Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité

Vydáno: 16 minut čtení

Vážné provozní důvody nebo zvláštní povaha vykonávané práce mohou být zaměstnavateli důvodem, aby po něm nebylo lze spravedlivě požadovat sjednání pracovního poměru jinak než jen na dobu určitou a nemusel v té souvislosti dodržet obecná omezující pravidla týkající se uzavření takového pracovního poměru. Důvod sám o sobě ale nestačí. Je potřeba postup zaměstnavatele formalizovat ještě písemnou dohodou s odborovou organizací, pokud u něho působí, popř. vnitřním předpisem, jestliže takových zástupců zaměstnanců není.

Právní věta

Doba, na kterou se dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací dle ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce uzavírá, může být vymezena jak uvedením časového období podle dnů, týdnů, měsíců nebo let, tak uvedením konkrétního data v kalendáři. Dohodu lze uzavřít i na dobu neurčitou; v takovém případě se bude dohoda v poměrech zaměstnavatele uplatňovat – nenastane-li jiný zákonem stanovený nebo v dohodě sjednaný důvod skončení právního vztahu z dohody – až do doby, kdy pominou dohodou vymezené důvody.

Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví, že by dohoda musela být uzavřena jen na dobu určitou, a takovýto požadavek nelze dovodit ani ze smyslu a účelu právní úpravy obsažené v ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce (jenž je dán tím, že pro uplatňování dohody je především významná existence vymezených důvodů), nelze souhlasit s právním názorem, podle kterého za situace, kdy zákon výslovně požaduje určení doby, je třeba takový časový úsek ohraničit jak počátkem, tj. účinností dohody, tak koncem jejího trvání, a proto nelze konec trvání doby určit tak, že je to doba neurčitá. Není totiž v rozporu s ustanovením § 333 zákoníku práce, je-li trvání práv a povinností mezi účastníky pracovněprávního vztahu dohodnuto na dobu neurčitou, jak tomu například je v případě pracovní smlouvy.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2022, sp. zn. 21 Cdo 1207/2021)

Předmět sporu

  • Splnění podmínek pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou.
  • Vyřešení právní otázky týkající se obsahových náležitostí písemné dohody zaměstnavatele a odborové organizace o výjimce z pravidel o sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Těhotenství a pracovní poměr
Znáte skutečnou kulturu své organizace?
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Těhotenství a pracovní poměr
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání
Pracovní poměr na dobu určitou v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
115/2001 Sb. o podpoře sportu

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Odpovědnost účetní
Odvod pojistného na sociální pojištění
Mzdy a prodej závodu
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Úklidové služby
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Exekuce/odstupné
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Ukončení pracovní smlouvy
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Smrt OSVČ - zaměstnavatele