Digitalizace pracovněprávních vztahů

Vydáno: 21 minut čtení

Článek pojednává o možných praktických budoucích řešení digitalizace pracovněprávních vztahů.

Tak, jak předpokládá i letošní předsednictví České republiky, v rámci EU, je třeba vytvářet čím dál silnější tlak na digitalizaci veřejného sektoru a dotčených oblastí. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není žádnou výjimkou. Zatímco jednotliví zaměstnavatelé, kteří mají dostatečný kapitál, aby mohli investovat do modernizace a inovací, vytváří již dnes efektivní nástroje směrem k digitalizaci oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, většinově, právě i s ohledem na převahu malých, mikro a středních podniků v ČR, které jsou zatížené současnou ekonomickou a energetickou krizí, však digitální prostředky řízení rizik využívány nejsou. Dlouhodobě, i po vyhodnocení předchozího strategického rámce EU pro oblast BOZP bylo a je ČR vytýkána nedostatečná podpora malých, mikro a středních podniků obecně, problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí této nedostatečné podpory. Hovoří-li se zde o podpoře, nejedná se jen o pomoc finanční, ale samozřejmě i metodickou, která může pomoci i s takou záležitostí, jako je přílišná administrativní zátěž podnikatelů.

Výhody pro malé, mikro a střední podniky

Inovativní a moderní nástroje a opatření jsou zpravidla finančně náročná na svém vstupu, nicméně, jak se ukazuje může v dlouhodobém časovém horizontu nejen zaměstnavateli ušetřit vynakládané prostředky, ale též zvýšit konkurenceschopnost zaměstnavatele, dlouhodobou udržitelnost výroby a po zaškolení vhodného personálu mohou být pro takové zaměstnance významným motivačním faktorem pro osobní růst a dlouhodobé setrvání u zaměstnavatele.

Zatímco si podnikatelé nedokáží představit fungování bez kvalitního účetního systému, mnozí, zejména ti malí, nevěnovat obdobnou pozornost modernizaci řízení rizik, jejich hodnocení, vytváření inovativních opatření a proškolování zaměstnanců pomocí nových technologií.

Pakliže stále platí základní premisa vztahující se k bezpečnosti pracovních podmínek a objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance při výkonu práce, nesmí zaměstnavatel ustrnout ve formalistickém přístupu k plnění zákonných povinností s tím spjatých. Ačkoliv zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek be

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
BOZP v digitalizovaném světě
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
BOZP, homeworking a home office
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Právní regulace odpočinku po práci
Kontrola dodržování léčebného režimu
Homeworking, trend dnešní doby?
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Pracovní úraz
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Lékařská prohlídka zaměstnance