Konkurenční doložka v praxi

Vydáno: 22 minut čtení

Udržení klíčových zaměstnanců je pro zaměstnavatele zásadním úkolem nejen v období, kdy se nezaměstnanost drží na historickém minimu. I přesto se nevyhnutelně stává, že stěžejní zaměstnanci odcházejí, a je tedy nutné, aby se zaměstnavatel na tento okamžik připravil s ohledem na všechny dopady, které mohou být odchodem klíčových zaměstnanců způsobeny. Odchod zaměstnance totiž nutně nekončí rozloučením v poslední den pracovního poměru. Vedle potřeby najít adekvátní náhradu je nutno se také vypořádat s možností nástupu tohoto bývalého zaměstnance ke konkurenci, případně se vznikem nového konkurenčního subjektu v zaměstnanci samotném, což může pro zaměstnavatele, který je podnikatelem, mít dalekosáhlé důsledky a případně ohrozit i samotnou jeho budoucí existenci.

Právním prostředkem, který umožňuje zaměstnavatele ochránit, je v tomto případě, institut tzv. konkurenční doložky upravený především v ustanoveních § 310 a § 311 zákoníku práce. Jedná se o nástroj, který dle našich zkušeností není využíván velice často a správně, zejména čeští zaměstnavatelé bez účasti v mezinárodních uskupeních se na konkurenční doložku často dívají s nedůvěrou. Jedná se přitom o účelný nástroj, který pokud je správně nastaven, může zaměstnavateli-podnikateli ušetřit mnoho starostí.

Jiná výdělečná činnost zaměstnance po dobu trvání zaměstnání

Otázka konkurence zaměstnanců vůči jejich zaměstnavatelům nevzniká pouze v souvislosti s ukončením pracovněprávního vztahu, neboť konkurenční vztah může vzniknout i v době, kdy je zaměstnanec stále v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem. Zaměstnanci v trvajícím pracovním poměru, stejně tak jako zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, mají dle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce zákaz vykonávat jinou „výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele“. Tento zákaz tedy typicky nebývá, respektive nemusí být, předmětem úpravy v pracovní ani jiné smlouvě, neboť vyplývá přímo ze zákona.

Zaměstnavatel může s výkonem takové činnosti udělit souhlas, který ovšem musí být udělen předem, v písemné formě a může být kdykoliv odvolán. S výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké, u kterých dle zákona konkurence zakázána není, je tedy zaměstnavatel proti jiné výdělečné činnost vlastních zaměstnanců, která je shodná s jeho předmětem činnosti, chráněn. Nedohodnou-li si ovšem zaměstnanec a zaměstnavatel něco jiného, spolu s rozvázáním pracovního poměru či ukončením dohody o práci konané mimo pracovní poměr tento zákaz konkurence zaměstnance končí.

Příklad č. 1:

Předmětem podnikání zaměstnavatele v obchodním rejstříku je volná živnost, tedy výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991, živnostenský zákon, která zahrnuje potenciálně cca 80 oborů činností od zpracování dřeva přes realitní činnost až po stavbu a výrobu plavidel. Zaměstnavatel se ovšem fakticky zabývá pouze oborem činnosti výroba zdravotnických prostředků. Bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele nesmí žádný z jeho zaměstnanců vykonávat výdělečnou činnost v tomto oboru činnosti po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Sjedná-li zaměstnav

Související dokumenty

Související pracovní situace

Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Odstoupení od konkurenční doložky
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek - výpočet
Konkurenční doložka
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Zkušební doba
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Výpočet odstupného
Neproplacená dovolená
Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti
Odstupné
Počet měsíců odstupného
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník

Související vzory

Vzor: Konkurenční doložka
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Související komentovaná judikatura

Průměrný výdělek a peněžité vyrovnání z konkurenční doložky
Porušení konkurenční doložky a smluvní pokuta

Související judikáty

Odstupné a průměrný výdělek zaměstnance
Soutěžní povaha výdělečné činnosti zaměstnance
Dohoda o konkurenční doložce
Ústavně konformní výklad konkurenční doložky
Nekalá soutěž