430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Schválený:
430/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 3. prosince 2001
o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Změna: 99/2006 Sb.
Změna: 354/2007 Sb.
Změna: 335/2013 Sb.
Změna: 129/2021 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích1) (dále jen "organizace").
Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení
 
§ 2
V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, tvoří náklady na stravování:
a) náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro stravování (dále jen "pořizovací cena surovin"),
b) náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen "doplňkové jídlo"),
c) ostatní provozní náklady na stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen "náklady na provoz").
 
§ 3
(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) se hradí výnosy ze stravování. Výnosy ze stravování jsou tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) (dále jen "příspěvek z fondu"). Organizace o těchto nákladech a výnosech účtuje na příslušných účtech nákladů a výnosů.
(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů hlavní činnosti.
(3) Pro zabezpečení peněžních operací podle odstavce 1 zřizuje organizační složka státu samostatný běžný účet závodního stravování.
(4) Zaměstnanci v pracovním poměru, státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníci bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojáci z povolání, soudci a žáci nebo studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí, není-li dále stanoveno jinak,
a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu, (dále jen "snížená úhrada"),
b) u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.
(5) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 4 za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.
(6) Organizace může strávníkovi uvedenému v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.
(7) Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
8) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.
(9) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním stravovacím zařízení a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 5 a 6. V případě, že je v organizaci strávníkům uvedeným v odstavci 4 stanovena odlišná výše snížené úhrady jednotlivých hlavních jídel, uhradí tento zaměstnanec jejich průměrnou výši.
(10) Před zahájením provozu stravovacího zařízení nebo při potřebě zvýšení zásob může organizační složka státu poskytnout na samostatný běžný účet závodního stravování prostředky ze svého rozpočtu. Tyto prostředky se vrátí při trvalém snížení stavu zásob, nejpozději však při ukončení činnosti vlastního stravovacího zařízení.
(11) Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o stravování jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2. Organizační složka státu převede z částky, kterou obdržela na základě smlouvy o stravování, část odpovídající nákladům na provoz na příjmový účet státního rozpočtu.
(12) U organizací v působnosti jednoho správce kapitoly státního rozpočtu nemusí při zajišťování stravování podle odstavce 11 sjednaná cena hlavního jídla krýt náklady na provoz.
Stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby
 
§ 4
V organizaci zajišťující stravování na základě smlouvy s jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.
 
§ 5
(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Nejvyšší úhrada může však být do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4)
(2) Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 4. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.
(3) Organizace poskytuje strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích. Organizace může strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.".
(4) Náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti.
 
§ 6
Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou
(1) Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním stravovacím zařízení organizace jinou organizací nebo právnickou nebo fyzickou osobou za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z rozpočtu organizační složky státu nebo na vrub nákladů hlavní činnosti příspěvkové organizace, postupuje se obdobně podle § 3.
(2) V jiném případě smluvního zajištění stravování, než je uvedeno v odstavci 1, se u organizace za náklady na stravování považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4) Organizační složka státu je hradí ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 a 3.
Zvláštní ustanovení
 
§ 7
(1) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 2 a 3 nebo podle § 6, je možné zajišťovat a hradit stravování podle § 4 a 5 pouze
a) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu strávníka musí být doložen písemným lékařským potvrzením vystaveným příslušným odborným lékařem s doporučeným typem stravování předloženým organizaci,
b) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní stravovací zařízení nepracuje, nebo
c) v období, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.
(2) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizacemi, právnickými nebo fyzickými osobami.
(3) V případech uvedených v odstavci 1 může být poskytován peněžitý příspěvek na stravování podle § 69 odst. 4 rozpočtových pravidel. Je-li poskytován peněžitý příspěvek na stravování, nelze v těchto případech zajišťovat a hradit stravování podle § 4 a 5.
(4) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 až 3 samostatně.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
Ing. Rusnok v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 129/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2) § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2a) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
3) § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
3a) § 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
§ 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.
3b) § 88 a 89 zákoníku práce.
3c) § 60 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
4) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.