Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

Situacím, kdy je zaměstnanec dlouhodobě nepřítomen v zaměstnání, musejí zaměstnavatelé vždy věnovat zvýšenou pozornost, a to zejména z pohledu placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti. Je pravdou, že nejčastějším důvodem (často dlouhodobé) nepřítomnosti zaměstnance v práci bývá nemoc jako důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákoníku práce.

V následujícím textu si blíže rozebereme podmínky platné ve zdravotním pojištění v souvislosti s déletrvající nepřítomností zaměstnance v zaměstnání, kdy se blíže zaměříme na tyto tematické oblasti:

  • neomluvená nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání,
  • vzetí zaměstnance do vazby nebo výkon trestu odnětí svobody,
  • dlouhodobá nemoc,
  • práce v zahraničí,

přičemž pracovněprávní vztah buď může trvat, anebo bude zaměstnavatel odůvodněně činit kroky směřující k jeho ukončení.

Neomluvená nepřítomnost zaměstnance

Neomluvená absence zjevně znemožňuje zaměstnavateli, aby zaměstnanec vykonával práce podle jeho potřeb v souladu se sjednanou pracovní smlouvou nebo dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tato závažná okolnost brání řádnému naplňování podmínek pracovněprávního vztahu, proto lze reálně předpokládat, že zaměstnavatel nebude mít zájem na jeho pokračování. Nicméně pokud by zaměstnavatel za daných okolností přece jen nechtěl pracovněprávní vztah ukončit, musel by z hlediska zdravotního pojištění postupovat v souladu s platnou právní úpravou.

Návaznost na minimální vyměřovací základ

Pokud zaměstnanec nepracuje, je jeho příjem nulový. Ve zdravotním pojištění však platí ustanovení o povinnosti odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu tehdy, pokud zaměstnanec nepatří mezi výjimky uvedené v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdy minimum neplatí například pro zaměstnané osoby, za které je plátcem pojistného stát. Pokud však musí zaměstnanec (a zaměstnavatel jako plátce pojistného) dodržet minimální vyměřovací základ, platí při postupu podle zákona následující:

  1. neomluvená absence trvá část kalendářního měsíce a příjem zaměstnance je alespoň 13 350 Kč. V tomto případě se ve zdravotním pojištění nepřihlíží k délce trvání té

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Závislá činnost a SZDZ
Trest vyhoštění cizince
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené

Související články

Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - nízké příjmy a minimum zaměstnance
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence a krácení dovolené
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Neplacené volno
Minimální zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Odstupné
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění