Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech

Vydáno: 31 minut čtení

Soudní dvůr Evropské unie na základě předběžné otázky předložené Obvodním soudem pro Prahu 9 vynesl dne 9. září 2021 ve věci C-107/19 přelomový rozsudek odchylující se od dosavadní praxe českých soudů v otázce kvalifikace kritérií determinujících přestávku v práci a tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech podle čl. 2 bod 1 a bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. Rozhodnutí otevírá dotčeným zaměstnancům cestu k uplatnění mzdových či platových nároků za práci za období, která byla zaměstnavateli, resp. národními soudy až doposud posuzována jako doba odpočinku (přestávky v práci) bez práva na odměnu.

Skutková stránka případu

Zaměstnanec byl zaměstnán na základě pracovní smlouvy u Dopravního podniku hl. m. Prahy od listopadu 2005 do prosince 2008, nejprve na pozici hasič-velitel, poté na pozici hasič. Pracovní doba v nepřetržitém provozu zaměstnavatele byla zaměstnanci rozvrhována v rámci směnného režimu zahrnujícího ranní směnu od 6.45 do 19.00 hod. a noční směnu od 18.45 do 7.00 hod. V rámci směny příslušely zaměstnanci dvě přestávky na jídlo a oddech, každá v rozsahu 30 minut, během nichž mohl odejít do závodní jídelny vzdálené 200 m od jeho pracoviště. V průběhu přestávky musel mít zaměstnanec u sebe vysílačku pro případ, že by bylo zapotřebí jej upozornit na výjezd zásahového vozidla, které k budově závodní jídelny mělo být přistaveno do dvou minut.

Čas přestávky byl zaměstnavatelem započítáván do pracovní doby pouze v případě, pokud v jejím průběhu byl zaměstnanec povolán k zásahu. Nedošlo-li během pauzy k výjezdu zaměstnance, kvalifikoval zaměstnavatel inkriminovaný časový úsek jako přestávku v práci, která se nezahrnovala do pracovní doby zaměstnance a za niž nepříslušela zaměstnanci žádná odměna. V takovém případě bylo zaměstnanci započítáno a propláceno 11,25 hod. za směnu.

Zaměstnanec se způsobem výpočtu své mzdy nesouhlasil a domáhal se, aby dva 30minutové úseky byly posuzovány rovněž jako pracovní doba, a to i pro situace, kdy se v jejich průběhu nevyskytla potřeba zásahu (tj. výkonu práce) ze strany zaměstnance. Po zaměstnavateli požadoval doplacení částky ve výši 95 335 Kč spolu s úroky z prodlení.

Procesní vývoj sporu

Samotnému řízení před Soudním dvorem EU předcházela poměrně bohatá procesní činnost u národních soudů:

Obvodní soud pro Prahu 9 posuzoval nároky dvou žalobců1) za neproplacenou mzdu, která jim měla dle jejich tvrzení příslušet v souladu s § 88 odst. 1 věta druhá ZP, neboť vykonávali práce, jejichž výkon nemohl být přerušen. Během dvou půlhodinových přestávek nemohli žalobci opustit pracoviště a museli se zdržovat v areálu zaměstnavatele. Žalobce A byl zaměstnán jako hasič, žalobkyně B jako dispečerka. Meritorně dospěl soud u obou žalobců k rozdílnému závěru, když žalobu ve vztahu k žalobci A zamítl, ve vztahu k žalobkyni B uložil žalovanému, aby jí zaplatil 71 589 Kč s úrokem z prodlení.

Zamítnutí návrhu stran žalobce A (hasič) opřel soud prvního stupně o povahu práce, kterou dotyčný žalobce u žalovaného vykonával. Podle závěrů soudu nebyla v posuzovaném případě pozice hasiče spojena s výkonem prací, které by zaměstnanec nemohl opustit z důvodu požadavku nepřerušovaného (souvislého) výkonu práce. Skutečnost, že zaměstnanec musel být během přestávky (s ohledem na nutnost nenadálého výjezdu) oblečen ve stejnokroji, nebyla podle názoru soudu určujícím kritériem, na jehož podkladě by bylo možné sporné časové úseky považovat za výkon práce započítávající se do pracovní doby zaměstnance.

Poznámka:

Odůvodnění soudu není v tomto ohledu nikterak precizní, ba naopak působí spíše matoucím dojmem: „Stejnokroj nemohl (zaměstnance) omezovat, neboť výjezd jednotek k nahlášeným akcím byl žalovaným, jako zaměstnavatelem, zajištěn pomocí vysílaček a přistavených vozidel, a to i v době čerpání přestávek pro oddech a jídlo.“ Není jasné, jakou souvislost soud spatřoval mezi povinností nosit stejnokroj a způsobem realizace výjezdu. Faktorem, zda zaměstnanci byli povinni nosit u sebe vysílačku a být připraveni k výkonu práce v mimořádně krátkém čase dvou minut od přijetí oznámení o výjezdu, se soud (bohužel) vůbec nezabýval.

Pracovní pozice žalobkyně B (hasič – spojař) měla podle závěru soudu odlišný charakter, neboť byla spojena s činnostmi, jejichž výkon nemůže být v rámci směny přerušen (dispečink). Nárok žalobkyně B tak soud posoudil jako důvodný.2)

Související dokumenty

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přestávky v práci
Přestávky v práci
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Kontrola evidence pracovní doby
Pracovní doba v obchodě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
99/1963 Sb. občanský soudní řád
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Související komentovaná judikatura

Přestávka v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo

Související judikáty

(x) - zrušeno nálezem II. ÚS 1854/20 - 1 ze dne 18. října 2021 Pracovní poměr. Přestávky v práci
Přiměřená doba na jídlo a oddech

Související pracovní situace

Bezpečnostní přestávka
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související otázky a odpovědi

Přestávka v práci
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Pracovní doba
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Přestávka v práci
Přestávka na jídlo a oddech
Práce na směny
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Přestávka mezi směnami (11 hod)
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Rozvržení pracovní doby
Práce přesčas
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Práce přesčas a její proplacení