Doručování písemností v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 13 minut čtení

Problematika doručování písemností je v zákoníku práce upravena v ust. § 334 a násl. Zatímco v případě doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci se jedná o právní úpravu podrobnější, doručování zaměstnancem zaměstnavateli je upraveno pouze rámcově. Nelze přehlédnout, že problematikou doručování se v řadě soudních sporů zabýval rovněž Nejvyšší soud, jehož judikaturní výklady jsou pro zaměstnavatele vodítkem, jak právní úpravu aplikovat a čeho se naopak vyvarovat.

Řada soudních sporů a potažmo rozsudků Nejvyššího soudu tak svědčí o tom, že právní úprava doručování není dokonalá a v některých směrech aplikační praxi nevyhovuje. Uvedené potvrzuje rovněž skutečnost, že v rámci novely zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“), která byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána v roce 2017 pod sněmovním tiskem č. 903/0, byly v oblasti doručování navrhovány poměrně výrazné změny.1)

Doručování představuje významnou záležitost, která by neměla zůstat mimo zájem žádného zaměstnavatele, bez ohledu na to, kolik zaměstnanců zaměstnává. Důvodem uvedeného je skutečnost, že právní úprava v řadě případů s doručením příslušné písemnosti druhé smluvní straně spojuje právní účinky, jež zasahují do jejího právního postavení.

K otázce, co vlastně doručení písemnosti znamená, Nejvyšší soud v rozsudku z roku 2019 uvedl: „Písemný projev vůle (písemnost) je - obecně vzato - doručen druhému účastníku tehdy, jakmile se ocitne ve sféře jeho dispozice, ledaže zákon stanoví určitý způsob doručování. Písemnost se ocitne ve sféře dispozice druhého účastníka tím, že získá možnost seznámit se s jejím obsahem. Není přitom vždy nezbytné, aby se druhý účastník opravdu s obsahem projevu vůle seznámil, ostatně nikdo - do důsledků vzato - nemůže být „přinucen“, aby opravdu poznal obsah projevu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnání cizinců na DPP
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Umělci – přezkoušení

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce