Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli

Vydáno: 6 minut čtení

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je odvádět pojistné příslušné (tj. zaměstnancově) zdravotní pojišťovně podle zákona. Zdravotní pojišťovnu kromě jiného zajímá, zda je pojistné odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pokud tomu tak není a zaměstnavatel odvádí pojistné ze skutečné výše příjmu (tedy z částky nižší než 14 600 Kč), musí zdravotní pojišťovně relevantně toto své počínání odůvodnit, to znamená, že musí mít ve mzdové evidenci zaměstnance založeny doklady, které jej k takovému postupu opravňují. V opačném případě se zaměstnavatel vystavuje zcela reálnému nebezpečí doměření dlužného pojistného, jakož i penále.

Souběh zaměstnání a evidence na úřadu práce

Legislativa platná ve zdravotním pojištění neumožňovala od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění zaměstnávat uchazeče o zaměstnání, tedy osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Vpravdě průlomovou změnu však v této souvislosti přinesl ve sféře placení pojistného na zdravotní pojištění (a návazně při plnění některých dalších zákonných povinností) zákon o zaměstnanosti č. 435

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Neomluvená absence zaměstnance
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu
Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Vytýkací dopis zaměstnancí
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Odpovědnost účetní
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Porušování etického kodexu
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Insolvence zaměstnance
DPČ a nemoc
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Dohoda o provedení práce na dobu neurčitou
Zaměstnání cizinců na DPP
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty)

Související komentovaná judikatura

Zboží jako hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování (21 Cdo 492/2019)
Okamžik uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty
Vlastnictví hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování