Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu

Vydáno: 8 minut čtení

V odborné veřejnosti dříve převládal názor, že se zaměstnancem nemůžete sjednat dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti) na tankovací kartu. Tento názor však byl překonán několika rozhodnutími Nejvyššího soudu, která si níže dovolujeme pro personální praxi shrnout.

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, obvykle nazývaná „dohoda o hmotné odpovědnosti“, je upravena v § 252 a násl. zákoníku práce.

Uzavřít takovou dohodu je pro zaměstnavatele značně výhodné, protože

  • oproti standardně požadované náhradě škody nemusí zaměstnavatel prokazovat zavinění zaměstnance (zaměstnanec má však možnost se odpovědnosti zprostit, pokud sám prokáže, že schodek, známý též pod laickým pojmem „manko“, nevznikl jeho zaviněním – důkazní břemeno zde tedy nese zaměstnanec, ne zaměstnavatel) a
  • náhrada škody není omezena do výše 4,5násobku průměrného výdělku zaměstnance, zaměstnanec je tak povinen schodek (škodu) zaměstnavateli nahradit v plné výši.

Předmětem takové dohody však mohou být podle zákoníku práce pouze hodnoty urč

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Odpovědnost zaměstnance za svěřené hodnoty a řešení vzniklého schodku
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Neomluvená absence zaměstnance
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí

Související otázky a odpovědi

Odpovědnost účetní
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Vytýkací dopis zaměstnancí
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Porušování etického kodexu
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Dohoda o zvýšení kvalifikace a vrácení nákladů při ukončení
Poslední mzda zaměstnance – při nemoci, neplaceném volnu a přečerpání dovolené
Insolvence u zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce
Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce
Dohoda o skončení pracovního poměru
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty)

Související komentovaná judikatura

Vlastnictví hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Zboží jako hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování (21 Cdo 492/2019)
Okamžik uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Související judikáty

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Zboží věci určeno k obratu nebo k oběhu