Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů

Vydáno: 22 minut čtení

Příčinou pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu se ve většině případů jedná například o nedodržení pracovního postupu a návodu k obsluze, dále odstranění bezpečnostních prvků (krytů, vypínačů) a provádění úkonů za chodu stroje. Další významnou příčinou pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu jsou také i například nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti, nedostatečná teoretická a praktická příprava k výkonu povolání.

Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů
Ing.
Jiří
Kysela
Zpracovatelský průmysl, který lze charakterizovat řadou odvětví průmyslové výroby. Jedná se například o výrobu potravinářských výrobků a nápojů, dále výrobu textilií, oděvů, papíru a výrobků z papíru, koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a chemických přípravků, pryžových a plastových výrobků, ale také se jedná například i o hutní zpracování kovů, slévárenství, výrobu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, strojů a zařízení, dále opravy a instalace strojů a zařízení, s čímž souvisí provoz například standardních technických zařízení, kterými mohou být například vstřikovací lisy, obráběcí stroje (soustruhy, frézky, vrtačky, pily na kov, drážkovací stroje, hoblovací stroje, brousící stroje atd.), dále vysekávací, tvářecí, řezací, balící a etiketovací stroje, ale i provoz řady jednoúčelových technických zařízení a robotizovaných pracovišť včetně provozu vnitropodnikových manipulačních prostředků (ruční a motorové vozíky, autonomní vozíky, tahače), ale i provozování různých systémů pro skladování a vychystávání atd. S činnostmi, se kterými se můžeme ve zpracovatelském průmyslu setkat jsou například drcení, dále míchání, lisování, tváření, válcování, tavení, obrábění, dělení, svařování, řezání, galvanizace, manipulace a skladování atd. Z výše uvedeného je zřejmé, že i oblast zpracovatelského průmyslu se významně podílí na vývoji pracovní úrazovosti. Z dostupných informací, kterým může být například informační systém o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce lze konstatovat, že zpracovatelský průmysl se na celkové pracovní úrazovosti podílí cca 22,5 % (v předcházejícím období 19,1 %). Z pohledu smrtelných pracovních úrazů se zpracovatelský průmysl podílí cca 15,2 %.
Nejčastější typy poranění ve zpracovatelském průmyslu jsou například různá povrchová zranění (odřeniny), vnitřní poranění, zlomeniny kostí, amputace konečků prstů, popáleniny, opaření, omrzliny, vyvrtnutí, uklouznutí, bolesti zad, pády ze žebříku.
Pro informaci uvádíme celkovou pracovní úrazovost u zpracovatelského průmyslu s charakteristickými příklady příčin pracovních úrazů (Tabulka č. 1). Dále i pracovní úrazovost u vybraných zdrojů zpracovatelského průmyslu včetně příkladů charakteristických příčin pracovních úrazů (Tabulka č. 2, č. 3 a č. 4).
Tabulka č. 1: Zpracovatelský průmyslu za období leden až květen roku 2022 a roku 2023
Zpracovatelský průmysl
za období:
Pracovní úrazy
Úrazy celkem
Smrtelné
Závažné
Ostatní
leden až květen 2022
6
104
6282
6392

Související dokumenty

Související články

BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Pozor na pracovní úrazy
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Právo požární ochrany, 9. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob provozujících činnosti se zvýšeným (a vysokým) požárním nebezpečím, 2. část
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 2. část
Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Údržba je vysoce rizikovou činností
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách

Související otázky a odpovědi

Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Umístění požární značky
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Profesní způsobilost řidiče
Pracovní postup
Pes na pracovišti
Pracovní úraz
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz a daňový náklad
Záznam o úrazu v případě nepracovního úrazu
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů