Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Vydáno: 23 minut čtení

Dne 16. července 2019 byla po více než rok trvajícím legislativním procesu vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 176/2019 Sb. novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., dále jen „Zákon“). Tato novela byla již velmi očekávaná, a to nejen z důvodu potřeby implementovat směrnici 2016/801/EU, která měla být implementována již do 23. května 2018, a po tomto datu se tedy Česká republika ocitla v porušení evropského práva. Novela je významná i z pohledu jejího dopadu na současné existující procesy, v rámci kterých cizinci legalizují svůj výkon práce na území České republiky. Změnám souvisejícím s výkonem práce cizinců na území České republiky se bude věnovat i tento článek.

Dopady implementace směrnice 2016/801/EU

Vzhledem k tomu, že Česká republika implementovala i fakultativní kategorie směrnice 2004/114/ES1), jež předcházela směrnici 2016/801/EU2), je velká část ustanovení směrnice 2016/801/EU již v zákonné úpravě obsažena. Změny se tak dotýkají ustanovení o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a definice pojmu studium, nicméně ustanovení o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu již dnes odpovídá požadavkům směrnice.

Zásadní novinkou v tomto směru je však zavedení dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Tento nový druh pobytového povolení bude určen pro vysokoškolské studenty po dokončení jejich studia na území České republiky a pro výzkumné pracovníky, kteří zde dokončí svou výzkumnou činnost. V případě úspěšného vyřízení tohoto pobytu budou absolventi vysokoškolského studia a výzkumní pracovníci oprávnění dále pobývat na území České republiky až 9 měsíců za účelem hledání si zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti, nicméně toto povolení k dlouhodobému pobytu nebude možné dále prodlužovat. Ačkoliv dle důvodové zprávy nebude toto povolení znamenat automatické přiznání práva přístupu na trh práce nebo na zahájení podnikatelské činnosti, lze dovodit, že cizinci, kteří úspěšně dokončili vysokoškolské studium v České republice, budou mít dle § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), volný přístup na trh práce.

Další významnou změnou je úprava podmínek pro speciální režim mobility držitelů povolení za účelem studia a pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu (včetně rodinných příslušníků), vydaných jiným členským státem EU. Dle nové úpravy tito cizinci budou oprávněni pobývat na území České republiky až po dobu 1 roku v bezvízovém režimu. To prakticky znamená, že student či výzkumný pracovník, který je držitelem platného povolení k pobytu za účelem studia či vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem EU a který hodlá část svého studia či výzkumu strávit v České republice, nemusí podávat žádost o příslušné pobytové oprávnění, ale k jeho legálnímu pobytu na území České republiky bude dostačující pouze platné povolení vydané jiným členským státem EU. V případě studentů se tato úprava v souladu se směrnicí 2016/801/EU vztahuje pouze na studenty, kteří studují:

  • v rámci programu Evropské unie,
  • v rámci mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility, ne

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Zaměstnávání cizinců v České republice
Výkon nelegální práce cizinci
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva vs. pracovní vízum
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Roční zúčtování
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Pojistné zahraničního zaměstnance
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody
Zaměstnání cizince na DPP
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince

Související předpisy

176/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce