Digitalizace pracovněprávních vztahů

Vydáno: 21 minut čtení

Článek pojednává o možných praktických budoucích řešení digitalizace pracovněprávních vztahů.

Tak, jak předpokládá i letošní předsednictví České republiky, v rámci EU, je třeba vytvářet čím dál silnější tlak na digitalizaci veřejného sektoru a dotčených oblastí. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není žádnou výjimkou. Zatímco jednotliví zaměstnavatelé, kteří mají dostatečný kapitál, aby mohli investovat do modernizace a inovací, vytváří již dnes efektivní nástroje směrem k digitalizaci oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, většinově, právě i s ohledem na převahu malých, mikro a středních podniků v ČR, které jsou zatížené současnou ekonomickou a energetickou krizí, však digitální prostředky řízení rizik využívány nejsou. Dlouhodobě, i po vyhodnocení předchozího strategického rámce EU pro oblast BOZP bylo a je ČR vytýkána nedostatečná podpora malých, mikro a středních podniků obecně, problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí této nedostatečné podpory. Hovoří-li se zde o podpoře, nejedná se jen o pomoc finanční, ale samozřejmě i metodickou, která může pomoci i s takou záležitostí, jako je přílišná administrativní zátěž podnikatelů.

Výhody pro malé, mikro a střední podniky

Inovativní a moderní nástroje a opatření jsou zpravidla finančně náročná na svém vstupu, nicméně, jak se ukazuje může v dlouhodobém časovém horizontu nejen zaměstnavateli ušetřit vynakládané prostředky, ale též zvýšit konkurenceschopnost zaměstnavatele, dlouhodobou udržitelnost výroby a po zaškolení vhodného personálu mohou být pro takové zaměstnance významným motivačním faktorem pro osobní růst a dlouhodobé setrvání u zaměstnavatele.

Zatímco si podnikatelé nedokáží představit fungování bez kvalitního účetního systému, mnozí, zejména ti malí, nevěnovat obdobnou pozornost modernizaci řízení rizik, jejich hodnocení, vytváření inovativních opatření a proškolování zaměstnanců pomocí nových technologií.

Pakliže stále platí základní premisa vztahující se k bezpečnosti pracovních podmínek a objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance při výkonu práce, nesmí zaměstnavatel ustrnout ve formalistickém přístupu k plnění zákonných povinností s tím spjatých. Ačkoliv zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek be

Související dokumenty

Související články

Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
BOZP v digitalizovaném světě
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Právní regulace odpočinku po práci
Kontrola dodržování léčebného režimu
Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
BOZP v digitalizovaném světě
Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Bezpečnostní listy na pracovišti
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Zákoník práce