Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České

Vydáno: 21 minut čtení

Ustanovení § 3 odst. 3 zákona o inspekci práce s účinností od 1. 4. 2017 ukotvuje, že orgány inspekce práce kontrolují dodržování právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci poskytování služeb. Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) [dále jen „prosazovací směrnice“]. Právě prosazování pravidel vysílání pracovníků orgány inspekce práce na území České republiky je věnován tento článek.

Posouzení skutečného vyslání zaměstnance v rámci poskytování služeb

Prosazovací směrnice byla přijata zejména za účelem důslednější a efektivnější kontroly členskými státy. Tomu ostatně odpovídá její transpozice do českého národního práva, která se promítla převážně do zákona o inspekci práce.

Hlavním smyslem příslušných opatření je odlišit skutečné vyslání zaměstnance v rámci nadnárodního poskytování služeb a zastřené vyslání zaměstnance, jehož smyslem je zejména porušování minimálních mzdových povinností zaměstnavatele, případně porušování právních předpisů omezujících vstup a výkon práce cizích státních příslušníků ze třetích zemí na trh práce jiných členských států EU1). Toto jednání vysílajících zaměstnavatelů je mnohdy zcela záměrné, přičemž je motivováno výrazným ekonomickým profitem.

Při kontrole, zda se jedná o skutečné vyslání zaměstnance v rámci poskytování služeb (nikoliv pouze formálně deklarované), se podle shora uvedeného ustanovení vychází jednak z posouzení skutečného místa výkonu činnosti zaměstnavatele, a také z posouzení obvyklého místa výkonu práce vyslaného zaměstnance. Kritéria posouzení skutečného místa výkonu činnosti zaměstnavatele jsou uvedena demonstrativně. Jedná se o místo, kde má zaměstnavatel své sídlo, popřípadě kde má administrativní zázemí; místo, kde zaměstnavatel platí daně a příspěvky sociálního pojištění; členský stát, který vydal zaměstnavateli povolení k výkonu příslušné činnosti, případně kde je zaregistrován u obchodní komory nebo jiných profesních subjektů v souladu s právem daného členského státu; místo, kde zaměstnavatel vykonává hlavní předmět podnikání a kde zaměstnává zaměstnance vykonávající administrativní práce; místo, kde zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu a odkud jsou zaměstnanci vysíláni; rozhodné právo, kterým se řídí pracovněprávní vztahy uzavřené mezi zaměstnavatelem a vysílanými zaměstnanci a objem nadnárodních služeb realizovaných zaměstnavatelem nebo výše obratu uskutečněného v jiném členském státě EU s přihlédnutím ke specifické situaci zejména nově založených podniků a malých a středních podniků.

Česká republika pouze přejala čl. 4 odst. 2 prosazovací směrnice, ostatně jako většina jiných členských států EU2). Identifikace skutečného místa výkonu činnosti zaměstnavatele je zásadní z toho hlediska, zda sídla některých subjektů, které v rámci EU vysílají své zaměstnance, nejsou fiktivní a zda vůbec dotčené subjekty v těchto členských státech vykonávají svou hlavní hospodářskou činnost (zda se tedy nejedná o tzv. letter box companies).

Posouzení obvyklého místa výkonu práce vyslaného

Související dokumenty

Související pracovní situace

Druh a místo výkonu práce
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Druh a místo výkonu práce
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené

Související články

Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Co nového v oblasti právní úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Co přináší novela zákoníku práce
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Institut vyslání a zdravotní pojištění
Co nového v oblasti právní úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
111/1994 Sb. o silniční dopravě

Související otázky a odpovědi

Vyslaný zaměstnanec
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Formulář A1
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Formulář A1
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Volný vstup na trh práce - cizinec
Změna občanství během pracovního poměru
Ukrajinští zaměstnanci – problematika evidence jednotného čísla na OSSZ
Zaměstnávání cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance