250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Schválený:
250/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. června 2021
o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
BEZPEČNOST PROVOZU VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,
b) výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,
d) předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou požadavky na jejich ověření stanoveny jiným právním předpisem2),
b) činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,
b) revizním technikem odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, která má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle tohoto zákona,
c) revizí posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy,
d) montáží činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž,
e) opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,
f) údržbou činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto zařízení, pokud se nejedná o opravu nebo montáž vyhrazeného technického zařízení,
g) průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,
h) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3),
i) rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace.
 
§ 3
Vyhrazená technická zařízení
(1) Vyhrazená technická zařízení se zařazují podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají, do tříd, skupin a podskupin.
(2) Vyhrazená technická zařízení s nejvyšší mírou rizika se zařazují do I. třídy; vyhrazená plynová zařízení se podle své základní technologické funkce zařazují do skupin.
(3) Zvýšená míra rizika vyhrazeného technického zařízení je určena podle míry ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob při provozu tohoto zařízení.
(4) Základní technologická funkce vyhrazeného technického zařízení se určuje podle účelu jeho použití, přičemž se zohledňuje míra rizika vyhrazeného technického zařízení v závislosti na jeho fyzikálních a technických vlastnostech, závažnosti možných následků nehodové události pro život, zdraví a bezpečnost fyzických osob nebo podle počtu fyzických osob v ohrožení.
(5) Stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu.
Výkon státní správy
 
§ 4
Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"), Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
 
§ 5
(1) K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci (dále jen "pověřená organizace"). Ministerstvo vydá zřizovací listinu pověřené organizace. Zřizovací listina musí obsahovat tyto údaje:
a) název, sídlo a identifikační číslo pověřené organizace,
b) vymezení účelu, pro který se pověřená organizace zřizuje,
c) předmět hlavní činnosti, popřípadě jiné činnosti,
d) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury pověřené organizace,
e) vymezení majetku České republiky, který ministerstvo svěřuje pověřené organizaci při jejím zřízení.
(2) Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem pověřené organizace.
(3) Statutární orgán pověřené organizace jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.
(4) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení pověřené organizace. V rozhodnutí stanoví den jejího zániku a zároveň určí způsob vypořádání práv a povinností vykonávaných pověřenou organizací; nestane-li se tak, přecházejí práva a povinnosti rušené pověřené organizace na ministerstvo. Zrušení pověřené organizace oznamuje ministerstvo v Ústředním věstníku České republiky do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
 
§ 6
Pověřená organizace
(1) Pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
a) podává na vyžádání odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
b) provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek; u vyhrazených tlakových zařízení po opravách, a to parních a kapalinových kotlů s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 16 bar a vyšším a tlakových nádob s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 25 bar a vyšším provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních bez ohledu na zařazení do třídy,
c) prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění podle § 8,
d) prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje o tom osvědčení podle § 11,
e) prověřuje odbornou způsobilost obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů,
f) vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění podle § 8, a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti,
g) vede evidenci revizních techniků a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti.
(2) Zaměstnanci pověřené organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona, a nezneužívat takto získaných informací. Povinnost mlčenlivosti zaměstnance pověřené organizace trvá i po skončení jeho pracovněprávního vztahu. Zaměstnanci pověřené organizace jsou této povinnosti zproštěni jen z důvodů stanovených jiným zákonem, nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Této povinnosti mohou být zaměstnanci pověřené organizace zproštěni ve veřejném zájmu statutárním orgánem pověřené organizace. Ustanovení jiných zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.
(3) Činnosti pověřené organizace podléhají poplatku podle tohoto zákona. Ve věcech správy poplatků za odbornou činnost pověřené organizace spadajících do její působnosti je pověřená organizace podřízena ministerstvu.
(4) Není-li pověřená organizace zřízena, vykonává činnosti podle odstavce 1 ministerstvo.
 
§ 7
Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.
(2) Činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9.
 
§ 8
Vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
(1) Žádost o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny se podává pověřené organizaci; žádost musí být písemná. Součástí žádosti je označení toho, kdo žádost podává, a rozsah požadovaného oprávnění. K žádosti se připojují doklady o splnění všech předpokladů pro stanovení, zda je žadatel odborně způsobilý pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních.
(2) Podmínkou pro vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny je
a) určení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních4) a které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí, zkoušek vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny u žadatele (dále jen "odpovědná odborná osoba"),
b) zajištění výkonu jednotlivých činností při montáži, opravách, revizích, zkouškách vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny odborně způsobilou osobou,
c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.
(3) Pověřená organizace prověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 2.
(4) Splňuje-li žadatel podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu, rozhodne pověřená organizace o tom, že právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění. Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.
(5) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny, je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob podle § 10 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku; tyto osoby jsou dále povinny pověřené organizaci oznámit všechny skutečnosti a změny související s plněním podmínek vydaného oprávnění.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v oprávnění, vydá pověřená organizace nové rozhodnutí.
 
§ 9
Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
(1) Náležitosti rozhodnutí o vydání oprávnění podle § 8 jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné osoby podle § 8 odst. 2 písm. a), její bydliště nebo místo trvalého pobytu a datum narození,
b) činnosti, pro které se oprávnění vydává, jejich rozsah a podmínky organizačně-technického výkonu,
c) doba platnosti oprávnění.
(2) K zániku oprávnění dochází dnem,
a) kdy držitel oprávnění oznámí pověřené organizaci, že ukončil jakoukoli činnost v rozsahu oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny,
b) kdy držitel oprávnění zanikne, popřípadě podnikající fyzická osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou, nedojde-li k pokračování živnosti,
c) kdy dojde ke zrušení živnostenského oprávnění k jakékoli činnosti v rozsahu oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny,
d) k němuž uplyne doba platnosti oprávnění, nebo
e) kdy nabude právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění.
Den zániku oprávnění, stejně tak jako skutečnost, že došlo k odnětí nebo omezení oprávnění podle jiného právního předpisu5), včetně dne, kdy k odnětí došlo, pověřená organizace bezodkladně vyznačí v evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.
 
§ 10
Evidence odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
(1) Pověřená organizace vede evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, jejímž účelem je vedení údajů o počtu a odbornosti právnických osob a podnikajících fyzických osob s oprávněním k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Správcem a provozovatelem evidence je pověřená organizace.
(2) Do evidence odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny se zapisují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,
b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) sídlo podnikatele,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné osoby podle § 8 odst. 2 písm. a),
e) evidenční číslo, činnosti a rozsah oprávnění s datem jeho zániku.
(3) Údaje podle odstavce 2 jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup u pověřené organizace; údaje se v evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny uchovávají po dobu platnosti oprávnění stanovené v § 8 odst. 4. Po skončení platnosti oprávnění je pověřená organizace povinna uchovávat evidované údaje v neveřejné evidenci po dobu 20 let.
(4) Pověřená organizace v evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny bezodkladně vyznačí změny údajů oznamovaných podle § 8 odst. 5.
 
§ 11
Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - parních a kapalinových kotlů je
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - parních a kapalinových kotlů.
(2) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (dále jen "zkouška z odborné způsobilosti") může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat. Splnění předpokladů podle věty první ověří pověřená organizace s ohledem na druh a rozsah požadovaného osvědčení před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti.
(3) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.
(4) Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,
b) identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno,
c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,
d) evidenční číslo osvědčení a rozsah odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,
e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti,
f) doba platnosti osvědčení.
(5) Ke skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních dochází rovněž dnem,
a) kdy držitel osvědčení oznámí pověřené organizaci, že ukončil činnost v rozsahu osvědčení k revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení, montáži, opravám vyhrazených plynových zařízení nebo obsluze vyhrazených tlakových zařízení - parních a kapalinových kotlů,
b) kdy držitel osvědčení zemře nebo je prohlášen za mrtvého,
c) k němuž uplyne doba platnosti osvědčení, nebo
d) kdy nabude právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení.
Den skončení platnosti osvědčení, jakož i skutečnost, že došlo k odnětí osvědčení podle jiného právního předpisu5), vyznačí pověřená organizace bezodkladně v evidenci revizních techniků.
(6) Odborně způsobilá fyzická osoba, které bylo uděleno osvědčení podle odstavce 3, nebo které byla uznána odborná kvalifikace podle odstavce 7, je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v evidenci revizních techniků podle § 18 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku.
(7) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem je ministerstvo. Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, ministerstvo její odbornou kvalifikaci ověří6).
 
§ 12
Zkouška z odborné způsobilosti
(1) Zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky k provedení této zkoušky a je veřejná. Celkový výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl a je sdělen žadateli bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.
(2) Zkouška z odborné způsobilosti probíhá před zkušební komisí, která má nejméně 3 členy s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení, přičemž předsedou komise je vždy zaměstnanec pověřené organizace. Bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statut a jednací řád pověřené organizace.
(3) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.
(4) Žadateli, který je v písemné i ústní části zkoušky z odborné způsobilosti hodnocen stupněm vyhověl, je uděleno osvědčení v příslušném rozsahu. O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.
(5) Pokud je žadatel u zkoušky z odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti není omezen.
 
§ 13
Předmět a subjekt poplatku
(1) Předmětem poplatku je odborná činnost pověřené organizace související s
a) vydáním odborného stanoviska podle tohoto zákona o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), a zpracováváním tohoto stanoviska,
b) provedením prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), a ve stanovených případech s potvrzením úspěšných výsledků zkoušek podle tohoto zákona,
c) prověřením odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle tohoto zákona,
d) vydáním oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle tohoto zákona,
e) změnou oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny za účelem rozšíření rozsahu oprávnění podle tohoto zákona,
f) změnou údajů v oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle tohoto zákona,
g) prověřením odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle tohoto zákona,
h) prověřením odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle tohoto zákona po uplynutí 5 let platnosti ode dne udělení osvědčení,
i) prověřením odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení pro druhý a každý jeden další druh, třídu nebo skupinu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona za účelem rozšíření rozsahu osvědčení, nebo po uplynutí 5 let platnosti ode dne udělení osvědčení,
j) udělením osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona,
k) změnou údajů v osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona,
l) prověřením odborné způsobilosti fyzických osob k obsluze vyhrazených tlakových zařízení - kotlů (dále jen "kotel") a udělením osvědčení za základní zkoušku včetně příslušné zkoušky doplňkové podle tohoto zákona, a to pro 1., 2., 3. a 4. třídu kotlů, a doplňkovou zkouškou pro jinou třídu kotlů,
m) doplňkovou zkouškou na jiné palivo než uvedené v osvědčení,
n) prověřením odborné způsobilosti fyzických osob k obsluze kotlů a udělením osvědčení podle tohoto zákona po uplynutí 5 let platnosti ode dne udělení osvědčení za základní zkoušku včetně příslušné zkoušky doplňkové, a to pro 1., 2., 3. a 4. třídu kotlů,
o) vydáním každé stránky opisu stanoviska, osvědčení nebo oprávnění podle tohoto zákona.
(2) Poplatníkem poplatku za odbornou činnost pověřené organizace je osoba, která požaduje provedení odborné činnosti pověřenou organizací.
 
§ 14
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí v případě odborné činnosti pověřené organizace podle
a) § 13 odst. 1 písm. a) za
1. vydání odborného stanoviska podle tohoto zákona o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) nejvýše 2 500 Kč,
2. zpracování stanoviska dle bodu 1 nejvýše 1 600 Kč za každou započatou hodinu,
b) § 13 odst. 1 písm. b) nejvýše 1 600 Kč za každou započatou hodinu,
c) § 13 odst. 1 písm. c) nejvýše 1 600 Kč za každou započatou hodinu,
d) § 13 odst. 1 písm. d) nejvýše 3 800 Kč,
e) § 13 odst. 1 písm. e) nejvýše 900 Kč,
f) § 13 odst. 1 písm. f) nejvýše 200 Kč,
g) § 13 odst. 1 písm. g) nejvýše 4 300 Kč,
h) § 13 odst. 1 písm. h) nejvýše 2 000 Kč,
i) § 13 odst. 1 písm. i) nejvýše 1 000 Kč,
j) § 13 odst. 1 písm. j) nejvýše 300 Kč,
k) § 13 odst. 1 písm. k) nejvýše 200 Kč,
l) § 13 odst. 1 písm. l)
1. pro 1. třídu kotlů nejvýše 5 700 Kč,
2. pro 2. třídu kotlů nejvýše 4 900 Kč,
3. pro 3. třídu kotlů nejvýše 3 500 Kč,
4. pro 4. třídu kotlů nejvýše 2 500 Kč,
5. pro jinou třídu kotlů za doplňkovou zkoušku ve výši rozdílu poplatků jednotlivých tříd kotlů podle bodů 1 až 4,
m) § 13 odst. 1 písm. m) nejvýše 900 Kč,
n) § 13 odst. 1 písm. n)
1. pro 1. třídu kotlů nejvýše 2 300 Kč,
2. pro 2. třídu kotlů nejvýše 1 900 Kč,
3. pro 3. třídu kotlů nejvýše 1 400 Kč,
4. pro 4. třídu kotlů nejvýše 1 100 Kč,
o) § 13 odst. 1 písm. o) nejvýše 200 Kč.
(2) Je-li požadováno více odborných činností, činí sazba poplatku součet příslušných sazeb podle § 13 odst. 1.
 
§ 15
Splatnost poplatku
Poplatek za odbornou činnost pověřené organizace podle § 13 odst. 1 je splatný v den uplatnění požadavku na provedení odborné činnosti pověřenou organizací.
 
§ 16
Správce poplatků a rozpočtové určení poplatků
(1) Správu poplatků za odbornou činnost vykonává pověřená organizace.
(2) Poplatek za odbornou činnost pověřené organizace je příjmem pověřené organizace.
(3) Rozpočet pověřené organizace se pro účely správy poplatku za odbornou činnost považuje za veřejný rozpočet.
 
§ 17
Revize
Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému vyhrazenému technickému zařízení; provádí-li revizní technik revizi jako živnost podle jiného právního předpisu, musí být též držitelem oprávnění podle § 7 odst. 2.
 
§ 18
Evidence revizních techniků
(1) Pověřená organizace vede evidenci revizních techniků, jejímž účelem je vedení údajů o jejich počtu a odbornosti a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Pověřená organizace je správcem a provozovatelem evidence.
(2) Do evidence revizních techniků se zapisují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení revizního technika,
b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,
d) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,
e) datum skončení platnosti osvědčení.
(3) V případě fyzické osoby, jíž byla odborná kvalifikace uznána ve smyslu § 11 odst. 7, se do evidence revizních techniků zapisují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,
b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, pokud je jeho držitelem,
d) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,
e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, pokud je osoba držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,
f) číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 11 odst. 7.
(4) Evidence revizních techniků je veřejná, s výjimkou údajů podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 3 písm. d). Údaje podle odstavce 2 písm. a) až b), d) a e) a odstavce 3 písm. a) až c), e) a f) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup u pověřené organizace.
(5) Pověřená organizace v evidenci revizních techniků bezodkladně vyznačí změny údajů oznamovaných podle § 11 odst. 6.
(6) Údaje v evidenci revizních techniků uvedené v odstavcích 2 a 3 je pověřená organizace povinna uchovávat po dobu 20 let od skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.
 
§ 19
Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím
(1) Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu7). Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici. Odbornou způsobilost revizních techniků a její nabývání stanovuje § 11.
(2) Osoba znalá pro samostatnou činnost a osoba znalá pro řízení činnosti
a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:
1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
3. odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z příslušné úplné profesní kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika" podle jiného právního předpisu8); v případě osoby znalé pro samostatnou činnost je přípustná i profesní kvalifikace zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika" podle jiného právního předpisu8), a to na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení, které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonávány,
4. odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané na elektrickém zařízení,
5. úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (dále jen "zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice"),
b) je držitelkou dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice; doklad podle věty první má platnost 3 roky ode dne vydání a je získán složením zkoušky po příslušném zaškolení na danou odbornou činnost. Zaškolení a rozsah zkoušky odpovídá rozsahu požadované způsobilosti k vykonávaným činnostem v elektrotechnice. Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona9),
c) skládá písemnou a ústní část zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice. Výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část hodnocena stupněm vyhověl. V každé části zkoušky musí žadatel pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. Za provedení zkoušek a správnost vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá předseda komise. O průběhu a výsledku zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se vydá doklad podle písmena b), jehož jedno vyhotovení náleží zkoušené osobě a jedno právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pro niž jsou činnosti vykonávány. Jestliže je žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice není omezen.
(3) Osoba poučená
a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:
1. plná svéprávnost,
2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
3. provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou,
b) je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než 3 roky, ve které je nutno poučení a ověření znalostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou znalou, která poučení a ověření znalostí provedla. Ověření znalostí se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je nutno dosáhnout 80 % správných odpovědí při ověřování znalostí. Za ověření znalostí a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.
(4) Zkoušky z odborné způsobilosti, poučení a ověřování znalostí k výkonu činností v elektrotechnice zajišťují právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro fyzické osoby, které pro ně vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny zajistit zkoušky z odborné způsobilosti samy pro sebe. Je-li zkouška z odborné způsobilosti zajišťována externí právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, musí tato mít v předmětu podnikání zajišťování školení a zkoušení nebo ověřování znalostí. Fyzické osoby provádějící přezkoušení musí splňovat odbornou způsobilost podle tohoto zákona a příslušného prováděcího předpisu.
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
 
§ 20
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny, musí při těchto činnostech postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) tak, aby se vyhrazené technické zařízení nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. To platí i pro právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu provozující vyhrazená technická zařízení (dále jen "provozovatel").
(2) Osoby podle odstavce 1 zajistí, aby
a) při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky,
b) prohlídky a zkoušky podle § 6 odst. 1 písm. b) byly provedeny před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu zaměstnanci pověřené organizace nebo za jejich přítomnosti,
c) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami a jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem,
d) zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.
(3) Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje
a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,
b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,
c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.
(4) Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.
(6) Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně provedení zkoušek a výchozí revize.
(7) Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.
(8) Minimální požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovené jinými právními předpisy10) nejsou dotčeny.
 
§ 21
(1) Na elektrickém zařízení, které je součástí přenosové a distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny podle jiného právního předpisu11) a u elektrických přípojek provozovaných držitelem licence na distribuci elektřiny, nemusí být prováděny pravidelné revize, pokud je bezpečnost elektrických zařízení zajišťována pravidelnými kontrolami a údržbou podle řádu preventivní údržby. Řád preventivní údržby obsahuje minimálně
a) specifikaci vyhrazených technických zařízení, na které se vztahuje,
b) specifikaci minimálních kvalifikačních požadavků osob provádějících činnosti a úkony podle řádu preventivní údržby,
c) pracovní postupy pro jednotlivé skupiny vyhrazených technických zařízení, na které se vztahuje,
d) lhůty pro provádění jednotlivých pracovních postupů,
e) specifikaci záznamů o provedených úkonech a způsob jejich archivace,
f) členění závad podle stupně jejich závažnosti,
g) lhůty pro odstranění závad.
(2) U zařízení přepravní soustavy nebo distribuční soustavy plynu držitele licence na přepravu plynu nebo držitele licence na distribuci plynu podle jiného právního předpisu11) a u plynovodních přípojek provozovaných držitelem licence na distribuci plynu nemusí být prováděny pravidelné provozní revize a kontroly, pokud
a) na základě technického stavu vyhrazeného plynového zařízení plánuje a provádí kontroly, údržbu a všechny další činnosti na vyhrazeném plynovém zařízení, v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3),
b) o stavu vyhrazeného technického zařízení a o všech činnostech na zařízení vede průběžně evidenci doplňovanou o aktuální informace o všech rozhodných skutečnostech majících dopad na bezpečnost provozu vyhrazeného technického zařízení a ochranu zdraví zaměstnanců,
c) provozuje systém nepřetržitého dispečerského sledování a řízení provozu příslušné přepravní nebo distribuční soustavy plynu a příjmu informací o poruchových stavech zařízení, včetně informací od veřejnosti, systém nepřetržité pohotovostní služby, pro řešení poruchových stavů vyhrazených plynových zařízení v rámci územní působnosti provozovatele, vede evidenci úniků a údajů o jejich odstranění,
d) vyhodnocuje informace o stavu vyhrazeného technického zařízení získané z činností provedených podle písmen a) až c) a v případě zjištění nevyhovujícího stavu stanoví a realizuje odpovídající opatření k nápravě,
e) zajistí havarijní plán a provádí jednou ročně jeho aktualizaci, nebo
f) zajistí zpracování metrologického řádu.
 
§ 22
Hlášení vzniku havárie
Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.
 
§ 23
Zmocňovací ustanovení
Vláda stanoví nařízením
a) jaká tlaková, zdvihací, elektrická a plynová vyhrazená technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,
b) požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených technických zařízení,
c) kdy pověřená organizace provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních, na základě kterých uděluje osvědčení, zda tato zařízení splňují požadavky o zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení nebo vydává potvrzení o výsledcích zkoušek na vyhrazených technických zařízeních,
d) způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti, jakož i způsob následného prověřování odborné způsobilosti,
e) způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice,
f) požadavky kladené na
1. způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení,
2. odborné způsobilosti, jakož i na odbornou způsobilost fyzických osob, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby činnosti na vyhrazených technických zařízeních vykonávají,
g) požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na vyhrazených technických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revize nebo plnění nádob plyny v rozsahu oprávnění podle § 8 odst. 2 vůči příslušnému vyhrazenému technickému zařízení,
h) požadavky kladené na odbornou způsobilost
1. fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle § 11,
2. k výkonu některých činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických vyhrazených technických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím podle § 19 včetně stupně, popřípadě oboru odborného vzdělání a délky a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání a nejnižší délky praxe v příslušném oboru,
i) sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace pro jednotlivé činnosti.
 
§ 24
Přechodná ustanovení
(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.
(2) Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Technická inspekce České republiky podle opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. listopadu 2009 č. j. 2009/83749 o provedení změny a vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace "Institut technické inspekce Praha" organizace státního odborného dozoru IČO 00638919 se považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za pověřenou organizaci podle § 5 a 6.
(4) Do vydání prováděcího právního předpisu k provedení § 21 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se postupuje podle
a) částí první, čtvrté, osmé, desáté a čtrnácté vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb., a
b) vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
 
§ 25
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
2. Čl. III zákona č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky.
3. Zákon č. 159/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
4. Čl. II a III a příloha k zákonu č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Část třetí zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.
6. Čl. I a III zákona č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7. Část devatenáctá zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního.
8. Část dvacátá čtvrtá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
9. Část pátá zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti.
10. Část první zákona č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce.
11. Část osmnáctá zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
12. Část první zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb.
13. Část třetí zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
14. Část druhá zákona č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona.
15. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
16. Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
17. Vyhláška č. 98/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
18. Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
19. Vyhláška č. 112/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
20. Vyhláška č. 461/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
21. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
22. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
23. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
24. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
25. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních).
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
  
§ 26
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 46/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 11 se za slova "Určená technická zařízení" doplňují slova "podléhající státnímu odbornému dozoru ministerstva".
2. V § 2 odst. 11 se slovo "provozována" nahrazuje slovem "používána".
3. V § 7 odst. 1 písm. d) větě první se za slova "jejich provozu" doplňují slova "u ozbrojených sil a právnických osob zřízených nebo založených Ministerstvem obrany".
4. V § 7 odst. 1 písm. d) bodě 4 se za slova "odborné způsobilosti" vkládají slova "právnických a podnikajících fyzických osob".
5. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova " , k plnění nádob plyny a vydávání a odebírání oprávnění k těmto činnostem".
6. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 5 doplňují slova "a vydávání a odebírání osvědčení k těmto činnostem".
7. V části šesté hlavě druhé dílu 2 oddíly 4 a 5 včetně nadpisů zní:
"Oddíl 4
Určená technická zařízení
 
§ 36
Předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními
(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky určených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.
(2) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních jsou
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení a potřebné technické vybavení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na určených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky určených technických zařízení, montáž, opravy určených plynových zařízení nebo obsluhu určených tlakových zařízení - parních a kapalinových kotlů.
 
§ 36a
Náležitosti oprávnění a osvědčení
(1) Náležitosti oprávnění a osvědčení jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,
b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) sídlo žadatele,
d) evidenční číslo oprávnění nebo osvědčení přidělené ministerstvem,
e) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné osoby a dalších osob splňujících předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na určených technických zařízeních, které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení,
f) činnosti, pro které se oprávnění vydává, a jejich rozsah,
g) doba platnosti oprávnění nebo osvědčení.
(2) Oprávnění a osvědčení k činnostem na určených technických zařízeních podle § 7 odst. 1 písm. d) bodů 4 a 5 se vydávají na základě písemné žádosti a mají platnost 5 let ode dne vydání.
 
§ 36b
Kontrola
Ministerstvo je oprávněno
a) vykonávat kontrolu plnění opatření v oblasti státního dozoru podle § 7 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví osoby provádějící kontrolu, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou,
b) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat kontrolované osobě provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
c) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění; může rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik.
 
§ 36c
Zánik oprávnění a osvědčení
K zániku oprávnění nebo osvědčení dochází dnem
a) kdy držitel oprávnění oznámí ministerstvu, že ukončil jakoukoli činnost v rozsahu oprávnění nebo osvědčení k montáži, opravám, revizím, zkouškám určených technických zařízení,
b) kdy držitel oprávnění nebo osvědčení zanikne, popřípadě podnikající fyzická osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou, nedojde-li k pokračování živnosti,
c) kdy dojde ke zrušení živnostenského oprávnění k jakékoli činnosti v rozsahu oprávnění nebo osvědčení k montáži, opravám, revizím, zkouškám určených technických zařízení,
d) k němuž uplyne doba platnosti oprávnění, nebo
e) odebrání oprávnění nebo osvědčení ministerstvem, pokud jeho držitel přestane plnit podmínky, za kterých bylo oprávnění nebo osvědčení vydáno.
 
§ 36d
Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vymezení určených technických zařízení používaných s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech,
b) pravidla provádění zkoušek určených technických zařízení,
c) požadavky na bezpečnost, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci určených technických zařízení,
d) případy, ve kterých a kdy provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na určených technických zařízeních, na základě kterých vydává stanoviska, zda tato zařízení splňují požadavky na zajištění bezpečnosti určených technických zařízení,
e) způsob provádění zkoušky z odborné způsobilosti, její obsah a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti,
f) požadavky na
1. způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení,
2. odborné způsobilosti podle jednotlivých druhů určených technických zařízení, jakož i na odbornou způsobilost fyzických osob, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby činnosti na určených technických zařízeních vykonávají,
g) požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na určených technických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revize nebo plnění nádob plyny v rozsahu oprávnění ministerstva vůči příslušnému určenému technickému zařízení,
h) požadavky kladené na odbornou způsobilost
1. fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních podle § 36 odst. 2,
2. k výkonu některých činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických určených technických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím včetně stupně, popřípadě oboru odborného vzdělání a délky a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání a nejnižší délky praxe v příslušném oboru.
Oddíl 5
Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence
 
§ 36e
(1) Technickou způsobilost vojenských zbraní a munice, které byly konstruovány, vyrobeny nebo upraveny pro plnění úkolů ozbrojených sil, schvaluje ministerstvo.
(2) Technické prohlídky a zkoušky vojenských zbraní a munice, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, se provádějí ve vojenských zařízeních určených ministerstvem.
(3) Ministerstvo eviduje vojenské zbraně a munici, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, ve vojenském centrálním registru zbraní a munice. Vojenský centrální registr zbraní a munice není veřejně přístupný.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o inspekci práce
  
§ 26
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. i) a j) a § 5 odst. 1 písm. k) se slova "nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy " , zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) nebo odnětí či omezení podle § 7 odst. 1 písm. g)".
2. V § 7 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
"g) vydat rozhodnutí o odnětí nebo omezení oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, pokud jeho držitel neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku ve stanoveném rozsahu,".
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
3. V § 8 písm. b) se text "f)" nahrazuje textem "f) a g)".
4. V § 20 odstavec 1 zní:
"(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že
a) neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku v souvislosti s uváděním do provozu nebo provozem vyhrazených technických zařízení,
b) bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být držitelem tohoto osvědčení,
c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.".
Poznámky pod čarou č. 64 a 65 se zrušují.
5. V § 20 odst. 2 písm. c) se slova " , jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru" zrušují.
6. V § 33 odstavec 1 zní:
"(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že
a) neprovede řádně prohlídku, revizi, montáž, opravy nebo zkoušku v souvislosti s uváděním do provozu nebo provozem vyhrazených technických zařízení,
b) bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi, montáž, opravy, rekonstrukci nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být držitelem tohoto oprávnění nebo osvědčení,
c) v rozporu s § 20 odst. 5 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nezajistí odstranění zjištěných závad na vyhrazeném technickém zařízení,
d) v rozporu s § 20 odst. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nezajistí řádnou obsluhu vyhrazených technických zařízení,
e) jako provozovatel vyhrazeného technického zařízení neohlásí havárii v rozporu s § 22 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.".
7. V § 33 odst. 2 písm. a) se text "c)" nahrazuje textem "c) a d)".
8. V § 33 odst. 2 písm. c) se za text "písm. a)" vkládá text "a e)" a slova " , jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru" se zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
§ 27
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 225/2012 Sb. a zákona č. 88/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Ministerstvo může osvědčení odejmout v případě, že nebylo vydáno v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Za vydání osvědčení podle věty první ministerstvo zruší akreditaci akreditované osobě, která takové osvědčení vydala.".
2. V § 10a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) V případě fyzické osoby, jíž byla odborná kvalifikace uznána ve smyslu § 10 odst. 5, se do evidence odborně způsobilých osob zapisují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby,
b) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,
c) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky, pokud je osoba držitelem osvědčení podle § 10 odst. 3,
d) číslo osvědčení s datem skončení platnosti osvědčení, pokud je jeho držitelem,
e) číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti podle § 10 odst. 5.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
3. V § 10a se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "a odstavce 4 písm. b) a c)".
4. V § 10a odst. 6 se slova "odstavci 3" nahrazují slovy "odstavcích 3 a 4".
5. V § 11 odst. 1 se za slova "technických zařízeních" doplňují slova "stanovených prováděcím právním předpisem" a slova "která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců," se zrušují.
6. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Ustanovení § 10 odst. 5 platí obdobně.".
7. V § 11 se odstavce 4 a 5 zrušují.
8. V § 20 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Ministerstvo zruší akreditaci též v případech, kdy je činnost akreditované podnikající fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1 vykonávána v rozporu s vydaným rozhodnutím o akreditaci, o jeho změně nebo prodloužení, nebo v rozporu s dobrými mravy.".
9. V § 21 písm. b) bodě 1 se slova "představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců" nahrazují slovy "vyžadují zvláštní odbornou způsobilost podle § 11" a na konci textu bodu se slova "vyžadující zvláštní odbornou způsobilost" zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu.
5) § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnic 2006/100/ES, 2013/25/EU, 2013/55/EU, ve znění nařízení č. 1430/2007, č. 755/2008, č. 1137/2008, č. 279/2009, č. 213/2011, č. 623/2012 a ve znění rozhodnutí Komise 2016/790 a 2017/2113.
7) § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.
8) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
11) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.