Několik poznámek k novele zákoníku práce

Vydáno: 42 minut čtení

Dne 27. července 2023 projednával Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tedy další novelu zákoníku práce . S ohledem na potřebu urychlené transpozice směrnice WLB a směrnice TPWC do právního řádu ČR bylo navrhováno, že novela účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Předpokládalo se tedy, že to bude 1. září 2023, s tím, že změna spočívající v zavedení práva na dovolenou pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nabude účinnosti k 1. lednu 2024, neboť změny vztahující se k dovolené, která se určuje za období kalendářního roku, je vhodné vždy vázat k 1. lednu.

Několik poznámek k novele zákoníku práce
JUDr.
Eva
Dandová
téma měsíce
Senát však návrh neodsouhlasil a vrátil jej Poslanecké sněmovně se dvěma pozměňovacími návrhy. Prvý návrh je legislativně technický a druhý se týká účinnosti zákona, Senát doporučil, aby celý návrh nabyl účinnosti 1. ledna 2024.
To znamená, že návrh zákona byl vrácen Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Je tedy otázkou, zda novela zákoníku práce nabude účinnosti až 1. ledna 2024 nebo dříve. O tom budeme okamžitě informovat.
Také je třeba zdůraznit další zvláštnost zákona, a to že ustanovení o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví mají již předem stanovenou dobu účinnosti – do 31. prosince 2028. Jen pro úplnost připomeňme, že předchozí právní úprava další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví také platila omezenou dobu, od 1. října 2008 do 31. prosince 2013. Legislativně však byla ze zákoníku práce vyňata až novelou zákoníku práce v roce 2020 (účinnou k 30. červenci 2020).
Kromě novely zákoníku práce dojde ještě k novelizaci:
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
Hlavní úkolem novely zákoníku práce bylo provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (tzv. „směrnice WLB“) a dále transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (tzv. směrnice TPWC). Zásadní změny spočívají v rozšíření povinností zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance při vzniku pracovněprávního vztahu o taxativně vypočtených skutečnostech a zkrácení zákonné lhůty pro poskytnutí této informace. Další změny se týkají poskytování informací zaměstnancům, kteří jsou vysláni do jiného členského státu nebo do třetí země.
Novela zákoníku práce obsahuje celkem 48 změnových bodů, a kromě svého výše uvedeného úkolu provedla řadu dalších změn.
Největší pozornost veřejnosti pravděpodobně upoutá povinnost zaměstnavatele vyhovět žádosti specifických kategorií zaměstnanců o výkon práce na dálku, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Nadto zaměstnavatel bude nově povinen písemně odůvodnit případné zamítnutí žádosti o kratší pracovní dobu, jinou vhodnou úpravu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby anebo o výkon práce na dálku. Zároveň se také zakládá povinnost zaměstnavatele vyhovět písemné žádosti zaměstnance o obnovení původních pracovních podmínek.
Dále se blíže upravují podmínky pro výkon práce na dálku, kdy je zaměstnavatel povinen sjednat písemnou dohodu o práci na dálku obsahující alespoň zákonem vymezené náležitosti. Nová úprava přináší zjednodušení náhrady nákladů v této oblasti, a to formo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Nová právní úprava dovolené
Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Letní brigády z pohledu BOZP
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Umístění požární značky
Stávka a její vliv na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Délka pracovní doby
Pracovní úraz
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
65/1965 Sb. Zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
234/2014 Sb. o státní službě
45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze