144/2015 Sb. o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

Schválený:
144/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015
o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
Vláda nařizuje podle § 205 písm. b) a c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Podmínkou výkonu státní služby z jiného místa je
a) přijetí opatření umožňujících ukládání služebních úkolů státnímu zaměstnanci vykonávajícímu státní službu z jiného místa, organizování, řízení a kontrolu výkonu jeho státní služby a ukládání příkazů k výkonu státní služby, zpravidla prostřednictvím sítě elektronických komunikací,
b) poskytnutí vybavení potřebného k výkonu státní služby z jiného místa, případně využití vlastního vybavení státního zaměstnance pro výkon státní služby.
 
§ 2
Výkon státní služby z jiného místa nelze sjednat u správních činností
a) spočívajících z převážné části v osobním kontaktu s osobami, který nelze nahradit jiným způsobem komunikace, nebo
b) pro jejichž výkon je nezbytné užití věcí nebo informací, u kterých právní předpis nebo jejich povaha vylučuje nakládání mimo sídlo služebního úřadu nebo jeho organizačního útvaru.
 
§ 3
(1) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní služby z důvodu mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo který čerpá služební volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku, na jeho žádost účast na vzdělávání státních zaměstnanců.
(2) Služební úřad dále umožní státnímu zaměstnanci podle odstavce 1
a) přístup k informacím o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu,
b) přístup na místo výkonu státní služby, pokud to povaha správních činností nevylučuje.
(3) Služební úřad může vyhradit prostory, které slouží ke krátkodobému využití a pobytu dětí státních zaměstnanců v rámci jejich služební doby.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

Související dokumenty

Související články

Homeworking, trend dnešní doby?