Noční práce a práce v noci

Vydáno: 20 minut čtení

V případě některých profesí je práce rozvrhována zaměstnavatelem zaměstnancům tak, že je vykonávána i v noci. Zákoník práce rozlišuje pojmy noční práce a zaměstnanec pracující v noci. Noční práce je odměňována příplatkem. Zaměstnavatelé někdy zaměňují „noční práci“ a „zaměstnance pracující v noci“ a mylně se domnívají, že pouze „zaměstnanci pracující v noci“ mají právo na příplatek za práci v noci.

Noční práce a práce v noci
JUDr.
Jana
Strachoňová Drexlerová
Noční práce
Noční práce je definována v zákoníku práce v rámci obecné definice pojmů pro účely úpravy pracovní doby. Dle ust. § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce se
noční prací rozumí práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou
, a to bez ohledu na délku této práce. Noční prací je tedy i práce trvající v době mezi 22. a 6. hodinou jen několik minut.
Dobu mezi 22. a 6. hodinou zákoník práce označuje jako tzv. noční dobu. Takto vymezenou noční dobu nelze změnit ani ujednáním v kolektivní smlouvě, ani ujednáním v individuální dohodě se zaměstnancem. Není tudíž možné změnit vymezení noční doby například tak, že by zahrnovala čas mezi 21. a 5. hodinou nebo jen čas mezi 24. a 6. hodinou, a to ani v případě, že by s tím zaměstnavatel souhlasil.
Zaměstnanec pracující v noci
Dle ust. § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce je za zaměstnance pracujícího v noci považován zaměstnanec, který
během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích
. Předchozí právní úprava blíže nespecifikovala termín „pravidelně“, takže byl vykládán různě (1x týdně, 1x měsíčně atd.). Tato definice je však nyní upřesněna tak, že za zaměstnance pracujícího v noci se považuje pouze zaměstnanec, který odpracuje v noční době nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích
v průměru alespoň jednou týdně v období nejdéle 26 po sobě jdoucích týdnů
.
Zaměstnanec, který sice pracuje v noci, ale jeho práce je konaná v menším rozsahu, tj. méně než 3 hodiny, koná noční práci, ale nevztahují se na něj podmínky, které pro tuto práci vymezuje zákoník práce (zejména v ust. § 94 zákoníku práce). Rozdíl mezi zaměstnanci pouze příležitostně vykonávajícími noční práci a zaměstnanci pracujícími v noci spočívá v tom, že vůči druhé skupině

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Informace o obsahu pracovního poměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Pracovní úraz - externí pracovník
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)