Problémy s kategorizací prací

Vydáno: 22 minut čtení

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP patří povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena s tím, že kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis. Vzhledem k tomu, že se neustále setkáváme s dotazy, co jsou to vlastně ty kategorie a čím jsou upraveny, zopakujeme si v následujících řádcích základ právní úpravy.

Základ právní úpravy

Zákoník práce se zmiňuje o kategorizaci prací pouze stručně. V ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) ZP ukládá zaměstnavateli povinnost informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, s tím, že kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis.

Ty prováděcí právní předpisy jsou v podstatě dva. Předně je kategorizace prací je upravena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a dále v jeho prováděcí vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (dále jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“).

Vyhláška č. 432/2003 Sb., je druhým předpisem tohoto druhu vydaným po přijetí zákona o ochraně veřejného zdraví. Prvním byla vyhláška č. 89/2001 Sb. V roce 2003 však orgány ochrany veřejného zdraví přehodnotily zkušenosti z průběhu prací při zařazování prací do kategorií a v rámci jedné z novel zákona o ochraně veřejného zdraví navrhly změnit přístup ke kategorii druhé. To pak našlo výrazu v přijetí dnes platné vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Kategorizace prací v zákoníku práce

Slovo „kategorizace“ je tedy v zákoníku práce zmíněno pouze na jediném místě, a to v ustanovení § 103 odst. 1 b) ZP. Podle tohoto ustanovení má zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena z hlediska míry výskytu rizikových faktorů práce, kterou vykonává, s tím, že kategorizaci upravuje výše uvedený zákon o ochraně veřejného zdraví. Povinnost kategorizovat ukládá zákoník práce všem zaměstnavatelům bez rozdílu (počtu zaměstnanců). Od kategorizace práce se totiž odvíjejí další povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP, zejména povinnost zaměstnavatele zajistit všem zaměstnancům pracovnělékařské služby.

V praxi BOZP se vyskytují tři základní pojmy:

  • riziko,
  • rizikový faktor,
  • riziko ohrožení zdraví.

Tyto pojmy se často v praxi zaměňují, a proto než přejdeme k dalšímu, musíme je vysvětlit, protože jejich záměna může způsobit řadu nejasností, a to především v sou

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Problematika monotonie v pracovním procesu
Přístup k hodnocení podmínek vidění v pracovní činnosti
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
BOZP v digitalizovaném světě
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Azbest a zdraví
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Rizikovost ekonomických činností v ČR

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Šetření nemocí z povolání
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru