Noční práce a práce v noci

Vydáno: 20 minut čtení

V případě některých profesí je práce rozvrhována zaměstnavatelem zaměstnancům tak, že je vykonávána i v noci. Zákoník práce rozlišuje pojmy noční práce a zaměstnanec pracující v noci. Noční práce je odměňována příplatkem. Zaměstnavatelé někdy zaměňují „noční práci“ a „zaměstnance pracující v noci“ a mylně se domnívají, že pouze „zaměstnanci pracující v noci“ mají právo na příplatek za práci v noci.

Noční práce a práce v noci
JUDr.
Jana
Strachoňová Drexlerová
Noční práce
Noční práce je definována v zákoníku práce v rámci obecné definice pojmů pro účely úpravy pracovní doby. Dle ust. § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce se
noční prací rozumí práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou
, a to bez ohledu na délku této práce. Noční prací je tedy i práce trvající v době mezi 22. a 6. hodinou jen několik minut.
Dobu mezi 22. a 6. hodinou zákoník práce označuje jako tzv. noční dobu. Takto vymezenou noční dobu nelze změnit ani ujednáním v kolektivní smlouvě, ani ujednáním v individuální dohodě se zaměstnancem. Není tudíž možné změnit vymezení noční doby například tak, že by zahrnovala čas mezi 21. a 5. hodinou nebo jen čas mezi 24. a 6. hodinou, a to ani v případě, že by s tím zaměstnavatel souhlasil.
Zaměstnanec pracující v noci
Dle ust. § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce je za zaměstnance pracujícího v noci považován zaměstnanec, který
během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích
. Předchozí právní úprava blíže nespecifikovala termín „pravidelně“, takže byl vykládán různě (1x týdně, 1x měsíčně atd.). Tato definice je však nyní upřesněna tak, že za zaměstnance pracujícího v noci se považuje pouze zaměstnanec, který odpracuje v noční době nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích
v průměru alespoň jednou týdně v období nejdéle 26 po sobě jdoucích týdnů
.
Zaměstnanec, který sice pracuje v noci, ale jeho práce je konaná v menším rozsahu, tj. méně než 3 hodiny, koná noční práci, ale nevztahují se na něj podmínky, které pro tuto práci vymezuje zákoník práce (zejména v ust. § 94 zákoníku práce). Rozdíl mezi zaměstnanci pouze příležitostně vykonávajícími noční práci a zaměstnanci pracujícími v noci spočívá v tom, že vůči druhé skupině

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Související články

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?

Související pracovní situace

Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Druhý pracovní poměr
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Umělci – přezkoušení
Povinnosti zaměstnavatele vůči exekutorům
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP