Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP

Vydáno: 17 minut čtení

Článek se věnuje problematice inovací a předpokládaného vývoje v procesu virtuální reality v oblasti vzdělávání na úseku BOZP.

Důraz na digitalizaci je skloňován mnoha strategickými dokumenty národní i evropské úrovně. V praxi lze pozorovat čím dál silnější tlak na uspíšení změn v podnikání i ve snahách o přesun některých služeb státní správy do online prostředí. V únoru dokonce Svaz průmyslu a dopravy ČR, člen tripartity zastupující zaměstnavatele, vznesl požadavek, že stát musí zvýšit částku na digitalizaci firem z Národního plánu obnovy1) s tím, že je zde nedostatečná podpora konkurenceschopnosti a ekonomické odolnosti českých firem. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jde stejným směrem.

Již nyní jsou pro řízení rizik využívány komplexní softwary, bývá prováděna diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních technologií, využíváme chytré osobní ochranné prostředky, exoskeletony, nahrazujeme v rámci robotizace lidský prvek a pomáháme si virtuální realitou tam, kde nám může pomoci bezpečně si zažít nebezpečně činnosti, případně sníží pravděpodobnost chyby ve výrobě nebo dokonce pravděpodobnost pracovního úrazu.

Digitalizace, potažmo virtuální realita, na níž bude primárně dále cílen článek může také pomoci při vzdělávání zaměstnanců, jejich zaškolování, zvýšení uplatnitelnosti zaměstnanců/uchazečů o zaměstnání se zdravotními limity a mnohé další.

Vzdělávání v oblasti BOZP za pomoci virtuální reality

Současná doba a snahy státu nyní cílí zejména na prevenci a prosazování preventivních koncepčních opatření v oblasti BOZP. Jednou z efektivních forem prevence je kvalitní způsob vzdělávání a praktického zaškolování zaměstnanců, které je vybaví dovednostmi k výkonu práce s co nejvyšší mírou efektivity, a to zejména při vysoce rizikových činnostech v těžkém průmyslu, stavebnictví, při výrobě energie apod. Uplynulý pandemický rok prakticky znemožnil nebo zásadně omezil některé druhy vzdělávání, což urychlilo snahy přicházet s novými cestami a řešeními, které poskytnou nástroje k práci se zaměstnanci moderním a inovativním způsobem.

Nedostatečné dovednosti a znalosti způsobují řadu pracovních úrazů, zejména v prvním roce zaměstnání, dle souhrnných ročních zp

Související dokumenty

Související články

BOZP v digitalizovaném světě
Digitalizované školení a inteligentní ochrana budoucnosti
Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu
Řidiči referenti a jejich školení
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Motivační školení k prevenci rizik
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Zranitelné skupiny pracovníků a BOZP
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů

Související otázky a odpovědi

Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pracovní úraz
Povinnost společnosti mít závodního lékaře

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
230/2000 Sb. zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.