Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance

Vydáno: 19 minut čtení

Ustanovení § 301a zákoníku práce (dále jen ZP ) nazvané „jiné povinnosti zaměstnance“ ukládá na rozdíl od předchozího § 301 ZP povinnosti nesouvisející s výkonem práce. Pracovněprávní předpisy tradičně ukládají zaměstnancům povinnosti, které z logiky věci souvisí s výkonem práce. Tomuto pojetí se však zcela vymyká právě § 301a ZP . Kromě toho ukládá zaměstnancům povinnosti, které již mají na základě jiného právního předpisu. Tím jiným právním předpisem není právní úprava z oblasti pracovněprávní, ale z oblasti práva sociálního zabezpečení, tj. typicky na rozdíl od pracovního práva z oblasti veřejnoprávní. Jedná se o zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o NP“), který ve svém § 56 upravuje povinnost pojištěnců dodržovat režim dočasně práce neschopného.

Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
JUDr.
Eva
Dandová
Zaměstnancům je uloženo v době prvních 14 kalendářních dnů (v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 to bylo v době prvních 21 kalendářních dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pouze pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o NP. Oproti § 56 zákona o NP se tedy zaměstnancům neukládají povinnosti týkající se dodržování léčebného režimu.
Důvodem pro vložení § 301a ZP bylo umožnit zaměstnavateli při porušení těchto povinností zvlášť hrubým způsobem postihnout zaměstnance v zásadě největší sankcí v oblasti pracovněprávních vztahů, a to
jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
na základě nově vloženého
výpovědního důvodu § 52 písm. h) ZP
. Zákonodárce si zřejmě sám neuvědomil nepřípadnost a nedůvodnost umožnění zaměstnavateli jednostranně rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu, který vůbec nesouvisí s výkonem práce zaměstnance a má původ v porušení předpisů v oblasti sociálního zabezpečení. Z toho důvodu zcela uměle vložením § 301a ZP vytvořil z porušení povinnosti v oblasti nemocenského pojištění současně i porušení pracovněprávních povinností zaměstnance. Současně vložil do § 192 odst. 5 ZP větu, podle níž náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže by pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce byla dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) ZP.
Náhrada mzdy (platu) v době pracovní neschopnosti
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Ochranná doba v pracovním právu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Neomluvená absence zaměstnance
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Vytýkací dopis zaměstnancí
Dohoda o zvýšení kvalifikace a vrácení nákladů při ukončení
Poslední mzda zaměstnance – při nemoci, neplaceném volnu a přečerpání dovolené
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Odpovědnost účetní
Porušování etického kodexu
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Insolvence u zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce