Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady

Vydáno: 13 minut čtení

Předcházející články z této série představily podrobně problematiku bezpečnosti práce řidičů v různých segmentech silniční dopravy s přesahem do ostatních dopravních oborů. Nyní budou shrnuty nejpalčivější problémové okruhy v jednotlivých segmentech se vzájemnými překryvy a bude to také ukázáno na reálných příkladech.

Pracovní režimy řidičů – klíčové problémy, příklady
Ing.
Michal
Mervart
Ph.D.
Katedra logistiky VŠE v Praze
Silniční doprava z tohoto pohledu sestává ze tří segmentů, dopravy dálkové, kde lze ještě spatřovat rozdíly mezi osobní a nákladní dopravou, dále dopravou označovanou často jako „linková“, tedy jakýsi přechod mezi dálkovou a městskou, a konečně dopravy městské a příměstské, kde je řeč už pouze o dopravě osobní. Současně tento segment obsahuje i přesah do jiných dopravních oborů, zejména dopravy kolejové.
Základním problémem všech segmentů je potřeba respektovat několik norem upravujících tuto oblast bezpečnosti práce, které ale nejsou vždy kompatibilní. Základní dvojicí norem pro komerční dopravu jsou zákoník práce a nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, které ho vhodně doplňuje pro oblasti dopravy, jak bylo uvedeno v prvním článku série. Tím ovšem výčet nekončí, protože jednotlivé segmenty jsou dále řešeny oddělenými normami pro povinné přestá

Související dokumenty

Související předpisy

168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
262/2006 Sb. zákoník práce
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Související články

Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy

Související pracovní situace

Příplatek za noční práci
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Dny pracovního klidu

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Praní pracovních oděvů