Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních

Vydáno: 16 minut čtení

Dne 29. června 2023 bylo ve věstníku Evropské unie L165 zveřejněno nové nařízení o strojních zařízeních 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS ., které přijala Rada Evropské unie. Nová právní úprava sjednocuje základní požadavky a ochranu zdraví a bezpečnost strojních zařízení v EU, za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti pracovníků a občanů a současně prosazuje volný pohyb strojních zařízení.

Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních
Ing. Bc.
Michal
Zelenák
MBA
rubrika
Nové nařízení 2023/1230 stanovuje právní rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení na trh EU a vztahuje se i na nová rizika spojená s nově vznikajícími technologiemi.
1. Úvodní ustanovení
Nařízení stanovuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro návrh a konstrukci strojních zařízení, souvisejících výrobků a neúplných strojních zařízení, které umožní nejen jejich dodání na trh nebo uvádění do provozu ale současně zajistí vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob, zejména spotřebitelů a profesionálních uživatelů, a tam kde to je
relevantní
také ochrany životního prostředí.
Směrnice se vztahuje na následující výrobky:
a)
strojní zařízení:
soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití,
soubor uvedený v předcházející odrážce, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie či pohybu,
soubor uvedený v předcházeních odrážkách, který je připraven k instalaci a je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,
soubory strojních zařízení uvedené v předcházejících odrážkách nebo neúplná strojní zařízení podle, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek,
soubor spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, které jsou vzájemně spojeny za účelem zvedání břemen a

Související dokumenty

Související články

Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Právo požární ochrany, 11. část - Posouzení požárního nebezpečí
Právo požární ochrany, 6. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 3. část
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Alkohol na pracovišti
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Kolaborativní roboti

Související otázky a odpovědi

Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Umístění požární značky
Praní pracovních oděvů
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Záznam o úrazu v případě nepracovního úrazu
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz