"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Vydáno: 18 minut čtení

V současné době je v podstatě jedinou přetrvávající návazností zdravotního pojištění na nemocenské pojištění výše částek rozhodných pro účast na zdravotním pojištění u obou typů dohod. Které postupy platí ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro zaměstnavatele, případně pro pojištěnce?

V roce 2021 zaměstnání v kalendářním měsíci vzniká (osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem), pokud u jednoho zaměstnavatele příjem:

  • u dohody o provedení práce (jedné či více) převyšuje 10 000 Kč - dále jen DPP,
  • u dohody o pracovní činnosti (jedné či více) činí alespoň 3 500 Kč - dále jen DPČ.

Platby za "státní pojištěnce"

Osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby řadíme například poživatele důchodů, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, studenty, uchazeče o zaměstnání, osoby pečující o závislou osobu podle zákona o sociálních službách a další. Jsou-li tyto osoby zaměstnány, pak zaměstnavatelé často využívají právě pracovněprávní vztahy jdoucí mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Za každou takovou osobu obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2021 ze státního rozpočtu měsíčně 1 767 Kč, ovšem za podmínky, že je jí známo zařazení této osoby v kategorii osob, za které hradí pojistné stát, a tudíž může tento nárok uplatnit. Z tohoto důvodu je důležité plnění oznamovací povinnosti, tedy oznamování skutečností rozhodných pro povinnost státu platit pojistné, a to buď u zaměstnavatelů (je-li jim daná skutečnost známa) nebo u pojištěnců jako fyzických osob - viz dále. (Poznámka: Od 1. ledna 2022 se platba za "státní pojištěnce" zvyšuje na 1 967 Kč).

Při zaměstnávání těchto osob platí ve zdravotním pojištění specifická pravidla, která zaměstnavatele (i zaměstnance) po finanční stránce určitým způsobem zvýhodňují, typicky v situaci, kdy je vyměřovací základ takového zaměstnance nižší než minimální mzda.

Ve zdravotním pojištění bez minima

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat osobu, za kterou je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného i stát, nemusí u dohody o pracovní činnosti ani u dohody o prove

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Konkurenční doložka
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Odstupné
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
108/2006 Sb. o sociálních službách
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce