Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité

Vydáno: 16 minut čtení

Vážné provozní důvody nebo zvláštní povaha vykonávané práce mohou být zaměstnavateli důvodem, aby po něm nebylo lze spravedlivě požadovat sjednání pracovního poměru jinak než jen na dobu určitou a nemusel v té souvislosti dodržet obecná omezující pravidla týkající se uzavření takového pracovního poměru. Důvod sám o sobě ale nestačí. Je potřeba postup zaměstnavatele formalizovat ještě písemnou dohodou s odborovou organizací, pokud u něho působí, popř. vnitřním předpisem, jestliže takových zástupců zaměstnanců není.

Právní věta

Doba, na kterou se dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací dle ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce uzavírá, může být vymezena jak uvedením časového období podle dnů, týdnů, měsíců nebo let, tak uvedením konkrétního data v kalendáři. Dohodu lze uzavřít i na dobu neurčitou; v takovém případě se bude dohoda v poměrech zaměstnavatele uplatňovat – nenastane-li jiný zákonem stanovený nebo v dohodě sjednaný důvod skončení právního vztahu z dohody – až do doby, kdy pominou dohodou vymezené důvody.

Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví, že by dohoda musela být uzavřena jen na dobu určitou, a takovýto požadavek nelze dovodit ani ze smyslu a účelu právní úpravy obsažené v ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce (jenž je dán tím, že pro uplatňování dohody je především významná existence vymezených důvodů), nelze souhlasit s právním názorem, podle kterého za situace, kdy zákon výslovně požaduje určení doby, je třeba takový časový úsek ohraničit jak počátkem, tj. účinností dohody, tak koncem jejího trvání, a proto nelze konec trvání doby určit tak, že je to doba neurčitá. Není totiž v rozporu s ustanovením § 333 zákoníku práce, je-li trvání práv a povinností mezi účastníky pracovněprávního vztahu dohodnuto na dobu neurčitou, jak tomu například je v případě pracovní smlouvy.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2022, sp. zn. 21 Cdo 1207/2021)

Předmět sporu

  • Splnění podmínek pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou.
  • Vyřešení právní otázky týkající se obsahových náležitostí písemné dohody zaměstnavatele a odborové organizace o výjimce z pravidel o sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Těhotenství a pracovní poměr
Znáte skutečnou kulturu své organizace?
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Těhotenství a pracovní poměr
Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání
Postavení členů rad zaměstnanců v českém právním prostředí
Pracovní poměr na dobu určitou v otázkách a odpovědích
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
115/2001 Sb. o podpoře sportu

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Odpovědnost účetní
Úklidové služby
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Exekuce/odstupné
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Nárok na dovolenou za rok 2021
Odvod pojistného na sociální pojištění
Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Změna pracovního poměru na dobu určitou