Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance

Vydáno: 19 minut čtení

Ustanovení § 301a zákoníku práce (dále jen ZP ) nazvané „jiné povinnosti zaměstnance“ ukládá na rozdíl od předchozího § 301 ZP povinnosti nesouvisející s výkonem práce. Pracovněprávní předpisy tradičně ukládají zaměstnancům povinnosti, které z logiky věci souvisí s výkonem práce. Tomuto pojetí se však zcela vymyká právě § 301a ZP . Kromě toho ukládá zaměstnancům povinnosti, které již mají na základě jiného právního předpisu. Tím jiným právním předpisem není právní úprava z oblasti pracovněprávní, ale z oblasti práva sociálního zabezpečení, tj. typicky na rozdíl od pracovního práva z oblasti veřejnoprávní. Jedná se o zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o NP“), který ve svém § 56 upravuje povinnost pojištěnců dodržovat režim dočasně práce neschopného.

Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
JUDr.
Eva
Dandová
Zaměstnancům je uloženo v době prvních 14 kalendářních dnů (v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 to bylo v době prvních 21 kalendářních dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pouze pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o NP. Oproti § 56 zákona o NP se tedy zaměstnancům neukládají povinnosti týkající se dodržování léčebného režimu.
Důvodem pro vložení § 301a ZP bylo umožnit zaměstnavateli při porušení těchto povinností zvlášť hrubým způsobem postihnout zaměstnance v zásadě největší sankcí v oblasti pracovněprávních vztahů, a to
jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
na základě nově vloženého
výpovědního důvodu § 52 písm. h) ZP
. Zákonodárce si zřejmě sám neuvědomil nepřípadnost a nedůvodnost umožnění zaměstnavateli jednostranně rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu, který vůbec nesouvisí s výkonem práce zaměstnance a má původ v porušení předpisů v oblasti sociálního zabezpečení. Z toho důvodu zcela uměle vložením § 301a ZP vytvořil z porušení povinnosti v oblasti nemocenského pojištění současně i porušení pracovněprávních povinností zaměstnance. Současně vložil do § 192 odst. 5 ZP větu, podle níž náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže by pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce byla dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) ZP.
Náhrada mzdy (platu) v době pracovní neschopnosti
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným n

Související dokumenty

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce

Související články

Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Ochranná doba v pracovním právu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Neomluvená absence zaměstnance
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Skončení pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Pracovní volno

Související otázky a odpovědi

Vytýkací dopis zaměstnancí
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Odpovědnost účetní
Porušování etického kodexu
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Prodloužení zkušební doby
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Výpověď z důvodu nadbytečnosti a pracovní neschopnost