330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Schválený:
330/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014
o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon v návaznosti na mezinárodní smlouvu upravuje výměnu informací, která zahrnuje
a) shromažďování informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických českými finančními institucemi a jejich oznamování správci daně,
b) předávání informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických kontaktním místem kontaktnímu místu Spojených států amerických,
c) přijímání informací o finančních účtech daňových rezidentů České republiky ve Spojených státech amerických kontaktním místem od kontaktního místa Spojených států amerických a
d) povinnosti související s platbami neúčastnícím se finančním institucím.
(2) Zákon dále upravuje sankce za porušení povinností stanovených finančním institucím.
(3) Mezinárodní smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která je součástí právního řádu České republiky.
 
§ 2
Pojmy
Pokud jsou pojmy použité v tomto zákoně vymezeny mezinárodní smlouvou, mají význam daný mezinárodní smlouvou.
 
§ 3
Vztah k jiným právním předpisům
Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při správě daní a podle daňového řádu.
 
§ 4
Správce daně
Správcem daně, který provádí úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy podle tohoto zákona, je Specializovaný finanční úřad.
 
§ 5
Procesní postavení finanční instituce
Oznamující česká finanční instituce a neoznamující česká finanční instituce mají pro účely tohoto zákona procesní postavení daňového subjektu.
 
ČÁST DRUHÁ
SHROMAŽĎOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH
  
HLAVA I
POVINNOST ZÍSKAT IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
 
§ 6
Žádost o identifikační číslo
(1) Oznamující česká finanční instituce požádá kontaktní místo Spojených států amerických o přidělení identifikačního čísla.
(2) Neoznamující česká finanční instituce, která vede oznamovaný americký účet, požádá kontaktní místo Spojených států amerických o přidělení identifikačního čísla, pokud jí má být přiděleno podle mezinárodní smlouvy.
(3) Finanční instituce požádá o identifikační číslo tak, aby ho získala nejpozději do dne předcházejícího dni, ve kterém má podat správci daně oznámení.
(4) Finanční instituce oznámí identifikační číslo správci daně do 15 dnů ode dne jeho přidělení.
  
HLAVA II
PROVĚŘOVACÍ A ZJIŠŤOVACÍ POVINNOST
 
§ 7
Prověřování
(1) Oznamující česká finanční instituce prověřuje, zda v kalendářním roce vede
a) oznamovaný americký účet,
b) účet, jehož majitelem je neúčastnící se finanční instituce.
(2) Oznamující česká finanční instituce používá při plnění prověřovací povinnosti
a) postupy náležité péče podle mezinárodní smlouvy,
b) jiné srovnatelné postupy, jejichž použití umožňuje mezinárodní smlouva.
(3) Oznamující česká finanční instituce oznámí použití postupů podle odstavce 2 písm. b) správci daně.
 
§ 8
Zjišťování
(1) Oznamující česká finanční instituce zjišťuje údaje o oznamovaném americkém účtu za kalendářní rok.
(2) Údaje se zjišťují o oznamovaném americkém účtu, jehož majitelem je
a) specifikovaná americká osoba,
b) právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, jejichž ovládající osoba je specifikovanou americkou osobou.
(3) Zjišťovanými údaji o majiteli oznamovaného amerického účtu jsou jeho
a) jméno nebo označení,
b) datum a místo narození,
c) adresa místa trvalého nebo jiného pobytu nebo adresa sídla a
d) federální daňové identifikační číslo Spojených států amerických a daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo používané pro daňové účely ve státě, kde je daňovým rezidentem, a kód tohoto státu.
(4) Údaje podle odstavce 3 se zjišťují i u ovládající osoby podle odstavce 2 písm. b).
 
§ 9
Povinnost součinnosti
(1) Majitel účtu poskytne české finanční instituci potřebnou součinnost k plnění prověřovací a zjišťovací povinnosti.
(2) Součinnost podle odstavce 1 poskytne i ovládající osoba majitele účtu.
 
§ 10
Uchovávání dokladů
Oznamující česká finanční instituce je povinna uchovávat doklady týkající se plnění prověřovací a zjišťovací povinnosti po dobu 10 let od konce kalendářního roku, za který jsou tyto povinnosti plněny.
 
HLAVA III
OZNAMOVACÍ POVINNOST
 
§ 11
Oznámení
(1) Oznamující česká finanční instituce, která v kalendářním roce vede oznamovaný americký účet, podá správci daně oznámení, ve kterém uvede
a) identifikační číslo přidělené jí v souladu s mezinárodní smlouvou,
b) svůj název nebo označení, identifikační číslo osoby podle zákona upravujícího státní statistickou službu,
c) číslo každého oznamovaného amerického účtu,
d) údaje zjištěné v rámci plnění zjišťovací povinnosti o
1. majiteli každého oznamovaného amerického účtu,
2. specifikované americké osobě, která je ovládající osobou majitele oznamovaného amerického účtu, který je právnickou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti,
e) zůstatek peněžních prostředků na každém oznamovaném americkém účtu nebo jeho hodnotu
1. ke konci kalendářního roku,
2. ke dni bezprostředně předcházejícímu zrušení oznamovaného amerického účtu, nebo
3. za období podle mezinárodní smlouvy,
f) další údaje podle mezinárodní smlouvy,
g) prohlášení, že při plnění prověřovací povinnosti řádně použila postupy náležité péče nebo jiné srovnatelné postupy.
(2) Pokud z prověřování vyplyne, že oznamující česká finanční instituce v kalendářním roce nevede žádný oznamovaný americký účet, oznámí tuto skutečnost správci daně.
(3) Oznamující česká finanční instituce, která v kalendářním roce vede účet, jehož majitelem je neúčastnící se finanční instituce, oznámí tuto skutečnost správci daně.
(4) Vykonává-li neoznamující česká finanční instituce jako podnikatel činnost stejného druhu jakou vykonávají finanční instituce a jde-li o vládní entitu nebo mezinárodní organizaci nebo jde-li o Českou národní banku, podává oznámení podle odstavce 1, pokud jde o toto podnikání.
 
§ 12
Lhůta pro podání oznámení
(1) Oznámení se podává do 30. června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je plněna oznamovací povinnost.
(2) Lhůtu pro podání oznámení nelze prodloužit.
 
§ 13
Způsob podání oznámení
(1) Oznámení se činí datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
(2) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
HLAVA IV
NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ FINANČNÍ INSTITUCE
 
§ 14
Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
Správce daně může české finanční instituci uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, pokud poruší
a) povinnost získat identifikační číslo,
b) prověřovací povinnost,
c) zjišťovací povinnost,
d) povinnost uchovávat doklady týkající se plnění prověřovací a zjišťovací povinnosti,
e) oznamovací povinnost.
 
ČÁST TŘETÍ
PŘEDÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH
  
HLAVA I
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
 
§ 15
Postup správce daně
Správce daně předá informace oznámené na základě plnění oznamovací povinnosti ústřednímu kontaktnímu orgánu.
 
§ 16
Postup ústředního kontaktního orgánu
(1) Ústřední kontaktní orgán předá informace, které obdržel od správce daně, kontaktnímu místu Spojených států amerických způsobem stanoveným jejich vzájemnou dohodou.
(2) Ústřední kontaktní orgán předá získané údaje do 30. září kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byly tyto údaje oznámeny.
  
HLAVA II
PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ
 
§ 17
Postup ústředního kontaktního orgánu
Ústřední kontaktní orgán přijímá informace od kontaktního místa Spojených států amerických oznamované podle mezinárodní smlouvy.
 
ČÁST ČTVRTÁ
PLATBY NEÚČASTNÍCÍM SE FINANČNÍM INSTITUCÍM
 
§ 18
Povinnosti při platbě neúčastnící se finanční instituci
Oznamující česká finanční instituce, která neúčastnící se finanční instituci poukáže nebo zprostředkuje platbu ze zdrojů na území Spojených států amerických,
a) poskytne tomu, od koho tuto platbu obdržela, údaje nutné pro oznamování související s touto platbou a sražení daně Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy, nebo
b) srazí částku odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy, pokud je k tomu vůči tomuto státu zavázána, a zašle ji tomuto státu.
 
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 
§ 19
Dříve existující finanční účty
(1) U finančního účtu, který oznamující česká finanční instituce vedla ke dni uvedenému v mezinárodní smlouvě, není povinna do dne uvedeného v mezinárodní smlouvě zjišťovat a oznamovat federální daňové identifikační číslo Spojených států amerických a daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo používané pro daňové účely; jsou-li jí známa, oznámí je.
(2) Nejsou-li oznamující české finanční instituci známa identifikační čísla podle odstavce 1, oznámí místo nich datum narození, je-li jí známo.
(3) U finančního účtu, který oznamující česká finanční instituce vedla ke dni uvedenému v mezinárodní smlouvě, splní oznamující česká finanční instituce prověřovací povinnost nejpozději do dne uvedeného v mezinárodní smlouvě.
 
§ 20
Zvláštní oznamovací povinnost
Oznamující česká finanční instituce v souladu s mezinárodní smlouvou oznámí za kalendářní rok 2015 a 2016 název neúčastnící se finanční instituce a úhrnnou výši plateb, které jí v daném kalendářním roce poukázala nebo zprostředkovala.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
 
§ 21
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu mezinárodní smlouvy v platnost.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality