84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Schválený:
84/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2005
o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Změna: 94/2006 Sb.
Změna: 17/2008 Sb.
Změna: 165/2021 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:
 
§ 1
Předmět úprav
Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky1) (dále jen "organizace").
Stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení
 
§ 2
V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, tvoří náklady na stravování:
a) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro stravování (dále jen "pořizovací cena surovin"),
b) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen "doplňkové jídlo"),
c) ostatní provozní náklady na stravování (věcné, osobní a další režijní náklady) včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen "náklady na provoz").
 
§ 3
(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (dále jen "příspěvek z fondu").
(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to z nákladů na svou hlavní činnost.
(3) Zaměstnanci v pracovním poměru a žáci středních škol a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním3) nebo praktickou přípravou3), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí
a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být zaměstnancům v pracovním poměru snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen "snížená úhrada"),
b) u doplňkového jídla pořizovací cenu surovin.
(4) Organizace poskytuje zaměstnancům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smouvě3a) nebo v místě výkonu práce stanoveném ve jmenování5).
(5) Organizace může zaměstnancům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a) nebo v místě výkonu práce stanoveném ve jmenování5).
(6) Organizace může bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali při odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
(7) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.
(8) Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o stravování organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2.
Stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby
 
§ 4
V organizaci zajišťující stravování na základě smlouvy s organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.
 
§ 5
(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, z nákladů na svou hlavní činnost. Nejvyšší úhrada nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4) Zbývající část sjednané ceny hradí zaměstnanci uvedení v § 3 odst. 3. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.
(2) Organizace poskytuje zaměstnancům uvedeným v § 3 odst. 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a). Organizace může zaměstnancům uvedeným v § 3 odst. 3 poskytnout za úhradu podle věty první další hlavní jídlo v daném kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a) nebo v místě výkonu práce stanoveném ve jmenování5).
(3) Náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizace z nákladů na svou hlavní činnost.
 
§ 6
Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou
(1) Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním stravovacím zařízení organizace organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou formou služby, za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z nákladů na hlavní činnost organizace, postupuje se obdobně podle § 3.
(2) V případě smluvního zajištění závodního stravování formou pronájmu vlastního stravovacího zařízení organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě se u organizace za náklady na stravování považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel. Náklady na stravování u organizace však nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 - 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4) Organizace je hradí z nákladů na svou hlavní činnost. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 a 3.
 
§ 6a
Společná ustanovení
(1) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení podle § 2 a 3 nebo podle § 6 odst. 1, nemůže organizace současně zabezpečovat stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby podle § 4 a 5, s výjimkami uvedenými v odstavci 2.
(2) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení, je možné zabezpečit stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pouze zaměstnanci uvedenému v § 3 odst. 3,
a) kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance musí být organizaci doložen písemným lékařským potvrzením s doporučeným typem stravování, vystaveným příslušným odborným lékařem,
b) který na základě rozhodnutí organizace vykonává v pracovní době práci pro organizaci mimo pracoviště organizace na jiném dohodnutém místě6),
c) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy je vlastní stravovací zařízení uzavřeno, nebo
d) pokud jde o období, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.
(3) V případech uvedených v odstavci 2 může organizace zaměstnancům místo zabezpečení stravování podle § 4 a 5 poskytovat peněžitý příspěvek na stravování podle § 33b odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pokud organizace rozhodne, že v případech uvedených v odstavci 2 bude zabezpečovat zaměstnancům stravování podle § 4 a 5, nebo rozhodne, že bude v těchto případech zaměstnancům poskytovat peněžitý příspěvek na stravování, musí ke všem dotčeným zaměstnancům přistupovat stejně.
(4) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 až 3 samostatně.
(5) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizačními složkami státu, právnickými nebo fyzickými osobami.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 165/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2) § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
3) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
3a) § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
3b) § 88 a 89 zákoníku práce.
4) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
5) § 33 odst. 3 zákoníku práce.
6) § 2 odst. 2 zákoníku práce.