Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti

Vydáno: 14 minut čtení

Zaměstnávání na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) patří mezi poměrně frekventované způsoby řešení pracovněprávního vztahu. V následujících příkladech z praxe si v právních podmínkách roku 2021 předvedeme postup zaměstnavatele při řešení vybraných situací. V příkladech č. 1 až 6 musí být při platbě pojistného dodržen minimální vyměřovací základ. Naopak v příkladech č. 7 a 8 se bude jednat o zaměstnané osoby, u kterých nemusí být zákonné minimum 15 200 Kč dodrženo (viz § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů). V závěru jsou pak shrnuty některé základní zásady platné u DPČ ve zdravotním pojištění.

V daných souvislostech je zapotřebí poznamenat, že vlivem zvýšené průměrné mzdy vzrostla u dohod o pracovní činnosti s účinností od 1. ledna 2021 „rozhodná částka“ pro vznik účasti zaměstnance na zdravotním pojištění na 3 500 Kč. Částka 3 500 Kč byla potvrzena i sdělením MPSV č. 436/2020 Sb.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec pracuje na DPČ, která je jeho jediným zaměstnáním, přičemž měsíční hrubý příjem činí 12 800 Kč.

Pokud DPČ trvá po celý kalendářní měsíc (a příjem činí alespoň 3 500 Kč), musí zaměstnavatel provést dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu, takže celková částka odvedeného pojistného bude dle příkladu činit 13,5 % z 15 200 Kč, tj. 2 052 Kč. Výše odvodu pojistného se vypočítá následovně.

Z dosaženého příjmu 12 800 Kč vzniká povinnost odvodu pojistného ve výši 13,5 %, tj. 1 728 Kč. Jednu třetinu z této částky ve výši 576 Kč srazí zaměstnavatel zaměstnanci z platu, zbývající dvě třetiny (tj. 1 152 Kč) pak uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků. Protože však v tomto případě ještě není zabezpečen odvod pojistného alespoň v minimální zákonné výši, odvede zaměstnavatel ještě doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu 15 200 - 12 800 = 1 800 x 0,135 = 324 Kč. Částku 324 Kč hradí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec. Na zaměstnavatele by povinnost její úhrady přecházela pouze v případech vyjmenovaných v ustanovení § 207 až § 209 zákoníku práce. Zaměstnanci je tak sraženo 900 Kč (576 + 324), zaměstnavatel odvede 1 152 Kč. Za této situace je již zajištěn odvod pojistného ze zákonem stanoveného

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Stravenkový paušál a DPP
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Odstupné
Konkurenční doložka
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce