Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc

Vydáno: 12 minut čtení

V rámci snahy stabilizovat personální zajištění svých činností může zaměstnavatel využít zvláštní typy odměn, jako jsou odměny při životních a pracovních výročích či odměny věrnostní a stabilizační povahy, v případě mimořádně obtížné životní situace pak může přikročit i k sociální výpomoci.

1. Odměny při životních a pracovních výročích

V rámci péče o zaměstnance (viz § 224 odst. 2 ZP) je každý zaměstnavatel oprávněn poskytovat odměny:

  1. při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod,
  2. za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek.

Náklady spojené s poskytováním těchto odměn může zaměstnavatel hradit:

  • ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů nebo
  • na vrub daňových výdajů, pokud právo na jejich poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní nebo jiné smlouvy [viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP].

Výše odměny v peněžní formě je u zaměstnance vždy zdanitelným příjmem, z něhož je nutné odvést pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Bude-li se jednat o naturální formu, pak je u zaměstnance od daně osvobozena pouze hodnota nepeněžního plnění poskytovaného z FKSP v souladu s podmínkami uvedenými v § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a to v úhrnné výši do 2 000 Kč za kalend

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké akcie
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké akcie
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Daňové aktuality
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravování zaměstnanců
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Odměňování zaměstnanců
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Daňové aktuality

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související pracovní situace

Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související otázky a odpovědi

Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Souběh HPP, DPP a exekuce
Roční odměna a rozpočet do průměru
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Jednatel bez odměny a benefit
Zaměstnanecké benefity
Odměna jednatele 2020
Finanční příspěvek na dovolenou
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Pololetní prémie
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Odměny zdravotníkům
Odměna učni na praxi
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Příplatek za svátek připadající na sobotu