Neomluvená absence zaměstnance

Vydáno: 14 minut čtení

Pokud zaměstnanec není přítomen v práci v pracovní době a jeho nepřítomnost není způsobena některým ze zákonem předpokládaných omluvitelných důvodů, jedná se o neomluvenou absenci zaměstnance. Neomluvenou absenci lze považovat za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (podle dřívějšího zákoníku práce - „pracovní kázně“).

Co je neomluvená absence

Dle ust. § 301 zákoníku práce mezi základní povinnosti zaměstnanců patří využívání pracovní doby a dle ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy. Někdy ovšem mohou nastat subjektivní, ale také objektivní důvody způsobující, že zaměstnanec tyto povinnosti nemůže plnit.

Nepřítomnost zaměstnance v práci může být omluvená nebo neomluvená. Omluvená nepřítomnost je taková, kdy zaměstnanec nepracuje z důvodů zákonem uznaných - z důvodu překážek v práci, dovolené, čerpání náhradního volna za práci přesčas nebo za práci ve svátek a dobu svátku, po který zaměstnanec nepracuje, a který připadl na obvyklý pracovní den zaměstnance. I neplacené volno poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na jeho žádost je překážkou v práci na straně zaměstnance, která je mu omluvena. Pokud je zaměstnanec v práci nepřítomen a neprokáže existenci překážky v práci, která zakládá jeho nárok na pracovní volno, a nejde ani o jiné výše uvedené případy uznané nepřítomnosti v práci, jedná se o neomluvené zameškání práce zaměstnancem (obvykle označované jako neomluvená absence).

Za neomluvenou absenci lze považovat to, že zaměstnanec ve sjednané pracovní době neplní své pracovní povinnosti z pracovního poměru z důvodu nepřítomnosti na určeném pracovišti a jestliže nepřítomnost není způsobena jeho prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené v souladu se zákoníkem práce nebo zákonnou překážkou v práci. Není stanovena zákonem

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpověď
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)

Související články

Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Spor o platnost rozvázání pracovního poměru a výzva k práci
Výpověď z pracovního poměru a podpis mechanickými prostředky

Související judikáty

Vliv opožděného oznámení překážky v práci na vznik neomluvené absence
Okamžité zrušení pracovního poměru, Odbory, Neplatnost právního úkonu
Porušení pracovní kázně
Subjektivní lhůta

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence a krácení dovolené
Vytýkací dopis zaměstnancí
Neomluvená absence zaměstnance
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Porušování etického kodexu
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Odpovědnost účetní
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence
Ukončení pracovního poměru - absence
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Nadbytečnost zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele