Noční práce a zaměstnanec pracující v noci

Vydáno: 14 minut čtení
Jak je z nadpisu patrné, noční práce a zaměstnanec pracující v noci jsou dvě různé kategorie, které je třeba od sebe odlišovat. Vzhledem k tomu, že práce „v noci“ představuje nejenom zásah do soukromí zaměstnance, ale rovněž má vliv na uspokojování jeho fyziologických potřeb, konkrétně spánku, je zaměstnanci při výkonu takové práce v různých souvislostech poskytována zvýšená ochrana.

Noční práce

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“) definuje noční práci jako práci konanou v noční době, přičemž noční dobou se rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou. Každá taková práce musí být odměněna navíc, a to bez ohledu na rozsah, v jakém byla v uvedeném časovém intervalu konána.

Zaměstnanci, který je odměňován mzdou, náleží za noční práci dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku s tím, že je možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení tohoto příplatku. Jiná minimální výše znamená, že se jedná o méně než uvedených 10 % průměrného výdělku (slovo „nejméně“ příplatek vyšší než 10 % průměrného výdělku již umožňuje). O jiný způsob určení příplatku se jedná v případě, že jeho výše není odvozena od průměrného výdělku zaměstnance, ale je sjednána konkrétní částkou. Mnozí zaměstnanci zastávají názor, že příplatek ve stejné výši pro všechny zaměstnance je spravedlivější než příplatek, jehož výše je odvozena od průměrného výdělku, a to z důvodu, že nevýhoda noční práce je stejná pro všechny, avšak průměrný výdělek coby základ pro výpočet příplatku se u jednotlivých zaměstnanců liší. Takto bývá argumentováno i ohledně příplatku za práci v sobotu a v neděli.

Jak už bylo zmíněno, jiná výše příplatku a způsob jeho určení může být sjednáno - uvedené znamená, že se může jednat o jakékoliv smluvní ujednání, tedy ujednání obsažené v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě či v individuálním smluvním ujednání uzavřeném se zaměstnancem (kolektivní smlouva nemá v tomto směru předn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Noční práce vs. práce v noci
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Noční práce vs. práce v noci
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Evidence pracovní doby
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Kontrola evidence pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Související otázky a odpovědi

Práce na směny
Příplatek za noční směnu
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
Nárok na stravenky - noční směna
Příplatek za noční a odpolední směnu
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Změna směnnosti - přidání třetí směny (noční)
Přestávka na jídlo a oddech
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Rozvržení pracovní doby
Práce přesčas
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Práce přesčas a její proplacení
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby