Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství

Vydáno: 29 minut čtení

Některá odvětví evropského hospodářství, zejména zemědělsko-potravinářské odvětví a odvětví cestovního ruchu, jsou závislá na podpoře sezónních pracovníků, kteří v konkrétních obdobích roku přijíždějí z jiných členských států nebo třetích zemí. V rámci této skutečnosti je důležité si uvědomit, že sezónní pracovník má právo na bezpečné a zdravé podmínky, ať pracuje v jakémkoliv státě Evropské unie.

Vzhledem k dočasné povaze a zvláštním okolnostem jejich práce však mohou být tito pracovníci zranitelnější, pokud jde o nejisté pracovní a životní podmínky. Sezónní pracovníci tak mohou představovat skupinu osob, u které je vyšší riziko případných nehod nebo zranění. Z tohoto důvodu je zapotřebí tuto „ohroženou skupinu“ důsledně zahrnout v procesu hodnocení a řízení BOZP rizik. [1]

1. BOZP a sezónní pracovníci

Sezónní pracovníci mají v oblasti BOZP stejná práva a ochranu jako ostatní pracovníci daného členského státu. Směrnice Rady, ze dne 12. června 1989, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci („Rámcová směrnice“) stanoví řadu povinností zaměstnavatelů, včetně hodnocení pracovních rizik z hlediska BOZP zaměstnanců, a v rámci povinností zaměstnavatelů i přijetí opatření nezbytných pro BOZP, včetně prevence pracovních rizik a poskytování informací a odborné přípravy, jakož i zajišťování nezbytné organizace a prostředků. Tato směrnice je v České republice implementována do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Rámcovou směrnici doplňuje více než dvacet směrnic, jež se zaměřují na konkrétní aspekty BOZP, které se vztahují na všechny pracovníky včetně sezónních pracovníků, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, odvětví, činnost nebo zaměstnání. Tyto evropské směrnice byly rovněž implementovány do právního řádu České republiky.

Evropská komise, v „Pokynech týkající se sezónních pracovníků v EU“ v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, vyzývá členské státy, aby zvyšovaly povědomí o požadavcích v oblasti BOZP, které se týkají sezónních pracovníků, a poskytovaly zaměstnavatelům praktické informace o tom, jak uplatňovat příslušné požadavky právních předpisů, které se dotýkají sezónních pracovníků ve všech odvětvích. Zaměstnavatelé by měli provádět řádné hodnocení všech případných pracovních rizik a na základě toho stanovit preventivní a ochranná opatření, včetně zajištění nezbytných ochranných prostředků, a měli by opatření přizpůsobovat měnícím se okolnostem. [1]

Nebezpečí a rizika v zemědělství u sezónních pracovníků

Je zapotřebí určit všechna možná nebezpečí, která v rámci činností v zemědělství hrozí, a osoby, které jsou ohroženy. Nebezpečí je cokoliv, co může způsobit újmu, čímž se rozumí vše od škody na majetku, drobnějších zranění a méně závažných zdravotních potíží až po zranění, jež mají za následek invaliditu, poškozené zdraví, nebo dokonce smrt.

K identifikaci nebezpečí je možné využít koncept HEEPO:

  • Human (lidský faktor),
  • Equipment (zařízení),
  • Environment (prostředí),
  • Product (produkt),
  • Organisation (organizace).

Využitím konceptu HEEPO získá organizace celkový pohled na činnosti, které jsou u ní prováděny.

Organizace by tak měla v rámci hodnocení rizik zvážit následující faktory:

  • Lidský faktor (nedostatečná fyzická nebo duševní způsobilost, nedostatečné znalosti nebo dovednosti, nedostatečné kompetence, nedostatky, pokud jde o správný přístup nebo chování).
  • Zařízení (stroje, ruční nástroje, software a hardware, stoly nebo židle).
  • Prostředí (světlo, hluk, klima, teplota, vibrace, kvalita vzduchu nebo prach).
  • Produkt (nebezpečné látky, těžká břemena a ostré nebo horké předměty).
  • Organizace (rozvržení pracoviště, úkoly, pracovní doba, přestávky, systémy směn, školení, systémy práce, komunikace, týmová práce, kontakt s návštěvníky, sociální podpora nebo samostatnost).

Zemědělství je specifické širokou škálou rizik, jedná se o rizika bezpečnostní, která mohou vést k pracovním úrazům nebo zdravotní rizika, která mohou vést k nemocem z povolání. Dále jsou uvedeny příklady bezpečnostních rizik, které vedly ke smrtelným pracovním úrazům.

Příklady z praxe:

Smrtelné zranění obsluhy vysokozdvižného vozíku elektrickým proudem

Zemědělec si přál na střechu budovy umístit plastovou vodní nádrž a na tuto práci si najal pracovníka s teleskopickým vysokozdvižným vozíkem. Protože tomu, aby se vozík ke stěně budovy přiblížil, bránil příkop, musel vozík stát o kousek dál. Rameno vozíku i tak na kýžené místo dosáhlo, jeho obsluha tam však neviděla. Zemědělec se sám nabídl, že obsluhu navede, postavil se na viditelné místo a hlasitými pokyny a pažemi obsluhu instruoval. Když se vyzdvižená nádrž přiblížila nadzemnímu elektrickému vedení, začal vyděšený zemědělec mávat rukama

Související dokumenty

Související články

Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník