92/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Schválený:
92/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl.I
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova "a směrnice Rady (EU) 2015/2376".
2. V části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový oddíl 1, který včetně nadpisu zní:
"Oddíl 1
Obecná ustanovení pro automatickou výměnu informací
 
§ 12a
Vymezení automatické výměny informací
Automatickou výměnou informací se rozumí pravidelné a systematické poskytování předem určených informací ústředním kontaktním orgánem kontaktnímu místu jiného státu, které probíhá v pravidelných obdobích bez předchozí žádosti.
 
§ 12b
Předmět automatické výměny informací
(1) Předmětem automatické výměny informací jsou informace
a) podle druhů příjmu a majetku,
b) oznamované finančními institucemi,
c) o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem.
(2) Na základě mezinárodní smlouvy mohou být předmětem automatické výměny informací také informace neuvedené v odstavci 1.
 
§ 12c
Sdělování informací Evropské komisi
Ústřední kontaktní orgán sdělí jednou ročně Evropské komisi statistické informace o objemu automatických výměn ve vztahu k členským státům. Pokud jsou dostupné, poskytne současně informace o nákladech, přínosech a změnách souvisejících s prováděním této formy mezinárodní spolupráce.
 
§ 12d
Postup ústředního kontaktního orgánu při přijímání informací
Ústřední kontaktní orgán přijímá a používá informace od kontaktního místa jiného státu.".
Dosavadní oddíly 1 až 3 se označují jako oddíly 2 až 4.
3. V § 13 odstavec 1 zní:
"(1) Při automatické výměně informací podle druhů příjmu a majetku se poskytují informace týkající se osob, které jsou podle právních předpisů jiného státu podrobeny v tomto jiném státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, a to podle druhů příjmu nebo majetku uvedených v příslušném předpise Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní2) a stanovených vyhláškou ministerstva.".
4. V § 13 odst. 2 a 4 se text "písm. a)" zrušuje.
5. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
6. V § 13 odst. 5 se text "písm. a)" zrušuje.
7. V § 13a se slova "Ústřední kontaktní orgán pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného státu" nahrazují slovy "Při automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi se poskytují".
8. V § 13d odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
9. V § 13d se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Nefinanční entitou se rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která není finanční institucí.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
10. V § 13q odst. 3 se slovo "oznámení" nahrazuje slovem "ohlášení".
11. V § 13q se odstavec 4 zrušuje.
12. V části první hlavě III dílu 2 se označení "Oddíl 4" nahrazuje označením "Pododdíl 3" a v nadpise se slova "pro automatickou výměnu informací" zrušují.
13. § 13t včetně nadpisu zní:
 
"§ 13t
Ohlášení
(1) Oznamující česká finanční instituce a neoznamující česká finanční instituce, která vede oznamovaný účet, ohlásí správci daně
a) zda je oznamující českou finanční institucí nebo neoznamující českou finanční institucí,
b) údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování,
c) identifikační číslo, pokud bylo kontaktním místem Spojených států amerických toto číslo přiděleno.
(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává do 31. května kalendářního roku, ve kterém má finanční instituce podat první oznámení.
(3) Správce daně určí údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování podle odstavce 1 písm. b) a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v odstavci 1, je finanční instituce povinna ohlásit tuto změnu správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.".
14. V části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový oddíl 4, který včetně nadpisu zní:
"Oddíl 4
Automatická výměna informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem
 
§ 13u
Úvodní ustanovení
(1) Při automatické výměně informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem se poskytují informace o
a) předběžných daňových rozhodnutích a
b) předběžných posouzeních převodních cen.
(2) Při automatické výměně informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem poskytuje ústřední kontaktní orgán informace podle odstavce 1 také ministerstvu a Evropské komisi.
(3) Při automatické výměně informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem se neposkytují informace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběžném posouzení převodních cen, která mají vztah výlučně k fyzickým osobám.
 
§ 13v
Předběžné daňové rozhodnutí
(1) Předběžným daňovým rozhodnutím je rozhodnutí správce daně o závazném posouzení související s přeshraniční transakcí.
(2) Předběžným daňovým rozhodnutím je také jiné rozhodnutí než rozhodnutí podle odstavce 1,
a) které je vydáno, změněno nebo obnoveno správcem daně a kterého se lze dovolat,
b) které je určeno určité osobě nebo jednotce bez právní osobnosti, nebo skupině osob nebo jednotek,
c) jehož předmětem je
1. výklad nebo použití právního předpisu týkajícího se daní, které souvisí s přeshraniční transakcí, nebo
2. posouzení, zda určitá činnost vytváří nebo nevytváří stálou provozovnu, a
d) které je vydáno před přeshraniční transakcí nebo činností, která by mohla vytvářet stálou provozovnu, nebo před podáním daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k této transakci nebo této činnosti došlo.
(3) Předběžným daňovým rozhodnutím je také dohoda, postup nebo úkon správce daně, které splňují podmínky podle odstavce 2 obdobně.
(4) Přeshraniční transakcí podle odstavců 1 a 2 se rozumí
a) transakce, nebo jejich řada, jejichž některá strana
1. nepodléhá ve státě nebo jurisdikci, které vydaly, změnily nebo obnovily předběžné daňové rozhodnutí, zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení,
2. podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení současně ve více státech nebo jurisdikcích nebo
3. podniká prostřednictvím stálé provozovny a tato transakce je součástí podnikání této stálé provozovny,
b) opatření učiněné určitou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, pokud jde o jejich podnikání prostřednictvím stálé provozovny a pokud je toto opatření součástí podnikání této stálé provozovny, nebo
c) transakce, nebo jejich řada, které mají přeshraniční dopad.
(5) Pro účely odstavce 4 postačí, pokud má osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které je předběžné daňové rozhodnutí určeno, k přeshraniční transakci nepřímý vztah.
 
§ 13w
Předběžné posouzení převodních cen
(1) Předběžným posouzením převodních cen je závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami podle zákona upravujícího daně z příjmů, související s přeshraniční transakcí.
(2) Předběžným posouzením převodních cen je také jiné rozhodnutí než podle odstavce 1, které
a) je vydáno, změněno nebo obnoveno správcem daně a kterého se lze dovolat,
b) je určeno určité osobě nebo jednotce bez právní osobnosti, nebo skupině osob nebo jednotek,
c) souvisí s přeshraniční transakcí a jehož předmětem je
1. určení vhodného souboru kritérií pro tuto transakci k určení cen sjednaných mezi spojenými osobami podle zákona upravujícího daně z příjmů nebo
2. přiřazení zisku ke stálé provozovně na základě této transakce a
d) je vydáno před provedením přeshraniční transakce nebo před podáním daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k této transakci došlo.
(3) Předběžným posouzením převodních cen je také dohoda, postup nebo úkon správce daně, které splňují podmínky podle odstavce 2 obdobně.
(4) Přeshraniční transakcí podle odstavců 1 a 2 se rozumí transakce nebo řada transakcí,
a) do nichž jsou zapojeny spojené osoby podle zákona upravujícího daně z příjmů, které podléhají zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v různých státech nebo jurisdikcích, nebo
b) které mají přeshraniční dopad.
 
§ 13x
Rozsah poskytovaných informací
(1) Informace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo o předběžném posouzení převodních cen obsahuje
a) identifikační údaje dotčené právnické osoby, jednotky bez právní osobnosti nebo jejich skupiny,
b) shrnutí jejich obsahu, zahrnující rovněž popis podnikání, transakce nebo řady transakcí v obecných rysech, které nevede k porušení obchodního tajemství nebo zákonem uložené nebo zákonem uznané povinnosti mlčenlivosti, ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti České republiky,
c) den jejich vydání, změny nebo obnovení,
d) den nabytí jejich účinnosti, pokud je uveden,
e) den pozbytí jejich účinnosti, pokud je uveden,
f) jejich druh,
g) hodnotu transakce nebo řady transakcí, jichž se týká, pokud je v nich uvedena,
h) v případě předběžného posouzení převodních cen popis souboru kritérií používaných ke stanovení sjednaných cen mezi spojenými osobami podle zákona upravujícího daně z příjmů nebo takovou sjednanou cenu,
i) v případě předběžného posouzení převodních cen určení metody používané ke stanovení sjednaných cen podle zákona upravujícího daně z příjmů nebo takovou sjednanou cenu,
j) označení jiného členského státu, který by jimi mohl být dotčen,
k) identifikační údaje právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti v jiném členském státě, které by jimi mohly být dotčeny, a označení tohoto státu, se kterým jsou tyto osoby nebo jednotky bez právní osobnosti spojeny, a
l) údaj o tom, zda vychází
1. z předběžného daňového rozhodnutí,
2. z předběžného posouzení převodních cen, nebo
3. ze žádosti podle odstavce 3.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a), b), h) a k) se nesdělují ministerstvu a Evropské komisi.
(3) Pokud je obsah předběžného posouzení převodních cen dohodnut se smluvním státem, který není jiným členským státem, na základě mezinárodní smlouvy, která nepovoluje poskytnutí informací třetím osobám, obsahuje informace podle odstavce 1 namísto údajů z tohoto předběžného posouzení údaje ze žádosti, která vedla k jeho vydání.
 
§ 13y
Lhůta pro poskytnutí informace
Ústřední kontaktní orgán poskytne informaci o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběžném posouzení převodních cen do 3 měsíců od konce kalendářního pololetí, ve kterém byla tato rozhodnutí vydána, změněna nebo obnovena.
 
§ 13z
Doplnění poskytnuté informace
Ústřední kontaktní orgán poskytne na žádost jiného členského státu doplňující informace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo o předběžném posouzení převodních cen nebo jejich plné znění. Při vyřízení žádosti se postupuje podle ustanovení o výměně informací na žádost.".
15. V nadpise § 30 se doplňují slova "a centrálního rejstříku".
16. V § 30 se za slovo "sítě" vkládají slova "a bezpečného centrálního rejstříku členských států pro správní spolupráci v oblasti daní".
17. V příloze č. 2 v oddílu VI větě druhé se slovo "/identifikování" zrušuje.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Ústřední kontaktní orgán poskytne podle § 13u zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 31. prosince 2017 kontaktním místům jiných členských států, Ministerstvu financí a Evropské komisi informace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběžném posouzení převodních cen vydaných, změněných nebo obnovených od
a) 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016,
b) 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013, pokud tato rozhodnutí byla účinná k 1. lednu 2014.
2. Do zavedení bezpečného centrálního rejstříku členských států pro správní spolupráci v oblasti daní Evropskou komisí potvrdí ústřední kontaktní orgán elektronickými prostředky kontaktnímu místu jiného členského státu přijetí informace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběžném posouzení převodních cen, ve kterých byla Česká republika označena jako stát, který by jimi mohl být dotčen. Potvrzení odešle ústřední kontaktní orgán bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne přijetí informace.
3. Oznamující česká finanční instituce je povinna získat čestné prohlášení podle čl. A oddílu IV přílohy č. 2 k zákonu č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 6. dubna 2016, pro finanční účty založené ode dne 1. ledna 2016 do dne 5. dubna 2016 nejpozději před podáním oznámení za rok 2016 podle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 6. dubna 2016.
4. Oznámení identifikačního čísla podle § 13q odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle § 6 odst. 4 zákona č. 330/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem 6. dubna 2016, se považují za ohlášení podle § 13t odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Čl.III
V části druhé čl. IV zákona č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:
"2. Oznámení podle § 38fa zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 6. dubna 2016, se nepodává za zdaňovací období započatá po 31. prosinci 2015.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality