Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

V souvislosti s nedostatkem pracovních sil na trhu práce zaměstnavatelé stále více využívají i mladistvé zaměstnance. Jaké podmínky platí při zaměstnávání těchto osob jak z hlediska některých aspektů pracovního práva, tak ve zdravotním pojištění?

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. Ustanovení § 246 zákoníku práce pak vyjmenovává práce, které jsou mladistvým zakázány.

Pokud zaměstnavatel uzavře s mladistvým pracovněprávní vztah a zúčtovaný příjem svojí výší nebo povahou zakládá povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění, pak zaměstnavatel přihlašuje osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny a odvádí pojistné podle zákona.

Co se týká přihlášení takového zaměstnance, pokud se mladistvý soustavně připravuje na budoucí povolání, použije zaměstnavatel ke dni nástupu do zaměstnání kromě kódu „P“ i kód „G“, kterým oznámí, že za zaměstnance je současně plátcem pojistného stát. Při skončení zaměstnání použije kód „O“. Vyměřovacím základem je dle § 3 odst. 1 z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dovolená po mateřské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související články

Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Odstupné
Konkurenční doložka
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce