Cestovní náhrady v roce 2022

Vydáno: 25 minut čtení

S vysláním zaměstnance na pracovní cestu souvisí poskytování cestovních náhrad. Vzhledem ke zdražování v posledních měsících se zvýšily v roce 2022 také některé cestovní náhrady pro zaměstnance na pracovní cestě.

Cestovní náhrady obecně

Zákoník práce používá pojem pracovní cesty ve dvojím smyslu, a to ve smyslu obecné definice pracovní cesty (ust. § 42 zákoníku práce) a ve smyslu speciální definice pro účely poskytování cestovních náhrad (ust. § 156 odst. 2 zákoníku práce). Pro účely poskytování cestovních náhrad je použita zákoníkem práce legislativní zkratka pracovní cesty, která zahrnuje jednak obecnou definici pracovní cesty, ale i cestu mimo pravidelné pracoviště a cestu v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelné pracoviště.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Zaměstnavatel není oprávněn zvýšené výdaje spojené s výkonem práce zaměstnance pro zaměstnavatele přenášet na zaměstnance. Výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní cestě, jsou cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady.

Cestovní náhrady je možné zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, poskytnout pouze v případě, že tak bylo sjednáno. Pokud tedy mezi stranami dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti není nic sjednáno o poskytování cestovních náhrad, platí, že zaměstnanec pracující na základě jedné z dohod nárok na cestovní náhrady nemá.

Právní úprava cestovních náhrad v zákoníku práce je rozdělena na úpravu poskytování náhrad pro podnikatelskou sféru a na úpravu poskytování náhrad pro nepodnikatelskou sféru, tj. zaměstnancům u zaměstnavatelů, kteří jsou a) státem, b) územním samosprávným celkem, c) státním fondem, d) příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo e) školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona. Ze zákoníku práce vyplývá, že jako základní úprava poskytování cestovních náhrad je vytvořena úprava pro podnikatelskou sféru, podle níž postupuje i nepodnikatelská sféra s určitými odchylkami. Zákoník práce dále při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům odlišuje postup specificky pro zahraniční pracovní cesty.

Právní úprava cestovních náhrad v oblasti podnikatelské vychází ze zásady "co není zakázáno, je dovoleno". Právní úprava tedy stanoví minimální povinný rozsah cestovních náhrad, které lze ve prospěch zaměstnanců rozšiřovat jak smluvně, tak v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. Právní úprava cestovních náhrad v rozpočtové sféře vychází z odlišných principů než právní úprava cestovních náhrad pro podnikatelskou sféru, a to ze stanovení maximálně možných nároků zaměstnanců těchto zaměstnavatelů. Zaměstnavatel tak nemá možnost sjednání nebo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady 2023
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů

Související otázky a odpovědi

Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Cestovné
Technický průkaz bez konkrétního údaje o průměrné spotřebě
Krácení cestovních náhrad
Paušalizace cestovních náhrad
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Cestovné
Cestovní náhrady
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Čas strávený na cestě u DPP
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Prokázání výdajů za ubytování na pracovní cestě