Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení

Vydáno: 22 minut čtení

Obecná pravidla pro každou práci v noci

Ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce (dále též ZP) vymezuje noční práci jako práci konanou v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou. Zákoník práce rozlišuje obecné pracovní podmínky při každé práci v noci a zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pracujících v noci.

Příplatek ke mzdě a platu za noční práci

Za jakoukoliv část odpracované pracovní doby v noci přísluší zaměstnancům příplatek. Odpracovanou dobu v noci nelze pro tento účel nijak zaokrouhlovat, respektive přiznávat příplatek jen při odpracování určité doby. Při odměňování mzdou by bylo sice možné tuto dobu zaokrouhlit nahoru ve prospěch zaměstnance, ale sotva to lze považovat za účelné. Při odměňování platem je jakékoliv zaokrouhlení zakázáno, neboť plat není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákoník práce, respektive prováděcí předpis (§ 122 odst. 1 ZP).

Příklad č. 1:

Zaměstnanec odměňovaný mzdou odpracoval při práci přesčas 20 minut v noci. Zaměstnavatel mu za tuto dobu příplatek za práci v noci nepřiznal, neboť podle jeho vnitřního předpisu přísluší jen tehdy, jestliže doba práce v noci činí alespoň půl hodiny. Postup zaměstnavatele je v rozporu se zákonem.

Při odměňování mzdou přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného (hodinového) výdělku (§ 116 ZP). Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku (obdobná právní úprava se podle § 118 ZP týká příplatku za práci v sobotu a v neděli). Takový postup by musel být sjednán v kolektivní smlouvě nebo individuálně se zaměstnancem. O využití vnitřního předpisu zaměstnavatele viz dále.

Jinou minimální výší příplatku je zákonem míněno jeho snížení. Zvýšení příplatku je totiž umožněno tím, že příplatek je zákonem dán nejméně v uvedené výši. AKV ve svých výkladových stanoviscích (stanovisko ze dne 11. 4. 2012, viz též www.akvpracpravo.cz) vyjádřila názor, že ale takováto nižší výše příplatku nesmí být zcela bagatelní, neboť by se tím popřel smysl příplatku. Výjimkou by mohl být případ, kdy zaměstnanec o práci v noci žádá a vůle zaměstnavatele k umožnění takové pracovní doby není primární. Příplatek však v žádném případě nesmí být sjednán ve výši 0 Kč.

Příklad č. 2:

Se zaměstnancem, jehož průměrný hodinový výdělek činí 75 Kč, zaměstn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Evidence pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Den pracovního klidu v noční směně
Evidence pracovní doby
Pracovní pohotovost
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Evidence pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Kontrola evidence pracovní doby
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Konto pracovní doby a stálá mzda
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
107/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související komentovaná judikatura

Výše příplatků za noční práci a za práci v sobotu a v neděli

Související otázky a odpovědi

Příplatek za noční směnu
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce na směny
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
Nárok na stravenky - noční směna
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Minimální časový údaj ve výkazech
Přesčasová práce u fixní mzdy
Příplatek za práci v sobotu/přesčas
Evidence dnů a přesčasů
Práce přesčas po víkendové směně
Evidence docházky
Docházkový systém