Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě

Vydáno: 17 minut čtení

Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mimo jiné implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. 7. 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „směrnice 2020/1057“).

Unijní právní úprava a Balíček mobility

Základní právní rámec vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb byl na unijní úrovni položen již ke konci 20. století prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 12. 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen „směrnice o vysílání“). Na základě dotčené směrnice byli po celé Evropě dopravci vysíláni také vysoce mobilní zaměstnanci – řidiči v silniční dopravě. Postupně docházelo k tomu, že východoevropští dopravci začali stále více přebírat přepravní operace dopravcům usídleným ve „starých“ členských státech Evropské unie. Nově vznikající cenová konkurence byla založena podle názoru západoevropských dopravců především na „sociálním dumpingu“. Zejména z tohoto důvodu bylo po vleklých sporech mezi západoevropskými státy (např. Francie, Belgie, Německo) a těmi východoevropskými (např. Polsko, Maďarsko, Rumunsko) přikročeno k přijetí tzv. Balíčku mobility jakožto kompromisu, jenž speciálně upravuje oblast vysílání zaměstnanců v silniční dopravě. Uvedený balíček se skládá ze 3 právních předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. 7. 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. 7. 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví dopravy,
  • směrnice 2020/1057.

Pracovněprávní aspekty unijní siln

Související dokumenty

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související otázky a odpovědi

Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Vyslaný zaměstnanec
Formulář A1
Formulář A1
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Cizinci a odvody
Zaměstnání cizince na DPP
Agenturní zaměstnanci
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnání cizince v ČR