Výdělečná činnost osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, v příkladech

Vydáno: 15 minut čtení

Osoba, za kterou platí pojistné stát, je povinna platit pojistné na zdravotní pojištění pouze tehdy, pokud je zaměstnána (platby probíhají prostřednictvím zaměstnavatele), nebo je z pohledu zdravotního pojištění považována za osobu samostatně výdělečně činnou. Osoby, pro které dále uvedené podmínky platí, naleznete vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy značně specifickou skupinu představují například osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku.

Podmínky při placení pojistného

V případě těchto osob (zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných) neplatí nárok na odpočet od dosaženého příjmu (a to už od roku 2004), z hlediska výpočtu výše pojistného se po tomto datu na tyto „státní pojištěnce“ v podstatě již pohlíží jako na ostatní zaměstnance, resp. osoby samostatně výdělečně činné. Výjimkou je možnost uplatnění odpočtu u zaměstnance a zaměstnavatele při splnění podmínek daných ustanovením § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (viz dále), kdy v roce 2019 činí měsíčně odpočitatelná částka 7 540 Kč.

Významné zvýhodnění osob, za které je plátcem pojistného stát, spočívá při placení pojistného ve skutečnosti, že zaměstnavatelé ani OSVČ nemusejí dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, ale vyměřovacím základem je:

  • u zaměstnance dosažený příjem, tedy i hodnota nižší než 13 350Kč, případně nulová (za kalendářní měsíc),
  • u OSVČ sazba 50 % příjmů po odpočtu výdajů (za kalendářní rok), bez povinnosti placení alespoň minimálních záloh.

Základní podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je skutečnost, že zaměstnanec je u zdravotní pojišťovny registrován v kategorii osob, za které platí pojistné stát, po celý příslušný kalendářní měsíc, u OSVČ pak po celý kalendářní rok.

Není-li splněna podmínka registrace osoby, za kterou platí pojistné stát, po dobu celého kalendářního měsíce, má tato skutečnost u zaměstnance vliv na zajištění odvodu pojistného nejméně z poměrné části minimálního vyměřovacího základu podle § 3 odst. 9 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb.

V následujícím textu si formou příkladů ukážeme postupy za

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zaměstnávání "státních pojištěnců" a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Ukončení vybraných "státních kategorií" a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Ukončení vybraných "státních kategorií" a zdravotní pojištění
Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Studenti a doktorandi jako "státní kategorie" zdravotního pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zdravotní pojištění - přehled významných změn ve zkratce
Péče o děti - "státní kategorie" zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přehled OSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
Zdravotní pojištění po ukončení PP

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
435/2004 Sb. o zaměstnanosti