K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele

Vydáno: 19 minut čtení

Jak správně postupovat při uplatnění některých slev na dani a daňového zvýhodnění, kdy a jak poplatník může svůj nárok uplatnit a čím je povinen jej prokázat plátci daně, to jsou některé z častých a opakujících se dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti.

Poplatník, zaměstnanec, může u svého zaměstnavatele, plátce daně, uplatnit nárok na některou ze slev na dani uvedených v § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a to na základní slevu na poplatníka, slevu na invaliditu, slevu na držitele průkazu ZTP/P a slevu na studenta. Při výpočtu zálohy na daň nelze uplatnit nárok na slevu na „manžela/manželku“ a slevu za umístění dítěte. Dále může poplatník uplatnit nárok na daňové zvýhodnění dle podmínek uvedených v § 35c zákona o daních z příjmů. Pokud je poplatník v České republice daňovým nerezidentem, pak může u plátce daně uplatnit pouze nárok na základní slevu na poplatníka a při splnění podmínek pro její uplatnění i nárok na slevu na studenta.

Nárok na slevy na dani i na daňové zvýhodnění musí poplatník u plátce daně prokazatelně uplatnit, většinou tak činí v Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení k dani“), a také musí plátci daně prokázat, že splňuje podmínky stanovené pro jejich přiznání. Někdy je problém v tom, že je špatně poplatníkem učiněno prohlášení k dani, někdy poplatník neoznámí změnu rozhodných skutečností, nebo ji oznámí pozdě. Někdy je změna oznámena včas, ale plátce daně k ní zapomene přihlédnout, někdy plátce daně poskytne slevu na dani nebo daňové zvýhodnění bez toho, že by mu poplatník nárok na jejich poskytnutí dostatečně prokázal. Některé z následujících dotazů tak možná upozorní na časté chyby a přispějí k tomu, aby se již neopakovaly.

Otázka č. 1:

Zaměstnanec měl přiznaný invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Přiznání důchodu prokázal rozhodnutím a každý rok nosil doklad o výplatě důchodu. Nyní přinesl posudek o invaliditě ze dne 5. října 2018, ve kterém je uveden den vzniku invalidity prvního stupně 5. října 2018. Náleží mu ještě za měsíc říjen sleva na invaliditu třetího stupně a od měsíce listopadu již bude mít nárok na slevu na invaliditu prvního stupně?

Odpověď:

Zaměstnanec může uplatnit nárok na snížení vypočtené zálohy o měsíční „slevu na invaliditu“ za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění tohoto jeho nároku splněny (§ 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů). Pokud tedy ke změně došlo s účinností až od 5. října, má zaměstnanec nárok na snížení vypočtené zálohy na daň o měsíční částku rozšířené slevy na invaliditu i za měsíc říjen, neboť na počátku měsíce října byl poplatníkovi ještě přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Ke změně došlo od 5. října a zaměstnanec byl povinen, dle § 38k odst. 8 zákona o daních z příjmů, oznámit zaměstnavateli jako plátci daně (změnou v prohlášení k dani), že od data změny, resp. od následujícího měsíce, nemá nárok na rozšířenou slevu na invaliditu.

Nový nárok na poskytnutí základní slevy na invaliditu zaměstnanec oznámí zaměstnavateli opět změnou v prohlášení k dani a také je povinen nárok na uplatnění této slevy zaměstnavateli prokázat, a to rozhodnutím o přiznání tohoto invalidního důchodu.

Z informací uvedených v dotazu je zřejmé, že poplatník bude mít nárok na uplatnění základní slevy na invaliditu již za měsíc listopad, avšak rozhodné bude, kdy plátci daně předloží doklad, kterým je povinen svůj nárok na uplatnění základní slevy na invaliditu prokázat, a tím je rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně. V případě, že by poplatník předložil plátci daně rozhodnutí opožděně, a sleva tak nemohla být přiznána hned za měsíc listopad, bude tato sleva poplatníkovi i za měsíc listopad přiznána při výpočtu ročního zúčtování nebo si ji poplatník uplatní v jím podaném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Otázka č. 2:

Student pracující na dohodu o provedení práce podepsal prohlášení k dani na květen 2018 u zaměstnavatele číslo 1. Tam si neuplatnil měsíční slevu na studenta. Může podepsat prohlášení a uplatnit si slevu na studenta u zaměstnavatele číslo 2, kde také v květnu pracoval na dohodu o provedení práce?

Odpověď:

Učinit prohlášení k dani, ať již v písemné, nebo elektronické formě, může poplatník, který má u plátce daně příjmy ze závislé činnosti, tedy i student, který má příjmy za závislé činnosti na základě uzavřené dohody o provedení práce. V případě, že má poplatník v jednom kalendářním měsíci současně více zaměstnavatelů, může učinit prohlášení k dani jen u jednoho z těchto zaměstnavatelů, jen u jednoho plátce daně na stejné období kalendářního roku (měsíc). Pokud poplatník pobírá za stejný kalendářní měsíc mzdu současně od více plátců, pak postup plátce daně při výpočtu zálohy na daň upravuje ustanovení § 38k odst. 3 zákona o daních z příjmů tak, že k měsíční slevě na dani přihlédne pouze jeden plátce daně, u kterého poplatník uplatní nárok a učiní prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů. Uvedené ustanovení § 38k odst. 4 písm. b) zákona o daních ukládá poplatníkovi povinnost učinit u plátce prohlášení o tom, že na stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku neučinil u jiného plátce daně prohlášení k dani.

Pokud měl poplatník v měsíci květnu příjmy od zaměstnavatele č. 1 a u něj učinil prohlášení k dani, mohl u tohoto zaměstnavatele uplatnit i nárok na snížení vypočtené zálohy na daň o měsíční částku základní slevy na poplatníka i slevy na studenta. U souběžného zaměstnavatele č. 2 v měsíci květnu již prohlášení k dani podepsat nemohl, a tedy ani nemohl uplatnit slevu na studenta.

Otázka č. 3:

Student pracoval na dohodu o provedení práce od 1. do 10. září a podepsal prohlášení k dani na září 2018 u zaměstnavatele číslo 1, uplatnil si slevu na poplatníka, ale vzhledem k výši příjmů (10 000 Kč) už si nemohl uplatnit slevu na studenta. Může si ji uplatnit u zaměstnavatele číslo 2, kde také v září, od 25. do 30. září, pracoval na dohodu o provedení práce?

Odpověď:

Pokud měl poplatník v jednom měsíci příjmy od dvou zaměstnavatelů, nikoliv však souběžně, ale postupně za sebou, může sice u obou těchto postupných zaměstnavatelů prohlášení k dani učinit, avšak slevy na dani může uplatnit pouze u jednoho z těchto plátců daně. Skutečnost, že u jednoho plátce daně nemohl poplatník uplatnit všechny slevy, na které měl v daném měsíci nárok, jej neopravňuje k tomu, aby nárok na slevy na dani ve stejném kalendářním měsíci rozdělil a jednu ze slev uplatnil u jednoho plátce daně a druhou u druhého plátce daně. V případě, že poplatník pobírá za stejný kalendářní měsíc mzdu postupně od více plátců, k měsíční slevě na dani při výpočtu zálohy na daň přihlédne pouze jeden z těchto plátců daně, u kterého poplatník uplatní nárok a učiní prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Pokud by poplatník u druhého z postupných zaměstnavatelů v jednom měsíci neučinil prohlášení k dani a výše odměny na základě dohody o provedení práce v měsíci by nepřekročila v úhrnu za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, srazil by plátce daně z takové odměny daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně. Poplatník pak po skončení roku může podat daňové přiznání, v němž uvede příjmy od všech plátců daně, v souladu s ustanovením § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů i příjmy uvedené v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, které byly zdaněny daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, a při výpočtu daně pak uplatní nárok na slevy na dani, tedy i na slevu na studenta.

Otázka č. 4:

Zaměstnanec je Slovák, na Slovensku má trvalý pobyt i banku, tady v České republice studuje na univerzitě a nyní od 3. 9. je zaměstnancem v české firmě. V prohlášení k dani uvedl, že je daňovým nerezidentem v ČR. Může si uplatnit slevu na studenta? Nebo pouze základní slevu na poplatníka, když podepsal prohlášení?

Odpověď:

V prohlášení k dani učiněném u plátce daně může každý poplatník uplatnit nárok na základní slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů a není rozhodné, zda poplatník je rezidentem či nerezidentem České republiky, rozhodná není ani výše jeho příjmů. Dále může poplatník, opět bez ohledu na to, zda je či není daňovým rezidentem České republiky, v prohlášení k dani učiněném u plátce daně uplatnit i nárok na slevu na studenta, plátci daně však musí prokázat, že jsou splněny podmínky stanovené v § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů pro uplatnění této slevy.

Slevu na studenta může poplatník uplatnit, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Nárok na poskytnutí této slevy poplatník prokazuje plátci daně dokladem uvedeným v § 38l odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů, potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, tedy potvrzením „o studiu“. V uvedeném případě poplatník prokáže plátci daně nárok na slevu na studenta potvrzením o studiu na vysoké škole v České republice.

V případě, že by poplatník studoval na vysoké škole v cizině, musel by pro uplatnění slevy na studenta předložit plátci daně kromě potvrzení o studiu vydaného zahraniční školou i rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na vysokých školách v České republice.

Otázka č. 5:

Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na zletilého syna a 15. října 2018 přinesla rozhodnutí ČSSZ ze dne 25. 9. 2018 o tom, že synovi byl od 21. 8. 2017 přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Syn naší zaměstnankyně se v srpnu 2017 stal zletilým, důchod mu byl zpětně vyplacen v roce 2018. Za měsíc říjen 2018 už jí daňové zvýhodnění nebylo poskytnuto, ale co s obdobím od data přiznání invalidního důchodu? Nebo se minulé období neřeší a změna platí až od okamžiku vydání nebo předložení rozhodnutí? Nebo zaměstnankyně bude řešit minulé období sama s finančním úřadem?

Odpověď:

Podmínky pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti jsou upraveny v § 35c zákona o daních z příjmů. Které dítě se považuje pro účely zákona o daních z příjmů za vyživované, je upraveno v § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů. Za vyživované se nepovažuje, dle § 35c odst. 6 písm. b) zákona o daních z příjmů, zletilé dítě, kterému je přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

V předmětném ustanovení § 35c odst. 6 písm. b) zákona o daních došlo s účinností od 1. ledna 2018 ke změně. Do konce roku 2017 bylo v uvedeném ustanovení uvedeno, že za vyživované dítě je považováno zletilé dítě, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, od roku 2018 je nově upraveno, že za vyživované dítě je považováno zletilé dítě, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Nárok na daňové zvýhodnění v uvedeném případě zaměstnankyni náleží ještě za celý rok 2017, pokud se dítě po dosažení zletilosti v srpnu 2017 připravovalo na budoucí povolání (plátci daně bylo předloženo potvrzení o studiu). Za měsíce leden až srpen 2017 by tak náleželo daňové zvýhodnění na nezletilé dítě, za měsíce září až prosinec na zletilé studující dítě, které nepobíralo v tomto období invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně; invalidní důchod byl tomuto dítěti vyplacen až v roce 2018.

S účinností od 1. ledna 2018 lze uplatnit daňové zvýhodnění na zletilé dítě, jen pokud tomuto dítěti není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Od 1. ledna 2018 tak zaměstnankyni daňové zvýhodnění na toto vyživované dítě nenáleží, neboť zletilému dítěti byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně již od 21. 8. 2017, tedy i k 1. lednu 2018.

Daňové zvýhodnění, které bylo na toto zletilé dítě nesprávně poskytnuto v jednotlivých měsících roku 2018, je plátce daně povinen opravit, a to postupem uvedeným v § 38i odst. 3 zákona o daních z příjmů, a srazit ze mzdy rozdíl vzniklý tím, že byly nesprávně sráženy nižší zálohy na daň nebo vyplacen nesprávně vyšší daňový bonus. O dodatečně vybranou částku na záloze nebo na měsíčním daňovém bonusu zvýší plátce daně nejbližší odvod záloh správci daně.

Dotaz č. 6:

Náš zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Nyní přinesl potvrzení o studiu dítěte na vysoké škole, ale zjistilo se, že syn překročil již o prázdninách věkovou hranici 26 let (nejedná se o doktorské studium), zaměstnanec do prohlášení žádnou změnu neuvedl. Jak nyní správně postupovat? Je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání a doplatit vzniklý rozdíl, nebo by to měl opravit zaměstnavatel?

Odpověď:

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může poplatník uplatnit jen do dovršení 26 let věku dítěte. Lhůta pro uplatnění daňového zvýhodnění se neprodlužuje ani v případě, že by vyživované dítě studovalo na vysoké škole v doktorském studijním programu, rozdílně od podmínek stanovených pro uplatnění slevy na studenta.

Pokud tedy bylo daňové zvýhodnění poskytnuto zaměstnanci po dovršení věku 26 let dítěte, musí plátce daně opravit výpočet zálohy za měsíce, kdy poplatníkovi již daňové zvýhodnění nenáleželo. Zákon o daních z příjmů stanoví v § 35c odst. 6 lhůtu pro poskytnutí daňového zvýhodnění jen do 26 let a dále nemělo být zaměstnanci daňové zvýhodnění plátcem daně poskytováno, bez ohledu na to, že změnu do prohlášení k dani neuvedl. Svůj nárok na daňové zvýhodnění zaměstnanec uplatnil u plátce daně v prohlášení k dani, jedním z údajů, které zde zaměstnanec uvádí, je kromě jména dítěte i rodné číslo tohoto dítěte. Jméno a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, je plátce daně povinen, dle § 38j odst. 2 písm. d) zákona o daních z příjmů, uvádět na mzdovém listu poplatníka. Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění je poplatník také povinen plátci daně prokázat, dle § 38l odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů, a to úředním dokladem, prokazujícím totožnost dítěte, většinou rodným listem, v němž je uvedeno datum narození. Plátce daně tak má dostatek informací o věku dítěte, a pokud poskytne poplatníkovi daňové zvýhodnění na dítě starší 26 let, je nutno to považovat za chybu plátce daně a plátce daně je povinen ji opravit a rozdíl na záloze nebo na měsíčním daňovém bonusu od poplatníka vybrat.

Otázka č. 7:

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, když jeden z manželů pracuje v zahraničí? Nastoupila u nás zaměstnankyně a její manžel pracuje v Německu. Pracovnice si chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, dítě s ní žije v domácnosti v České republice. Jaké potvrzení o neuplatňování slevy na dítě otcem od ní můžeme chtít?

Odpověď:

Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění uplatní pracovnice v prohlášení k dani, v němž také uvede, že v rámci společně hospodařící domácnosti vyživuje toto dítě i jiný poplatník, manžel, jméno a příjmení manžela a informaci o tom, že je zaměstnán a že daňové zvýhodnění neuplatňuje, název a adresu zaměstnavatele v Německu, nebo informaci o tom, že manžel nemá zaměstnání v České republice. U zaměstnavatele v Německu nemůže manžel zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění podle českých předpisů uplatnit, potvrzení německého zaměstnavatele o tom, že u něj neuplatňuje daňové zvýhodnění, není zaměstnankyně povinna plátci daně předkládat.

Dotaz č. 8:

Zaměstnanec uplatňoval daňové zvýhodnění na syna, který studoval na VŠ, studium v dubnu ukončil z důvodu, že neudělal zkoušky. Teď bude studovat na jiné VŠ, dodal Potvrzení o studiu, že je studentem prezenční formy studia bakalářského studijního programu v zimním semestru akademického roku 2018/2019, který trvá od 1. 9. 2018 do 10. 2. 2019. Jaké datum je pro uplatnění daňového zvýhodnění rozhodné? 1. 9. 2018, datum zahájení studia, nebo 22. 6. 2018, datum zápisu ke studiu?

Odpověď:

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy. Dle § 61 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se student stává studentem dnem zápisu do studia.

Pokud je z „potvrzení o studiu“ zřejmé datum zápisu do studia na vysoké škole dne 22. 6. 2018, pak daňové zvýhodnění při splnění i ostatních podmínek náleží zaměstnanci již za měsíc červen 2018.

Dotaz č. 9:

Pracovník předložil doklad o úspěšném ukončení studia své dcery získáním titulu inženýr ke dni 31. 5. 2018. Nyní předložil doklad o pokračování v doktorském studiu s datem zápisu ke studiu dne 30. 8. 2018, dceři ještě není 26 let. Lze uplatnit daňové zvýhodnění na studující dceru po celou dobu prázdnin, od června do srpna?

Odpověď:

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání. Zákon o daních z příjmů nedefinuje, co se rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání, ale odkazuje na ustanovení § 12 až § 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“). Dle § 14 odst. 2 písm. c) zákona o státní sociální podpoře se soustavnou přípravou na budoucí povolání na vysoké škole rozumí i doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Rozhodné pak bude v uvedeném případě, kdy bylo studium na jedné vysoké škole ukončeno vykonáním poslední části státní závěrečné zkoušky (ne promoce). Pokud bylo studium na jedné vysoké škole ukončeno 31. 5. 2018 a ke studiu v doktorském studijním programu se studentka zapsala 30. 8. 2018, pak lze i měsíce červen až srpen považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání a pracovníkovi náleží daňové zvýhodnění na toto vyživované dítě. Samozřejmě jen do 26 let věku dítěte.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Školkovné - maximální výše
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře