Stravné při tuzemských pracovních cestách

Vydáno: 24 minut čtení

Jednotlivé druhy cestovních náhrad, na které má zaměstnanec při pracovní cestě nárok, jsou vymezeny v ust. § 156 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“). Mezi tato povinná plnění patří také náhrada zvýšených stravovacích výdajů (následně je v zákoníku práce používána legislativní zkratka „stravné“).

Již z označení této cestovní náhrady vyplývá, že neslouží k úhradě všech stravovacích výdajů zaměstnance vzniklých při pracovní cestě, ale pouze k náhradě „zvýšených stravovacích výdajů“. Stravné by tedy mělo pokrýt vyšší výdaje způsobené tím, že se zaměstnanec nemůže stravovat obvyklým způsobem.

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou určeny pouze v minimální výši, přičemž horní hranice stravného není nijak omezena a záleží pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, jak vysoké náhrady zaměstnanci poskytne. S nadlimitním plněním je však potřebné se daňově vypořádat. Nepodnikatelská sféra má zákoníkem práce stanoveny limity, v jejichž rámci se zaměstnavatelé musí pohybovat. Poskytnutí vyšších náhrad není v nepodnikatelské sféře povoleno.

Pro rok 2019 je výše stravného stanovena v závislosti na délce pracovní cesty v kalendářním dni vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) č. 333/2018 Sb.

Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra
Doba trvání pracovní cesty Minimální výše stravného Doba trvání pracovní cesty Rozmezí stravného, v rámci kterého je stravné poskytováno
5 až 12 hod. 82 Kč 5 až 12 hod. 82 až 97 Kč
Déle než 12, nejdéle však 18 hod. 124 Kč Déle než 12, nejdéle však 18 hod. 124 až 150 Kč
Déle než 18 hod. 195 Kč Déle než 18 hod. 195 až 233 Kč

Více tuzemských pracovních cest uskutečněných v jednom dni

Pro správné posouzení nároku zaměstnance na tuzemské stravné platí zásada, že každý den pracovní cesty a také každá pracovní cesta musí být posouzena samostatně. To znamená, že pokud zaměstnanec vykoná v jednom dni více samostatných pracovních cest, je potřebné každou tuto cestu posoudit samostatně.

Příklad č. 1:

Řidič v průběhu jedné pracovní směny (jednoho dne) 3x vyjel z místa výkonu práce do určeného místa, kde naložil materiál a dovezl jej zpět do místa výkonu práce. První pracovní cesta trvala 2 hod., druhá 3 hod. a třetí 1,5 hod. Mezi jednotlivými cestami byly přestávky od 0,5 do 1,5 hod. Jednalo se o tři samostatné pracovní cesty, které nelze pro účely stravného sčítat. Vzhledem k tomu, že žádná ze tří uskutečněných pracovních cest netrvala alespoň 5 hodin, nemá zaměstnanec nárok na stravné.

Dobrovolné stravné při cestě kratší než 5 hodin

Zákoník práce v ustanovení § 176 odst. 2 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům stravné i v případech, kdy pracovní cesta trvá kratší dobu než 5 hodin. Podmínkou však je, aby zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu zaměstnanci znemožnil stravování obvyklým způsobem. Stravné může být poskytnuto až do výše stravného v prvním časovém pásmu (při pracovní cestě 5 až 12 hodin). Někteří zaměstnavatelé se mylně domní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Určení základní sazby zahraničního stravného
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2020
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady v roce 2021
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2022
Automobil v pracovněprávních vztazích
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
586/1992 Sb. o daních z příjmů
251/2005 Sb. o inspekci práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady
Výpočet stravného
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravenka a stravné
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Cestovní náhrady
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Stravné - cestovní náhrady
Stravné
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Náhrada výdajů při pracovní cestě