Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP

Vydáno: 28 minut čtení

V našem článku si připomeneme hlavní povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP vůči zaměstnancům pracujícím na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to s ohledem na změny tohoto institutu provedené novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10 2023 a 1. 1. 2024.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
JUDr.
Eva
Dandová
Úvodem připomínáme, že dne 1. října 2023 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tedy další novelu zákoníku práce. Hlavní úkolem novely zákoníku práce bylo provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (tzv. směrnice WLB) a dále transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (tzv. směrnice TPWC).
Směrnice WLB stanoví individuální práva zaměstnanců týkající se otcovské dovolené, rodičovské dovolené a pečovatelské dovolené a dále pružné uspořádání práce pro pracovníky, kteří jsou rodiči a pečujícími osobami. Převážnou část individuálních práv zaměstnanců upravených směrnicí již zákoník práce stanoví, proto se provádí jen dílčí úpravy rodičovské dovolené a pružného uspořádání práce.
K základním cílům směrnice TPWC také patří snaha o zamezení vzniku pracovněprávních vztahů vedoucích k nejistým pracovním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím zákazu zneužívání atypických pracovních smluv. Pracovní smlouvy na zavolanou nebo podobné pracovní smlouvy, včetně smluv na nulový počet hodin, na jejichž základě může zaměstnavatel flexibilně povolat pracovníka do práce podle potřeby, jsou pro pracovníka obzvláště nepředvídatelné. Mezi pro zaměstnance nepředvídatelné smlouvy na zavolanou je nutno zařadit i naše dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nová opatření v podobě garance rozvrhu pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a s ním spojenou existencí překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a garance minimálních standardů vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, naplňují požadované cíle směrnice TPWC.
V České republice prozatím nebyla respektována skutečnost, že se daná evropská právní úprava vztahuje i na pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, resp. že nikterak nerozlišuje mezi pracovněprávními vztahy založenými rozličným způsobem. Směrnice o pracovní době používá kategorii pracovník bez rozlišování skutečnosti, v jakém pracovněprávním vztahu bude závislá práce vykonávána, garantuje ochranu všem pracovníkům. V České republice však prozatím ochrana zaměstnanců vykonávajících práci v těchto atypických formách pracovněprávního vztahu požadovaná příslušnými směrnicemi nebyla plně transponována, a tudíž ani řádně implementována.
Právní úprava
Právní vztahy založené dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce podle § 3 ZP patří mezi základní pracovněprávní vztahy, v nichž je vykonávána závislá práce. Tyto pracovněprávní vzt

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Přenášení břemen
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
251/2005 Sb. o inspekci práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek