů stanoví generální inspektor.
(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů.
(3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.
(4) Statut a organizační řád Drážní inspekce schvaluje ministr dopravy a spojů.
 
§ 53b
(1) Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v souladu s prováděcím právním předpisem, přitom zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčiny a osoby odpovědné podle právních předpisů za jejich vznik nebo trvání. Vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků u jejich původců a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě. Drážní inspekce provádí kontrolu plnění uložených opatření.
(2) Na zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, ukládání opatření k jejich odstranění a nápravě a kontrolu plnění jejich opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
(3) Drážní inspekce podá podnět drážnímu správnímu úřadu na zahájení řízení o přechodném omezení drážní dopravy na nezbytně nutnou dobu, vyžaduje-li to zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy při vzniku mimořádné události, a po zjištění jejich příčin a okolností rozhodne podle povahy věci o podání návrhu na zahájení řízení k odejmutí osvědčení dopravce (§ 34a).".
6. V § 58 odst. 1 se za slova "Drážní úřad" vkládají čárka a slova "Drážní inspekce".
7. V § 66 odstavec 5 zní:
"(5) Ministerstvo dopravy a spojů stanoví vyhláškou druhy mimořádných událostí v drážní dopravě, postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státním podniku
 
§ 41
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:
1. § 22 se zrušuje.
2. V § 25 se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a bod 3 se zrušuje.
3. V § 26 se slova "s výjimkou § 25 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem stanoveným v § 22 odst. 1" zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 42
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, které nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy.
(2) Dnem vzniku akciové společnosti České dráhy pozbývá platnosti
1. Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.
2. Zákon č. 212/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
zrušeno
 
Příloha
Majetek určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy
1. lokality (s výhradami pro zabezpečení nutného provozu dráhy)

A) nemovitosti nepotřebné k hlavní činnosti, určené oddělovacím
  geometrickým plánem v lokalitách:

a) Lokalita Praha Bubny - Holešovice

Název:           Praha Bubny - Holešovice
Popis:           Část areálu žst. Praha Bubny vymezeného
              ulicemi  Argentinská,  Železničářů,
              Bubenská až  po Negrelliho viadukt.
              Z této lokality jsou vyjmuty pozemky
              nezbytně nutné pro zabezpečení provozu
              dráhy a drážní dopravy dvojkolejných
              tratí Praha Kladno (včetně rychlodráhy
              Praha  - letiště  Ruzyně) a  Praha
              Masarykovo nádraží  - Praha Bubeneč
              včetně zastávky Praha Bubny se čtyřmi
              nástupištními hranami s návazností na nově
              navrhovaný vestibul stanice metra trasy
              C "Vltavská". Vymezení lokality je dáno
              prostorovými identifikačními znaky.

  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 7
Katastrální území:     Holešovice
Nemovitosti,parcelní čísla:2415/2, 2416/18,  2418, 2419, 2420,
              2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426,
              2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432,
              2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438,
              2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444,
              2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450,
              2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456,
              2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462,
              2463, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471,
              2472,  2473, 2474,  2415/1, 2416/1,
              2416/2,  2416/7,  2416/8,  2416/21,
              2416/22, 2416/23,  2416/24, 2416/28,
              2416/30, 2416/31, 2416/32, 2416/33
              Pozn.: Vymezení pozemků z uvedených
              p.č. nezbytně nutných pro zabezpečení
              provozu dráhy a drážní dopravy bude
              provedeno  oddělovacím  geometrickým
              plánem po dohodě se zřizovatelem.

b) Lokalita Praha Dejvice

Název:           Praha Dejvice
Popis:           Část  areálu  žst.  Praha  Dejvice
              vymezeného    ulicí   Václavkova,
              Svatovítská, Milady  Horákové až po
              železniční přejezd v ulici K Brusce. Z
              této lokality  jsou vyjmuty pozemky
              nezbytně nutné pro zabezpečení provozu
              dráhy a  drážní dopravy dvojkolejné
              tratě Praha Kladno (včetně rychlodráhy
              Praha  - letiště  Ruzyně). Vymezení
              lokality  je   dáno  prostorovými
              identifikačními znaky.
  Prostorové identifikační znaky
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 6
Katastrální území:     Dejvice
Nemovitosti,parcelní čísla:4293, 4294, 4292/1, 4292/13, 4292/14,
              4292/15, 4292/16, 4292/20
              Pozn.: Vymezení pozemků z uvedených
              p.č. nezbytně nutných pro zabezpečení
              provozu dráhy a drážní dopravy bude
              provedeno  oddělovacím  geometrickým
              plánem po dohodě se zřizovatelem.

c) Lokalita Praha Vršovice

Název:           Praha Vršovice
Popis:           viz prostorové identifikační znaky
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 10
Katastrální území:     Vršovice
Nemovitosti,parcelní čísla:2212/1, 2212/7, 2503/1
Katastrální území:     Strašnice
Nemovitosti,parcelní čísla:4501/1,  4501/28,  4501/29, 4501/31,
              4501/32, 4501/36, 4502, 4507, 4508,
              4509, 4510
Katastrální území:     Záběhlice
Nemovitosti,parcelní čísla:1443, 2091/2, 5859
              Pozn.:  Vymezení  pozemků  nezbytně
              nutných pro zabezpečení provozu dráhy a
              drážní dopravy bude v lokalitě Praha
              Vršovice   provedeno   oddělovacím
              geometrickým  plánem  po  dohodě se
              zřizovatelem.

d) Lokalita Praha Libeň

Název:           Praha Libeň
Popis:           viz prostorové identifikační znaky
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 9
Katastrální území:     Libeň
Nemovitosti,parcelní čísla:4029/1,  4029/4,  4029/5,  4029/6,
              4029/13,  4029/14,  4030/17, 4037/3,
              4038, 4039, 4041, 4042, 4043, 4044,
              4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050,
              4051, 4052
Katastrální území:     Vysočany
Nemovitosti,parcelní čísla:2116/2, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2116/7,
              2005//6, 2116/3, 2116/1, 2119, 2121, 2141,
              2142, 2143/1, 2143/2, 2143/3, 2148, 616/7,
              823/1, 840/2, 840/3, 850/1, 850/2, 853,
              855/1, 855/2, 856/1, 2006/5, 840/1,
              2006/4
              Pozn.:  Vymezení  pozemků  nezbytně
              nutných pro zabezpečení provozu dráhy a
              drážní dopravy bude v lokalitě Praha
              Libeň    provedeno    oddělovacím
              geometrickým  plánem  po  dohodě se
              zřizovatelem.

B) nemovitosti:

a) Ústí nad Labem - Kramoly

Název:           Pozemkové parcely Ústí nad Labem -
              Kramoly
Popis:           Nezastavěné pozemky v městské části,
              určené ulicemi třída Národního odboje,
              ulicí   Varšavská,  Hviezdoslavova,
              Mánesova, Kramoly a Děčínská. Vymezení
              lokality  je   dáno  prostorovými
              identifikačními znaky.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Ústí nad Labem
Obec:           Ústí nad Labem
Katastrální území:     Střekov
Pozemky, parcelní čísla:  2747, 2779, 2884

b) Dětský rekreační tábor Jitřenka v Luhu u Sušice

Název:           Dětský rekreační tábor Jitřenka v Luhu
              u Sušice
Popis:           Areál  dětského  rekreačního  tábora
              tvořeného stavbami a jinými nemovitými
              objekty  na  pozemcích  vymezených
              prostorovými identifikačními znaky.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Klatovy
Obec:           Město Sušice
Katastrální území:     Sušice nad Otavou
Nemovitosti,parcelní čísla:1773, 1774, 2961, 1053/1

2. objekty a pozemky

a) Palác Sevastopol

Název:           Palác Sevastopol
Popis:           Objekt čp. 988 v ulici Na Příkopě 31
              včetně zastavěného pozemku
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 1
Katastrální území:     Staré Město
Pozemek, parcelní číslo:  585

b) Politických vězňů 19

Název:           Politických vězňů 19
Popis:           Objekt čp. 1597 v ulici Politických
              vězňů 19 včetně zastavěného pozemku
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 1
Katastrální území:     Nové Město
Pozemek, parcelní číslo:  87
 
c) zrušeno
 
d) Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, část - výpravní budova
  žst. Duchcov

Název:           Traťová strojní stanice Ústí nad Labem,
              část - výpravní budova žst. Duchcov
Popis:           Výpravní budova žst. Duchcov čp. 309
              včetně zastavěného pozemku.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Teplice
Obec:           Duchcov
Katastrální území:     Duchcov
Pozemek, parcelní číslo:  666

e) Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, drtírna kamene Brniště
  - technologie

Název:           Traťová strojní stanice Ústí nad Labem,
              drtírna kamene Brniště - technologie
Popis:           Jedná se o drtírnu kamene, třídírnu a
              kolejové váhy v lomu Brniště. Drtírna
              je situována na cizím pozemku v areálu
                  lomu Brniště.
Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Česká Lípa
Obec:           Brniště
Katastrální území:     Brniště

f) Dílny pro opravu mechanizmů Pardubice, část - objekty a pozemky
  v Hradci Králové a část pozemků v Pardubicích s nedokončenou
  investicí (opravna jeřábů)

Název:           Dílny pro opravu mechanizmů Pardubice
Popis:           Jedná se o areál v Hradci Králové a
              rozestavěnou stavbu opravny jeřábů v
              Pardubicích.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hradec Králové
Obec:           Hradec Králové
Katastrální území:     Plácky
Pozemky, parcelní čísla: 783/3,  783/5, 785/1,  795, 2031/3,
              1689, 826, 957, 1058, 1062, 1063, 1064,
              1065, 1066, 1067
Katastrální území:     Pražské Předměstí
Pozemek, parcelní číslo:  2031/3

Okres:           Pardubice
Obec:           Pardubice
Katastrální území:     Pardubice
Pozemek, parcelní číslo:  2802/28

g) SRUZ Praha, rekreační a rehabilitační středisko Chřibská Potoky

Název:           SRUZ Praha, rekreační a rehabilitační
              středisko Chřibská Potoky
Popis:           Jedná se o  samostatné rekreační a
              rehabilitační  středisko,  Chřibská
              Potoky čp. 302. Středisko sestává z
              jedné budovy a pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Děčín
Obec:           Chřibská
Katastrální území:     Dolní Chřibská
Pozemky, parcelní čísla:  806, 807

h) SRUZ Praha, rekreační středisko Horní Chřibská

Název:           SRUZ Praha, rekreační středisko Horní
              Chřibská
Popis:           Samostatné rekreační středisko Horní
              Chřibská čp. 157, 155, 186. Jedná se o
              tři budovy, jedna slouží k ubytování,
              druhá je hospodářská část a ve třetí je
              turistická ubytovna, součástí střediska
              jsou pozemky.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Děčín
Obec:           Rybniště
Katastrální území:     Rybniště
Pozemky, parcelní čísla:  1011, 1017, 1018

i) SRUZ Praha, rekreační středisko Bedřichov

Název:           SRUZ  Praha,  rekreační  středisko
              Bedřichov
Popis:           Jedná  se  o  samostatné  rekreační
              středisko Bedřichov č. 207. Středisko
              sestává z jedné budovy a pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Jablonec nad Nisou
Obec:           Bedřichov
Katastrální území:     Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Pozemky, parcelní čísla:  2/2, 265
j) zrušeno
k) Traťová strojní stanice Olomouc, opravárenské středisko v
  Mohelnici

Název:           Traťová  strojní  stanice  Olomouc,
              opravárenské středisko v Mohelnici
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku  -  strojní  středisko  v
              Mohelnici.  Středisko se  skládá ze
              skladů,  sociálních   zařízení  a
              opravárenských hal.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Šumperk
Obec:           Mohelnice
Katastrální území:     Mohelnice
Pozemky, parcelní čísla:  1306/2, 1902/1, 2915, 2916, 2917, 2918,
              2919, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926,
              2927,  1905, 1902/2,  2889, 1907/2,
              1903/102, 2920, 391, 392/2, 1297/2,
              1297/3, 392/3, 1907/4, 2928/2, 2928/3,
              2928/7

l) Drahstav Olomouc, stavební oddíl Prostějov

Název:           Drahstav  Olomouc,  stavební  oddíl
              Prostějov
Popis:           Jedná se o stavební oddíl bývalého
              Drahstavu Olomouc, sestávající se ze
              skladů, dílen a plechové garáže.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Prostějov
Obec:           Prostějov
Katastrální území:     Prostějov
Pozemek, parcelní číslo:  8100/23

m) Drahstav Olomouc, stavební oddíl Olomouc - kasárna Prokopa
  Holého

Název:           Drahstav  Olomouc,  stavební  oddíl
              Olomouc - kasárna Prokopa Holého
Popis:           Jedná se o samostatně stojící objekt
              bývalých kasáren bez popisného čísla, v
              současné době neužívaný.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Olomouc
Obec:           Olomouc
Katastrální území:     Hodolany
Pozemek, parcelní číslo:  180/20

n) Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc

Název:           Drahstav   Olomouc,   mechanizační
              středisko Olomouc
Popis:           Jedná  se  o  areál  mechanizačního
              střediska, který byl součástí Drahstavu
              Olomouc. Je umístěn v domech čp. 72 a
              73 a na souvisejících pozemcích.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Olomouc
Obec:           Olomouc
Katastrální území:     Pavlovičky
Pozemky, parcelní čísla: 229, 82/7, 86/2, 230, 87, 81/4, 81/5,
              82/5

o) Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc - dílny

Název:           Drahstav   Olomouc,   mechanizační
              středisko Olomouc - dílny
Popis:           Jedná  se  o  areál  mechanizačního
              střediska - dílen, které byly součástí
              Drahstavu Olomouc.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Olomouc
Obec:           Olomouc
Katastrální území:     Pavlovičky
Pozemky, parcelní čísla:  148, 84/2, 228, 82/8, 82/4

p) Drahstav Bohumín, mechanizační středisko a stavební oddíl
  Bohumín

Název:           Drahstav   Bohumín,   mechanizační
              středisko a stavební oddíl Bohumín
Popis:           Areál budov, skladů a hospodářských
              úseků  pro  zajišťování  stavebních,
              dopravních a mechanizačních prací v
              lokalitě Bohumín.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Karviná
Obec:           Bohumín
Katastrální území:     Nový Bohumín
Pozemky, parcelní čísla:  2575, 2574/16, 2574/1 - část

r) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Opava

Název:           Drahstav  Bohumín,  část  stavebního
              oddílu Opava
Popis:           Areál budov, skladů a hospodářských
              úseků  pro  zajišťování  stavebních,
              dopravních a mechanizačních prací v
              lokalitě Opava.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Opava
Obec:           Opava
Katastrální území:     Opava - Předměstí
Pozemky, parcelní čísla:  826/2, 827/1,  827/2, 830/1, 830/6,
              832/2

s) Drahstav Bohumín, areál stavebního oddílu Kunčice

Název:           Drahstav  Bohumín,  areál stavebního
              oddílu Kunčice
Popis:           Areál  budov, skladů  a dílen  pro
              zajišťování stavebních a údržbářských
              prací v lokalitě Ostrava.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Ostrava
Obec:           Slezská Ostrava
Katastrální území:     Kunčice nad Ostravicí
Pozemek, parcelní číslo:  část parcely 891

t) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Český Těšín

Název:           Drahstav  Bohumín,  část  stavebního
              oddílu Český Těšín
Popis:           Areál  budov, skladů  a dílen  pro
              zajišťování stavebních a údržbářských
              prací v lokalitě Český Těšín.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Karviná
Obec:           Český Těšín
Katastrální území:     Český Těšín
Pozemek, parcelní číslo:  část parcely 2279

u) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Krnov

Název:           Drahstav  Bohumín,  část  stavebního
              oddílu Krnov
Popis:           Areál  budov, skladů  a dílen  pro
              zajišťování stavebních a údržbářských
              prací v lokalitě Krnov.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Bruntál
Obec:           Krnov
Katastrální území:     Krnov - Horní Předměstí
Pozemky, parcelní číslo:  3196/1, 3197, 3199

v) SRUZ Olomouc,     rekreační středisko Horní Žleb č. 12

Název:           SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní
              Žleb
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - rekreační středisko Horní
              Žleb č. 12, která sestává z pěti budov,
              pozemků a vybavení.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Olomouc
Obec:           Šternberk
Katastrální území:     Dalov
Pozemky, parcelní číslo:  83, 111, 123, 820, 822/1 díl 1, 822/1
              díl 2, 823/1, 825/1, 825/4, 832/2, 239

w) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Eva, Horní Lomná

Název:           SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní
              Lomná
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - rekreační středisko "Eva",
              Horní  Lomná  č.  53. Privatizovaná
              jednotka se skládá z budovy, vlastní
              čističky odpadních vod a souvisejících
              pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Frýdek - Místek
Obec:           Horní Lomná
Katastrální území:     Horní Lomná
Pozemky, parcelní číslo:  690, 2369/8, 2369/37, 735

x) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Ochoz u Brna

Název:           SRUZ Olomouc, rekreační středisko Ochoz
              u Brna
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - rekreační středisko "Říčky",
              Ochoz u Brna čp. 180. Privatizovaná
              jednotka se skládá z hlavní budovy, 10
              chatek a pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Brno - venkov
Obec:           Ochoz u Brna
Katastrální území:     Ochoz u Brna
Pozemky, parcelní číslo:  2157,  2158, 2159,  2160/1, 2160/2,
              2160/3, 2160/4, 2160/5, 2160/6, 2160/7,
              2160/8, 2160/9,  2160, 10, 2160/11,
              2160/12

y) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Peřeje, Ostravice

Název:           SRUZ  Olomouc,  rekreační  středisko
              Peřeje, Ostravice
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - rekreační středisko Peřeje,
              Ostravice č. 185. Středisko sestává ze
              dvou  hlavních budov,  osmi chat a
              souvisejících pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Frýdek - Místek
Obec:           Ostravice
Katastrální území:     Ostravice I
Pozemky, parcelní čísla:  3023, 3022, 3021, 3020, 3019, 3018,
              3017, 3016, 3015, 3014, 1172, 1066/6,
              1066/5, 1066/3

z) SRUZ Olomouc,  rekreační a rehabilitační  středisko Niva,
  Luhačovice

Název:           SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační
              středisko Niva, Luhačovice
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - rekreační a rehabilitační
              středisko a související pozemky.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Zlín
Obec:           Pozlovice
Katastrální území:     Pozlovice
Pozemky, parcelní čísla:  738,  739,  740,  1516/9,  1516/16,
              1516/17, 1516/18, 1516/20, 809

aa) SRUZ Olomouc, rekreační  a rehabilitační středisko Niva,
  Luhačovice - určité pozemky

Název:           SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační
              středisko Niva, Luhačovice
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku -  privatizaci pozemků pod
              stavbami  a v  okolí staveb jiného
              vlastníka.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Zlín
Obec:           Pozlovice
Katastrální území:     Pozlovice
Pozemky, parcelní čísla:  1516/4, 737 a 743

bb) SRUZ Olomouc, vývařovna Envelopa, Olomouc

Název:           SRUZ  Olomouc,  vývařovna  Envelopa,
              Olomouc
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - vývařovnu Envelopa, ul. 17.
              listopadu, Olomouc. Vývařovna sestává z
              budovy, příslušných inženýrských sítí,
              pozemků, technologie, uměleckého díla a
              sadových úprav.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Olomouc
Obec:           Olomouc
Katastrální území:     Olomouc - město
Pozemky, parcelní čísla:  1656,  409/1, 409/2,  409/4, 409/5,
              409/6, 409/7, 409/8

cc) SRUZ Olomouc, Jesle v Husitské ulici, Olomouc

Název:           SRUZ Olomouc, Jesle v Husitské ulici,
              Olomouc
Popis:           Jedná se o jesle v Olomouci, Husitská
              č. 19, Olomouc. Objekt sestává ze dvou
              budov a pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Olomouc
Obec:           Olomouc
Katastrální území:     Povel
Pozemky, parcelní čísla:  601, 664, 529/1

dd) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Argenta, Rýmařov

Název:           SRUZ  Olomouc,  rekreační  středisko
              Argenta, Rýmařov
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - rekreační středisko Argenta,
              Horní Město čp. 3, Rýmařov. Rekreační
              středisko sestává  z hlavní budovy,
              sauny a pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Bruntál
Obec:           Horní Město
Katastrální území:     Stříbrné Hory
Pozemky, parcelní čísla:  71/1, 71/2, 238/1, 236, 234/4, 235,
              232, 838/2
ee) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Kunčice pod Ondřejníkem

Název:           SRUZ  Olomouc,  rekreační  středisko
              Kunčice pod Ondřejníkem
Popis:           Jedná se o samostatně privatizovanou
              jednotku - rekreační středisko Kunčice
              pod Ondřejníkem, která sestává z hlavní
              budovy, 3 chat, skladiště a domku k
              rekreaci. Dále k  objektu patří 13
              chatek a zbořeniště pod Stolovou.
   Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Frýdek - Místek
Obec:           Kunčice pod Ondřejníkem
Katastrální území:     Kunčice pod Ondřejníkem
Pozemky, parcelní čísla:  243, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,
              1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523,
              1524, 1525, 2064/1, 461, 590, 591,
              1565/1, 1565/2, 1918/3, 1918/11, 1930/3

ff) Železniční nemocnice Praha, stavba polikliniky Bohdalec, Praha

Název:           Železniční  nemocnice  Praha, stavba
              polikliniky Bohdalec, Praha
Popis:           Jedná  se  o  rozestavěný  areál
              polikliniky  na  křižovatce  ulic U
              Plynárny,  Záběhlická,  Bohdalecká a
              Chodovská.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 4
Katastrální území:     Michle
Pozemky, parcelní čísla:  2540, 2541/1, 2541/2, 2628, 2630/10,
              2630/11, 3385, 2630/13

gg) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
  stomatologická ordinace I.

Název:           Železniční    poliklinika   České
              Budějovice,    České   Budějovice
              - stomatologická ordinace I.
Popis:           Jedná se o movitý majetek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           České Budějovice
Obec:           České Budějovice
Katastrální území:     České Budějovice 1

hh) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
  stomatologická ordinace II.

Název:           Železniční    poliklinika   České
              Budějovice,  České  Budějovice  -
              stomatologická ordinace II.
Popis:           Jedná se o movitý majetek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           České Budějovice
Obec:           České Budějovice
Katastrální území:     České Budějovice 1

ii) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
  rehabilitace

Název:           Železniční    poliklinika   České
              Budějovice,  České  Budějovice  -
              rehabilitace
Popis:           Jedná se o movitý majetek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           České Budějovice
Obec:           České Budějovice
Katastrální území:     České Budějovice 1

jj) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
  pracoviště EKG

Název:           Železniční    poliklinika   České
              Budějovice,  České  Budějovice  -
              pracoviště EKG
Popis:           Jedná se o movitý majetek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           České Budějovice
Obec:           České Budějovice
Katastrální území:     České Budějovice 1

kk) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
  kožní ordinace

Název:               Železniční    poliklinika   České
              Budějovice, České Budějovice - kožní
              ordinace
Popis:           Jedná se o movitý majetek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           České Budějovice
Obec:           České Budějovice
Katastrální území:     České Budějovice 1

ll) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
  biochemická laboratoř

Název:           Železniční    poliklinika   České
              Budějovice,  České  Budějovice  -
              biochemická laboratoř
Popis:           Jedná se o movitý majetek.

  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           České Budějovice
Obec:           České Budějovice
Katastrální území:     České Budějovice 1

mm) Železniční poliklinika České Budějovice, J.V. Sládka, Veselí
  nad Lužnicí

Název:           Železniční    poliklinika   České
              Budějovice, J.V. Sládka, Veselí nad
              Lužnicí
Popis:           Samostatně privatizovaná jednotka J.V.
              Sládka 699, Veselí nad Lužnicí. Jedná
              se o budovu, movitý majetek a pozemek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Tábor
Obec:           Veselí nad Lužnicí
Katastrální území:     Veselí nad Lužnicí
Pozemek, parcelní číslo:  3419/39

nn) Železniční poliklinika Plzeň, Resslova 4, Plzeň

Název:           Železniční poliklinika Plzeň, Resslova
              4, Plzeň
Popis:           Jedná se o objekt čp. 4 v Resslově
              ulici včetně pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Plzeň
Obec:           Plzeň
Katastrální území:     Plzeň
Pozemky, parcelní čísla:  5863, 5864

oo) Železniční nemocnice Ústí nad Labem, Hankova 2 - nový objekt,
  Děčín

Název:           Železniční nemocnice Ústí nad Labem,
              Hankova 2 - nová budova, Děčín
Popis:           Jedná se o objekt čp. 2 v Hankově ulici
              včetně zastavěného pozemku
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Děčín
Obec:           Děčín
Katastrální území:     Podmokly
Pozemek, parcelní číslo:  800/5

pp) Železniční poliklinika Přerov, Na Višňovce 1134, Hulín

Název:           Železniční  poliklinika  Přerov,  Na
              Višňovce 1134, Hulín
Popis:           Jedná se o objekt čp. 1134 v ulici Na
              Višňovce, včetně zastavěného pozemku.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Kroměříž
Obec:           Hulín
Katastrální území:     Hulín
Pozemek, parcelní číslo:  1965/9

rr) Železniční  poliklinika  Brno,  Křídlovická  78 - stavba
  polikliniky Brno

Název:           Železniční    poliklinika   Brno,
              Křídlovická 78 - stavba polikliniky
              Brno
Popis:           Samostatně  privatizovaná  jednotka
              - rozestavěná stavba.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Brno město
Obec:           Brno střed
Katastrální území:     Štýřice
Pozemky, parcelní čísla:  141, 142, 143, 144, 145, 146/2, 147,
              148/2

ss) Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stomatologická
  ordinace a laboratoř

Název:           Železniční    poliklinika   Brno,
              Křídlovická  78  -  stomatologická
              ordinace a laboratoř
Popis:           Jedná se o movitý majetek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Brno město
Obec:           Brno střed
Katastrální území:     Staré Brno

tt) Mostní obvod Pardubice, rozestavěná stavba Záboří nad Labem

Název:           Mostní obvod  Pardubice, rozestavěná
              stavba Záboří nad Labem
Popis:           Jedná se o rozestavěnou železobetonovou
              halu s vnitřní vlečkovou kolejí. Hala
              je součástí areálu mostního obvodu v
              Záboří nad Labem.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Kutná Hora
Obec:           Záboří nad Labem
Katastrální území:     Záboří nad Labem
Pozemek, parcelní číslo:  331

uu) Mostní obvod Ústí nad Labem, část vahařského střediska v
  Jablonném v Podještědí

Název:           Mostní obvod Ústí  nad Labem, část
              vahařského střediska  v Jablonném v
              Podještědí
Popis:           Areál provozovny  Vahařské středisko
              Jablonné v Podještědí sestávající z
              budovy a hal
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Česká Lípa
Obec:           Jablonné v Podještědí
Katastrální území:     Jablonné v Podještědí
Pozemek, parcelní číslo:  520  -  byl  vypracován geometrický
              oddělovací plán, není dosud zapsán

vv) Mostní obvod Ústí nad Labem, část mostního obvodu Duchcov

Název:           Mostní obvod Ústí  nad Labem, část
              mostního obvodu Duchcov
Popis:           Objekt zámečnické dílny včetně pozemku.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Teplice
Obec:           Duchcov
Katastrální území:     Duchcov
Pozemek, parcelní číslo:  775

ww) Traťová distance Ostrava, část mechanizačního střediska na
  Sazovně

Název:           Traťová  distance  Ostrava,  část
              mechanizačního střediska na Sazovně
Popis:           Areál skládající se z objektu čp. 1110,
              ve kterém jsou umístěny garáže, dílny,
              sklad a pracovní koleje - vše pro
              zajišťování dopravních a mechanizačních
              prací v lokalitě Ostrava.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Ostrava
Obec:           Ostrava
Katastrální území:     Přívoz
Pozemky, parcelní čísla:  3045, 1587, 497/22

xx) Traťová distance Kladno, část - mechanizační okrsek Kladno

Název:           Traťová  distance  Kladno,  část  -
              mechanizační okrsek Kladno
Popis:           Jedná se  o technologicky uzavřenou
              jednotku. Hlavní  činnost spočívá v
              opravě kolejí, komplexní rekonstrukci
              kolejí, opravě a rekonstrukci výhybek,
              těžké střední opravě kolejí a výhybek.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Kladno
Obec:           Kladno
Katastrální území:     Kročehlavy
Pozemek, parcelní číslo:  3813/1

yy) Traťové distance Kralupy nad Vltavou, část mostního okrsku
  Vraňany

Název:           Traťová distance Kralupy nad Vltavou,
              část mostního okrsku Vraňany
Popis:           Jedná se o  areál mostního okrsku,
              zajišťujícího  činnost   v  oboru
              pozemních,  dopravních,  mostních  a
              inženýrských staveb včetně skladové a
              obchodní činnosti.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Mělník
Obec:           Vraňany
Katastrální území:     Vraňany
Pozemky, parcelní číslo:  478/3, 478/4, 307, 308, 39, 310, 311,
              312, 313, 314

zz) Traťová distance Liberec, část mechanizačního okrsku Liberec

Název:           Traťová  distance  Liberec,  část
              mechanizačního okrsku Liberec
Popis:           Areál  mechanizačního  okrsku bývalé
              traťové distance Liberec využívaný pro
              zabezpečování    oprav   kolejové
              mechanizace a silničních strojů včetně
              skladovacích prostor.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Liberec
Obec:           Liberec
Katastrální území:     Liberec
Pozemky, parcelní čísla:  6173/6, 6173/7, 6237, 6238

aaa) Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Česká
   Lípa - část II.

Název:           Hospodářská ústředna železnic Praha,
              zásobovací závod Česká Lípa II.
Popis:           Komplex  pro  zásobovací  činnost,
              opatřování, skladování  a distribuci
              materiálů  a  zboží  včetně  všech
              souvisejících  operací.  Sklad  s
              prodejnou,  garáž,  plechová  kůlna,
              mobilní buňky MTZ,  ocelová hala -
              sklad.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Česká Lípa
Obec:           Česká Lípa
Katastrální území:     Česká Lípa
Pozemky, parcelní čísla:  5277, 5289, 5288/1, 5288/4, 5288/5,
              5288/6, 5288/7, 5290/2, 5290/7

bbb) Hospodářská  ústředna železnic  Praha, zásobovací  závod
   Chomutov

Název:           Hospodářská ústředna železnic Praha,
              zásobovací závod Chomutov
Popis:           Komplex  pro  zásobovací  činnost,
              opatřování, skladování  a distribuci
              materiálů  a  zboží  včetně  všech
              souvisejících  operací.  Sklad  s
              prodejnou,  administrativní  budova,
              garáže,  sklad  a  rampa,     vrátnice,
              sociální přístavek, výměníková stanice,
              trojlodní hala, sklad hořlavin, kolej
              č. 318, kolej č. 318 c, jeřábová dráha.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Chomutov
Obec:           Chomutov
Katastrální území:     Chomutov I
Pozemky, parcelní čísla:  3793/2,  3793/3,  3793/12,  3793/11,
              3793/40, 3793/54,  3793/55, 5793/56,
              3951/1, 93/40, 3952

ccc) Centrum informační technologie, část - budova Tesco a objekt
   v Ústí nad Labem

Název:           Centrum informační technologie, část -
              budova Tesco a objekt v Ústí nad Labem
Popis:           Jedná se o objekt Tesco čp. 5, Skloněná
              ulice Praha a objekt čp. 2, Podmokelská
              ulice Ústí nad Labem včetně zastavěného
              pozemku. Objekty  pro provozování a
              řízení informačních  systémů, údržbu
              aplikačního SW, školení a vzdělávání
              uživatelů  výpočetní  techniky  a
              zabezpečování servisu.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Hlavní město Praha
Obec:           Praha, Praha 9
Katastrální území:     Vysočany

Okres:           Ústí nad Labem
Obec:           Ústí nad Labem - město
Katastrální území:     Krásné Březno
Pozemek, parcelní číslo:  1

ddd) bývalý Závodní klub železničářů Přerov

Název:           bývalý  Závodní klub  železničářů v
              Přerově
Popis:           Objekt čp. 238 na tř. 17. listopadu
              včetně zastavěného pozemku.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Přerov
Obec:           Přerov
Katastrální území:     Přerov
Pozemek, parcelní číslo:  3035

eee) bývalý Závodní klub železničářů Chomutov

Název:           bývalý  Závodní klub  železničářů v
              Chomutově
Popis:           Objekt čp. 2999  v Jiráskově ulici
              včetně zastavěného pozemku.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Chomutov
Obec:           Chomutov
Katastrální území:     Chomutov II
Pozemek, parcelní číslo:  198

fff) bývalý Závodní klub železničářů Most

Název:           bývalý Závodní klub železničářů v Mostě
Popis:           Objekt čp. 2455  v Dvořákově ulici
              včetně zastavěného pozemku a pozemku
              souvisejícího.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Most
Obec:           Most
Katastrální území:     Most I
Pozemky, parcelní čísla:  3785, 3801
Zůstatková cena k 30.6. 2000 = 321 300,- Kč

ggg) bývalý Závodní klub železničářů Žatec

Název:           bývalý Závodní klub železničářů v Žatci
Popis:           Objekt čp. 625 v Roseweltově ulici
              včetně zastavěného pozemku a pozemků
              souvisejících.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Louny
Obec:           Žatec
Katastrální území:     Žatec
Pozemky, parcelní čísla:  98, 4443/5, 6770/8

hhh) budova "Národního domu" Česká Třebová

Název:           budova "Národního domu" Česká Třebová
Popis:           Objekt čp. 565 v Kozlovské ulici včetně
              zastavěného  pozemku   a  pozemků
              souvisejících.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Ústí nad Orlicí
Obec:           Česká Třebová
Katastrální území:     Česká Třebová
Pozemky, parcelní čísla:  518/1, 518/6, 518/7, 518/9, 2388/2,
              3584/8

iii) rekreační středisko Hluboká

Název:           bývalé rekreační zařízení Hluboká
Popis:           Objekt  čp.  23  včetně zastavěného
              pozemku a pozemků souvisejících.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Liberec
Obec:           Liberec
Katastrální území:     Hluboká u Liberce
Pozemky, parcelní čísla:  16, 224/2, 225/2, 237

jjj) bývalá poliklinika Louny

Název:           bývalá poliklinika Louny
Popis:           Objekt čp. 1657 na Tyršově náměstí
              včetně zastavěného pozemku.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Louny
Obec:           Louny
Katastrální území:     Louny
Pozemek, parcelní číslo:  2555

kkk) bývalé školící středisko Výsluní

Název:           bývalé školící středisko Výsluní
Popis:           Areál objektů čp. 1, 24, 25, 45, 129,
              130 a 140 včetně zastavěných pozemků a
              pozemků souvisejících.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Chomutov
Obec:           Výsluní
Katastrální území:     Výsluní
Pozemky, parcelní čísla:  100, 101, 102, 129, 154, 168, 183, 186,
              188, 189

lll) nedokončená  stavba opravny  železničních vozů  Louka u
   Litvínova

Název:           nedokončená stavba opravny železničních
              vozů Louka u Litvínova
Popis:           Areál objektů provozních hal včetně
              strojního zařízení
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Most
Obec:           Louka u Litvínova
Katastrální území:     Louka u Litvínova
Pozemky, parcelní čísla:  161/7, 349, 350, 351, 352, 353

mmm) bývalé školící středisko Benátecká Vrutice

Název:           bývalé  školící  středisko Benátecká
              Vrutice
Popis:           Objekt  čp.  69  včetně zastavěného
              pozemku.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Nymburk
Obec:           Milovice
Katastrální území:     Benátecká Vrutice
Pozemek, parcelní číslo:  100

nnn) mateřská škola Cheb

Název:           areál bývalé mateřské školy
Popis:           Objekty čp. 2038, 2039, 2040 a 2041 v
              Dragounské ulici  včetně zastavěných
              pozemků a pozemků souvisejících.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Cheb
Obec:           Cheb
Katastrální území:     Cheb
Pozemky, parcelní čísla:  6044, 6045, 6046, 6047, 1755/3, 1755/2

ooo) bývalý obytný dům Kaštice

Název:           bývalý obytný dům
Popis:           Objekt  čp.  44  včetně zastavěného
              pozemku.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Louny
Obec:           Podbořany
Katastrální území:     Kaštice
Pozemek, parcelní číslo:  141

ppp) školící a rekreační středisko Klikov

Název:           školící a rekreační středisko
Popis:           Objekt  čp. 173  včetně zastavěného
              pozemku.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Jindřichův Hradec
Obec:           Suchdol nad Lužnicí
Katastrální území:     Klikov
Pozemek, parcelní číslo:  196

rrr) administrativní budova v Nymburce

Název:           administrativní budova
Popis:           Objekt čp. 382 v Nádražní ulici včetně
              zastavěného pozemku.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Nymburk
Obec:           Nymburk
Katastrální území:     Nymburk
Pozemek, parcelní číslo:  458

sss) budova bývalé ubytovny v Nymburce

Název:           budova bývalé ubytovny
Popis:           Objekt čp. 296 v obvodu žst. Nymburk
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Nymburk
Obec:           Nymburk
Katastrální území:     Nymburk
Pozemek, parcelní číslo:  3367

ttt) pozemky bývalé skládky Brno - Černovice

Název:           pozemky bývalé skládky Brno - Černovice
Popis:           Pozemky při železniční trati Brno -
              Veselí nad Moravou.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Brno město
Obec:           Brno
Katastrální území:     Černovice
Pozemky, parcelní čísla:  2836, 2797/2

uuu) pozemky v Ostravě - Přívoze

Název:           pozemky v Ostravě - Přívoze
Popis:           Pozemky  leží mimo  obvod dráhy, v
              městské zástavbě.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Ostrava
Obec:           Ostrava
Katastrální území:     Přívoz
Pozemky, parcelní čísla:  353, 386, 373/3, 373/7

3. bytové objekty schválené do privatizace

   Bude se jednat o bytové objekty, včetně jimi zastavěných
pozemků, dalších souvisejících pozemků a technických zařízení,
které nebudou zprivatizovány k datu vzniku a.s. České dráhy.
Seznam nezprivatizovaných bytových objektů bude k tomuto datu
vypracován.

4. další zbytný majetek

a) dráha Velké Březno - Lovečkovice (- Verneřice) - Úštěk horní
  nádraží

Název:           dráha Velké Březno - Lovečkovice - (-
              Verneřice) - Úštěk horní nádraží
Popis:           Dráha Velké Březno - Lovečkovice (-
              Verneřice)  - Úštěk  horní nádraží,
              včetně souvisejících staveb a pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Ústí nad Labem
Obec:           Velké Březno
Katastrální území:     Velké Březno
Pozemky, parcelní čísla:  559/2, 735, 736, 759, 30/3, 762, 849

Obec:           Malé Březno
Katastrální území:     Malé Březno
Pozemky, parcelní čísla:  357, 372, 475
Katastrální území:     Leština u Malého Března
Pozemek, parcelní číslo:  188

Obec:               Zubrnice
Okres:           Zubrnice
Pozemek, parcelní číslo:  633
Katastrální území:     Týniště u Zubrnic
Pozemky, parcelní čísla:  119, 190, 191

Okres:           Litoměřice

Obec:           Lovečkovice
Katastrální území:     Kínice u Touchořin
Pozemky, parcelní čísla:  1501, 1502
Katastrální území:     Touchořiny
Pozemky, parcelní čísla:  787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
Katastrální území:     Lovečkovice
Pozemky, parcelní čísla:  143/6, 143/7, 1201, 1202, 1203, 1205/1,
              1206, 1207
Katastrální území:     Levínské Petrovice
Pozemky, parcelní čísla:  882, 883, 884
Katastrální území:     Mukařov u Úštěku
Pozemky, parcelní čísla:  520, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 894,
              895/1, 895/2

Obec:           Levín
Katastrální území:     Levín u Litoměřic
Pozemky, parcelní čísla:  1120, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1125,
              1126, 1127
Katastrální území:     Dolní Vysoké II
Pozemky, parcelní čísla:  750, 751, 752, 753

Obec:           Úštěk
Katastrální území:     Dolní Vysoké I
Pozemky, parcelní čísla:  754, 755, 756, 757, 758
Katastrální území:     Habřina u Úštěku
Pozemky, parcelní čísla:  2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423,
              2424, 2426
Katastrální území:     Úštěk
Pozemky, parcelní čísla:  753/7, 813, 831, 832, 833, 834, 3168

Obec:           Liběšice
Katastrální území:     Srdov
Pozemek, parcelní číslo:  949

Okres:           Děčín
Obec:           Verneřice
Katastrální území:     Verneřice
Pozemky, parcelní čísla:  321/3, 321/4, 321/16, 345, 375, 2215/1

b) dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Prácheň

Název:           dráha Čeká Kamenice - Kamenický Šenov -
              Prácheň
Popis:           Regionální  dráha Česká  Kamenice -
              Kamenický  Šenov  (-Prácheň), včetně
              souvisejících staveb a pozemků.
  Prostorové identifikační znaky:
Okres:           Děčín
Obec:           Česká Kamenice
Katastrální území:     Česká Kamenice
Pozemky, parcelní čísla:  2638/1, 2638/3, 2638/4, 2638/5, 1271/1,
              666/1
Katastrální území:     Horní Kamenice
Pozemek, parcelní číslo:  1271/1

Okres:           Česká Lípa

Obec:           Kamenický Šenov
Katastrální území:     Kamenický Šenov
Pozemky, parcelní čísla:  2768/1, 2331/6, 644, 645, 2778, 2779,
              2780, 2770/2, 2770/3, 2781, 2782, 2783,
              2784, 2785, 2786, 758/5, 735/4, 923/2,
              645/6
Obec:           Prysk
Katastrální území:     Dolní Prysk
Pozemek, parcelní číslo:  848
Katastrální území:     Horní Prysk
Pozemky, parcelní čísla:  1627, 853/2, 853/3, 837/4

c) bývalá vlečka Kladno - Dubí - Tuháň

Název:           bývalá vlečka Kladno - Dubí - Tuháň
Popis:           Vlečka v délce cca 3 km, v současné
              době neprovozovaná.
  Prostorové a identifikační znaky:
Okres:           Kladno
Obec:           Vinařice
Katastrální území:     Vinařice u Kladna
Pozemky, parcelní čísla:  1911/1, 1932/1, 1934

Obec:           Kladno
Katastrální území:     Kladno
Pozemky, parcelní čísla:  6180, 6181, 6256, 6259
Katastrální území:     Motyčín
Pozemky, parcelní čísla:  969, 1099, 1121, 1177, 1179/2
Katastrální území:     Dubí u Kladna
Pozemky, parcelní čísla:  1741, 1771/1
 
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 179/2003 Sb.
§ 19 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona, lze poprvé použít ve vztahu k závazkům vzniklým po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 179/2008 Sb.
Přechodná ustanovení
1. S majetkem souvisejícím s provozováním železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu, který nabude stát od akciové společnosti České dráhy, hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
2. Do data zahájení provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu státní organizací Správa železniční dopravní cesty provozuje železniční dopravní cestu a plní povinnosti s tím spojené akciová společnost České dráhy.
3. Úřední povolení22), na jejichž základě provozuje akciová společnost České dráhy železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu, zanikají dnem, který bezprostředně předchází datu, které bude úředním povolením stanoveno jako datum zahájení provozování dráhy státní organizací Správa železniční dopravní cesty.
Čl. L zákona č. 349/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Peněžní prostředky, které byly vedeny na účtu sociálního fondu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí podle zákona č. 77/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) § 54 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.
3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
4a) § 24 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 34b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.
4c) § 34e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.
5) Například vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
7) § 2 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
8) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8a) § 20, 21 a následující zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8b) Nařízení EHS č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy.
Nařízení č. 2598/70, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze č. I.A nařízení EHS č. 1108/70.
8c) § 34h zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
.
9) Například § 39 a 39a zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
11) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
12) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změny některých souvisejících zákonů.
13) Sdělení č. 66/1999 Sb., o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.
14) Například § 4 až 12 zákona č. 240/2000 Sb., § 20 až 23 zákona č. 241/2000 Sb.
15) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
16) Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
17) Například zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.
18) Například zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
19) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
20) Například § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.
21) § 67 zákona č. 133/1985 Sb.
22) § 11 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
23) Čl. 7f směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, v platném znění.

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře