Poznámka ke školení v oblasti BOZP

Vydáno: 22 minut čtení

Z hlediska plnění povinnosti zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech BOZP je nepodstatné, kolik zaměstnavatel zaměstnává zaměstnanců, protože tato povinnost se vztahuje na každého zaměstnavatele. i když by zaměstnavatel měl pouze jednoho zaměstnance, je i v takovém případě takové školení zákonným způsobem realizovat. Je zřejmé, že způsob a forma školení bude vždy určena zaměstnavatelem, když důležitá bude spolu s obsahovou dostatečností i jeho průkaznost.

Poznámka ke školení v oblasti BOZP
JUDr.
Eva
Dandová
Školení o předpisech BOZP
Podle § 349 ZP jsou právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými směsmi a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
Zaměstnavateli vznikají na základě § 103 odst. 2 a 3 ZP odlišné povinnosti, což je třeba rozlišovat při jejich plnění. V odstavci 2 je stanovena povinnost zajistit „celkově“ příslušná školení o právních předpisech vztahujících se k BOZP a současně dbát na jejich dodržování. Taxativně jsou v tomto ustanovení uvedeny případy, kdy se takovému školení musí každému zaměstnanci dostat, avšak nic nebrání tomu, a naopak bude vzhledem k povaze BOZP vhodné, aby školení probíhala vždy v určitých periodách, jak ostatně i předpokládá § 103 odst. 3 ZP v návaznosti na povahu rizik a jejich závažnost. Okamžiky, kdy zákoník práce předpokládá provedení dalšího školení v oblasti BOZP, jsou kromě nástupu zaměstnance do zaměstnání také změna pracovního zařazení, změna druhu práce, zavedení nových technologií a výrobních prostředků a dále v situacích, jež mohou se zásadně projevit v oblasti BOZP. Ačkoli to zákoník práce neukládá, je zřejmé, že příslušného školení by se mělo zaměstnanci dostat při vzniku výše uvedených situací, případně s minimálním odstupem od jejich vzniku, neboť s delším časovým odstupem se zvyšuje riziko nebezpečí vzniku negativních událostí. Školení o BOZP jako taková se musí dotýkat činnosti, kterou bude zaměstnanec vykonávat, neboť by nebylo smysluplné poskytovat školení a informace o činnostech, které vůbec nejsou předmětem zaměstnancem vykonávané práce. Ve své podstatě mají školení rozšířit předpoklady zaměstnance pro bezpečný výkon jeho činnosti a poskytnout mu základní právní a faktický rámec v oblasti BOZP, kterým samozřejmě získá větší představu o potenciálních rizicích, a dojde tak k částečné eliminaci rizik, respektive přípravě zaměstnance na

Související dokumenty

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
80/1966 Sb. o pravidlech silničního provozu
309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
262/2006 Sb., zákoník práce

Související články

Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Motivační školení k prevenci rizik
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Řidiči referenti a jejich školení
Letní brigády z pohledu BOZP
Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 2. část
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP - 3. část
Obsah prověrky BOZP v malých podnicích
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Právo požární ochrany, 6. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 3. část
Možné přístupy k řešení práce formou home office

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Profesní způsobilost řidiče
Povinné školení řidičů
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Pracovní úraz
Praktická výuka u těhotných studentek
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka