115/2001 Sb. o podpoře sportu

Schválený:
115/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o podpoře sportu
Změna: 219/2005 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 183/2010 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 230/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 178/2019 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 49/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
 
§ 1a
Priority v oblasti sportu
(1) Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.
(2) Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.
(2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.
(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.
(4) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.
(5) Školním a vysokoškolským sportem se rozumí sport organizovaný či zajišťovaný školou nebo školským zařízením, včetně školského výchovného a ubytovacího zařízení nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, podle školského zákona, sport organizovaný či zajišťovaný fyzickou nebo právnickou osobou sice odlišnou od školy nebo školského zařízení, ale organizovaný či zajišťovaný pro školu nebo školské zařízení pro výkon jejich činností podle školského zákona a sport organizovaný či zajišťovaný vysokou školou nebo její součástí, včetně účelového zařízení pro kulturní a sportovní činnost, podle zákona o vysokých školách.
(6) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
(7) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.
(8) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely tohoto zákona akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.
 
§ 3
Národní sportovní agentura
(1) Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen "Agentura").
(2) Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(3) Sídlem Agentury je Praha.
(4) V čele Agentury stojí rada Agentury (dále jen "rada") složená z předsedy Agentury, místopředsedy Agentury a člena rady. Za Agenturu jedná navenek předseda Agentury. Dalším orgánem Agentury je dozorčí komise Agentury (dále jen "dozorčí komise").
 
§ 3a
Působnost Agentury
(1) Agentura
a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen "plán"), který obsahuje zejména definici cílových skupin sportovců, cílových skupin sportovních organizací a cílových skupin oblastí sportu, na které je podpora zaměřena, včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé cílové skupiny, a předkládá jej vládě ke schválení,
b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,
c) poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu,
d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytl,
e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport dospělých, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České republice a zahraničí,
f) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu4) ; Agentura může rozhodnout také o změnách příspěvkové organizace, jejímž je zřizovatelem, na základě tohoto zákona. Opatření, jímž Agentura rozhodne o změně příspěvkové organizace, musí obsahovat dodatek ke zřizovací listině, popřípadě zřizovací listinu nově vznikající příspěvkové organizace,
g) prostřednictvím příspěvkové organizace uvedené v písmenu f) zajišťuje realizaci antidopingového programu,
h) organizuje a kontroluje uskutečňování antidopingového programu,
i) vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží a dalších negativních jevů ve sportu, zejména projevů rasismu, všech druhů a forem diskriminace, dopingu a násilí,
j) koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,
k) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací a dalších osob žádajících o poskytnutí podpory podle § 6b, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí podpory (dále jen "rejstřík"),
l) zajišťuje propagaci sportu,
m) spolupracuje se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní reprezentace státu a
n) vypracovává návrh akčního plánu podpory sportu na kalendářní rok (dále jen "akční plán podpory sportu"), který obsahuje konkrétní opatření týkající se podpory sportu, předkládá jej vládě nejpozději do 30. června bezprostředně předcházejícího kalendářního roku ke schválení a provádí a koordinuje uskutečňování vládou schváleného akčního plánu podpory sportu.
(2) Resortní sportovní centrum zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro sportovní reprezentaci státu.
(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce resortních sportovních center podle odstavce 1 písm. j) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Agentura v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.
(4) Agentura spolupracuje se sportovními organizacemi při respektování jejich autonomie. Agentura průběžně a pravidelně komunikuje se sportovními organizacemi, obcemi, kraji a jimi zřízenými právnickými osobami zastupujícími zájmy obcí a krajů, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy, iniciativně zjišťuje a vyhodnocuje jejich zpětnou vazbu k problematice sportu, k činnosti Agentury a k optimalizaci činnosti Agentury; k tomu účelu je Agentura povinna vytvářet odpovídající mechanismy.
(5) Agentura vydává etický kodex, kterým se při své činnosti řídí zaměstnanci a další představitelé Agentury. Součástí kodexu jsou rovněž pravidla styku zaměstnanců a představitelů Agentury s veřejností, se zástupci sportovních organizací a dalšími činovníky v oblasti sportu. Vědomé závažné porušení etického kodexu se považuje za porušení služební kázně státního zaměstnance a za závažné porušení povinnosti zaměstnance.
 
§ 3b
Předseda Agentury, místopředseda Agentury a rada
(1) Rada má 3 členy. Členem rady a jejím předsedou je předseda Agentury. Členem rady a jejím místopředsedou je místopředseda Agentury.
(2) Předsedu Agentury, místopředsedu Agentury a člena rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Funkční období předsedy Agentury, místopředsedy Agentury a člena rady je 5 let. Předseda Agentury, místopředseda Agentury a člen rady může být jmenován opětovně, nejvýše však na dvě po sobě bezprostředně následující funkční období.
(3) Předsedou Agentury, místopředsedou Agentury nebo členem rady může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která
a) je státním občanem České republiky,
b) dosáhla věku 30 let,
c) je plně svéprávná,
d) je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
e) má vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu,
f) má nejméně 5 let praxe v řídící funkci a
g) má zkušenosti v oblasti organizace a administrativy sportu.
(4) Funkce předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, poslance Evropského parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv a člena orgánu územního samosprávného celku, s výjimkou funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady nesmí zastávat funkci v politické straně nebo politickém hnutí.
(5) S funkcí předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady je neslučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické. Majetková účast předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu je vyloučena.
(6) Funkce předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním; odvolání musí být odůvodněno,
c) vzdáním se funkce, nebo
d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
(7) Předseda Agentury se považuje za vedoucího služebního úřadu a za služební orgán podle zákona o státní službě; rozhodování ve věcech státní služby, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, může přenést na místopředsedu Agentury. Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu služby podle zákona o státní službě. Předseda Agentury nebo místopředseda Agentury jedná jménem státu v pracovněprávních vztazích.
(8) Funkce předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady je veřejnou funkcí7) ; odměňování se řídí zvláštním právním předpisem8). Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady nemůže pro Agenturu vykonávat práci v základním pracovněprávním vztahu.
 
§ 3c
Činnost rady
(1) Předseda Agentury svolává schůzi rady a řídí její jednání. Předseda Agentury nebo místopředseda Agentury bez zbytečného odkladu svolá schůzi rady i tehdy, jestliže o to požádají alespoň dva členové rady nebo dozorčí komise svým usnesením.
(2) Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní všichni členové. Rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
(3) Rada schvaluje usnesením
a) návrh plánu podle § 3a odst. 1 písm. a),
b) návrh akčního plánu podpory sportu podle § 3a odst. 1 písm. n),
c) návrh rozpočtu Agentury a závěrečný účet Agentury,
d) finanční nástroje pro podporu sportu, zejména dotační programy a výzvy pro dotace poskytované ze státního rozpočtu a pravidla pro příspěvky poskytované ze státního rozpočtu, za podmínek stanovených rozpočtovými pravidly a v souladu s kapitolou a rozpočtem kapitoly Agentury ve státním rozpočtu,
e) jednací řád rady,
f) etický kodex Agentury a
g) další dokumenty, jestliže si to vyhradí; tím není dotčeno rozhodování Agentury v řízení o poskytnutí nebo odnětí dotace.
(4) Rada je oprávněna usnesením ukládat předsedovi Agentury úkoly v mezích působnosti Agentury podle § 3a, s výjimkou rozhodování Agentury v řízení o poskytnutí nebo odnětí dotace.
(5) Rada odpovídá za plnění povinností organizační složky státu a správce kapitoly podle rozpočtových pravidel9).
(6) Ze schůze rady se pořizuje zápis, ze kterého je zřejmé hlasování jednotlivých členů.
 
§ 3d
Dozorčí komise
(1) Dozorčí komise má 10 členů. Dozorčí komise si ze členů volí předsedu a dva místopředsedy.
(2) Polovinu členů dozorčí komise volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; polovinu členů dozorčí komise volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky. Funkční období člena dozorčí komise je 4 roky.
(3) Členem dozorčí komise může být jmenována osoba, která
a) je státním občanem České republiky,
b) je plně svéprávná a
c) je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(4) Členství v dozorčí komisi je neslučitelné s funkcí předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady. Člen dozorčí komise nemůže pro Agenturu vykonávat práci v základním pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru.
(5) Funkce člena dozorčí komise zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním; odvolání musí být odůvodněno,
c) vzdáním se funkce, nebo
d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
(6) Členství v dozorčí komisi je veřejnou funkcí vykonávanou bezplatně; členu dozorčí komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnanci s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.
 
§ 3e
Činnost dozorčí komise
(1) Dozorčí komise kontroluje činnost a hospodaření Agentury; ostatní orgány Agentury jí k tomu poskytují součinnost. Členové dozorčí komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Agentury.
(2) Předseda dozorčí komise svolává schůzi dozorčí komise a řídí její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda dozorčí komise. Schůze dozorčí komise se konají alespoň čtyřikrát ročně. Předseda dozorčí komise nebo místopředseda dozorčí komise bez zbytečného odkladu svolá schůzi dozorčí komise i tehdy, jestliže o to požádá alespoň 5 členů dozorčí komise.
(3) Dozorčí komise rozhoduje většinou všech svých členů.
(4) Dozorčí komise schvaluje svůj jednací řád.
(5) Předseda a místopředsedové dozorčí komise mají právo účastnit se schůzí rady.
(6) Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady je povinen dostavit se osobně na schůzi dozorčí komise, jestliže o to dozorčí komise požádá, ledaže mu v tom brání závažné důvody, a podat požadované informace a vysvětlení, jestliže jejich poskytnutí nebrání zákonné důvody.
(7) Při zjištění nedostatků v činnosti nebo hospodaření Agentury přijme dozorčí komise o nedostatcích usnesení. Předseda dozorčí komise o přijetí usnesení a jeho důvodech bez zbytečného odkladu informuje radu a předsedu vlády.
(8) Dozorčí komise může přijmout usnesení o podání podnětu k odvolání předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady. Předseda dozorčí komise bez zbytečného odkladu podá zdůvodněný podnět k odvolání předsedovi vlády.
 
§ 3f
Rejstřík
(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osobách podle § 6b. Správcem rejstříku je Agentura. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:
a) název, sídlo a identifikační číslo osoby sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,
b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo sportovců a trenérů evidovaných ve sportovní organizaci; v případě cizinců rovněž datum narození, adresa místa pobytu5) a státní občanství,
d) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,
e) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu d),
f) sportovní zařízení, která žadatel pravidelně a dlouhodobě využívá pro svou činnost.
(3) Podrobnosti rozsahu dalších údajů o sportovní organizaci podle odstavce 2 a způsob jejich zápisu stanoví Agentura vyhláškou.
(4) Žadatelé o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) jsou povinni zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu a způsobem, které stanoví Agentura vyhláškou.
(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených.
(6) Agentura ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku. Agentura vyvíjí průběžné úsilí k transparentní evidenci údajů zapsaných v rejstříku a k technologickému rozvoji rejstříku.
 
§ 3g
Národní rozhodčí soud pro sport
(1) Agentura zřizuje Národní rozhodčí soud pro sport (dále jen "Soud"). Sídlem Soudu je sídlo Agentury. Soud vykonává svěřené úkoly nezávisle na Agentuře a není vázán pokyny Agentury.
(2) Do pravomoci Soudu náleží rozhodování sporů v souvislosti s dopingem, jakož i sporů ve věcech disciplinárních deliktů sportovců anebo členů sportovních organizací, pokud je to v souladu s jejich vnitřními předpisy a tyto sportovní organizace o to požádají. Podrobnosti stanoví statut Soudu (dále jen "Statut").
(3) V čele Soudu stojí předsednictvo Soudu, které je složeno z pěti členů, a to předsedy Soudu, prvního a druhého místopředsedy Soudu a dvou členů předsednictva Soudu (dále jen "předsednictvo Soudu"). Funkce člena předsednictva Soudu je funkcí čestnou a neplacenou. Funkční období všech členů předsednictva Soudu je 6 let.
(4) Členy předsednictva Soudu jmenuje rada Agentury. Člen předsednictva Soudu musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a praxi v oboru sportovní právo v délce alespoň 3 let.
(5) Členové předsednictva Soudu jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Členy předsednictva Soudu nelze proti jejich vůli odvolat s výjimkou vážného porušení Statutu. Všichni členové předsednictva Soudu mohou být jmenováni opětovně.
(6) Řízení konané před Soudem není rozhodčím řízením ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Soud současně není stálým rozhodčím soudem ve smyslu § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a řízení před orgány Soudu nemá povahu rozhodování rozhodčí komise spolku.
(7) Soud není samostatnou účetní jednotkou, nevede samostatné účetnictví a samostatně nehospodaří. Veškeré účetnictví týkající se činnosti Soudu spravuje Agentura.
 
§ 4
Úkoly ostatních orgánů státní správy
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů, zřizují svá resortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.
(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje školní a vysokoškolský sport a vytváří podmínky pro jeho rozvoj a za tímto účelem poskytuje finanční podporu ze státního rozpočtu včetně dotací a kontroluje její použití. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovává návrh plánu státní politiky školního a vysokoškolského sportu a předkládá jej vládě ke schválení. Finanční podporou školního a vysokoškolského sportu ze státního rozpočtu podle tohoto odstavce není dotčena povinnost obcí, svazku obcí a krajů zajišťovat výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizují (zejména investiční výdaje škol a školských zařízení, včetně výdajů na výstavbu, přístavbu, nástavbu, vestavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovních zařízení škol a školských zařízení), podle § 177 až 182 školského zákona.
(3) Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním talentům, vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti sportu.
(4) Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří podmínky pro rozvoj sportovní infrastruktury v rámci programů péče o cestovní ruch.
(5) Ostatní ministerstva vytvářejí podmínky pro podporu sportu a rozvoj sportovní infrastruktury v rámci svých kompetencí.
 
§ 5
Úkoly krajů
Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení,
c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění.
 
§ 6
Úkoly obcí
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
 
§ 6a
Plány v oblasti sportu
(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu, s výjimkou školního a vysokoškolského sportu. Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení. Plán se vypracovává na období 5 let. Z plánu vychází akční plán podpory sportu. Plán a akční plán schvaluje vláda.
(2) Plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu určuje cíle státní politiky v oblasti školního a vysokoškolského sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory školního a vysokoškolského sportu ze státního rozpočtu. Plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu se vypracovává na období 5 let. Plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu schvaluje vláda.
(3) Plán rozvoje sportu v kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
 
§ 6b
Podpora sportu ze státního rozpočtu
(1) Agentura poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu, s výjimkou sportu školního a vysokoškolského, formou dotace
a) sportovním organizacím na podporu sportu, zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob, a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky, zahrnující též výdaje na zajištění činnosti sportovních organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a na pořádání významných sportovních akcí a významných sportovních akcí mimořádné důležitosti podle § 6c,
b) osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
c) osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořádání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti podle § 6c.
(2) Podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze žadateli zapsanému v rejstříku. Agentura neposkytne podporu sportu podle odstavce 1, pokud
a) údaje žadatele uvedené v rejstříku neodpovídají skutečnosti,
b) žadatel v uplynulých 3 letech
1. opakovaně nebo závažným způsobem porušil podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle tohoto zákona,
2. opakovaně nebo závažným způsobem porušil pravidla boje proti dopingu,
3. závažným způsobem ohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, nebo
c) žadatel nebo stávající člen jeho statutárního orgánu byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu nebo pro trestný čin dotačního podvodu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Agentura může uzavřít se sportovní organizací smlouvu nebo memorandum o dlouhodobé spolupráci k realizaci víceletého projektu; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel.
(4) Okruh příjemců a podmínky poskytnutí podpory podle odstavce 1, včetně délky časového období, na něž je program na poskytování podpory vyhlášen, stanoví Agentura. Agentura při stanovení podmínek podpory není oprávněna vyloučit možnost jejího dalšího poskytnutí příjemcem podpory konečným příjemcům postupem podle odstavce 5.
(5) Sportovní organizace, která je příjemcem podpory sportu podle odstavce 1, může tuto podporu v souladu s podmínkami pro její použití stanovenými v programu dále poskytnout sportovní organizaci, která je v ní sdružena6), jako konečnému příjemci podpory. Příjemce podpory sportu podle odstavce 1 je povinen uvést v žádosti o podporu sportu podle odstavce 1 všechny konečné příjemce a účel, na který má být tato podpora poskytnuta jednotlivým konečným příjemcům; dále je povinen zavázat konečného příjemce k plnění podmínek poskytnuté podpory. Za plnění podmínek poskytnuté podpory Agentuře odpovídá příjemce podpory sportu podle odstavce 1. Konečný příjemce poskytne Agentuře součinnost při kontrole podle § 3a odst. 1 písm. d).
(6) Výdaje na zajištění činnosti sportovních organizací nejsou projektem. Podmínky pro poskytnutí dotace na úhradu výdajů na zajištění činnosti sportovních organizací stanoví Agentura v programu. Agentura může poskytnout dotaci pro zajištění činnosti sportovní organizace podle předem stanovených kritérií.
(7) Agentura vyvíjí průběžné úsilí k iniciativní přípravě legislativních i nelegislativních návrhů i jiných finančních nástrojů pro podporu sportu, než jsou dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 1 až 6; každý připravený zdůvodněný návrh podá Agentura předsedovi vlády.
 
§ 6c
Podpora významných sportovních akcí
(1) Ústřední orgány státní správy vytvářejí na základě souhlasu vlády podmínky pro konání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti. Žádost o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Agentury.
(2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládá předpokládaný rozpočet akce a studie proveditelnosti zohledňující finanční, materiální, personální a právní zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být zřejmé, jaká opatření ze strany orgánů veřejné moci, zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany života a zdraví, pobytu cizinců na území České republiky a dopravní dostupnosti, budou pro pořádání akce nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje informace, zda a v jakém rozsahu je pro pořádání akce poskytnutí podpory ze státního rozpočtu nezbytné při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, a informace o udržitelnosti provozu sportovních a jiných zařízení, na něž má být podpora poskytnuta, po skončení akce.
(3) Podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ze státního rozpočtu, k nimž dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje zejména Agentura.
(4) Podpora ze státního rozpočtu na významné sportovní akce neuvedené v odstavci 1 je poskytována na základě programu podle § 6b.
(5) Na základě spolupráce se sportovními organizacemi podle § 3a odst. 1 písm. m) a § 3a odst. 4 Agentura vypracovává a průběžně aktualizuje výhled významných sportovních akcí, včetně významných sportovních akcí mimořádné důležitosti, které by se podle informací sportovními organizacemi Agentuře poskytnutých měly na území České republiky uskutečnit v období následujících 3 let (dále jen "výhled"). Výhled obsahuje nejméně položkový seznam významných sportovních akcí a u každé jednotlivé významné sportovní akce v seznamu uvedené název významné sportovní akce, plánovaný termín a plánované místo konání významné sportovní akce, druh významné sportovní akce z pohledu její mezinárodní sportovní důležitosti, název, sídlo a identifikační číslo osoby české sportovní organizace, která hodlá uspořádání významné sportovní akce zajistit, kvalifikovaný odhad nezbytných a účelných celkových nákladů na uspořádání akce, kvalifikovaný odhad případné finanční podpory významné sportovní akce ze státního rozpočtu, o kterou bude česká sportovní organizace hodlající uspořádání významné sportovní akce zajistit žádat. Agentura předkládá výhled vládě pro informaci dvakrát ročně, vždy nejpozději do 30. června a do 31. prosince kalendářního roku.
 
§ 6d
Koordinace poskytování podpory
(1) Agentura koordinuje poskytování podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
(2) Podpora se neposkytne, pokud by její poskytnutí bylo v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě.
 
§ 7
Náhrada při vyvlastnění
Má-li být za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty zřízené nebo vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě.
 
§ 7a
Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení
(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen „provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.
(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.
(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.
 
§ 7b
Oprávnění Ministerstva vnitra
(1) Pokud vlastník nebo provozovatel závažným způsobem poruší povinnost podle § 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku.
(2) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele může Ministerstvo vnitra rozhodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník nebo provozovatel prokáže, že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku ve sportovním zařízení.
 
§ 7c
Kontrola
(1) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b.
(2) Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka nebo provozovatele podle § 7a.
 
§ 7d
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo
c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.
(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném na základě § 3f odst. 2 a 3.
(3) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. b) nebo c) se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném na základě § 3f odst. 4.
(4) Konečný příjemce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6b odst. 5 neposkytne Agentuře součinnost při kontrole.
(5) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.
(6) Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 1 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2 000 000 Kč.
(7) Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 100 000 Kč.
(8) Osobě podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100 000 Kč.
(9) Konečnému příjemci lze za přestupek podle odstavce 4 uložit pokutu do 100 000 Kč.
 
§ 7e
zrušen
 
§ 7f
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků uvedených v § 7d odst. 2 až 4, projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Přestupky podle § 7d odst. 2 až 4 projednává Agentura.
(3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
 
§ 7g
Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku na provozovatele.
 
§ 8
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 274/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 230/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprovozní rejstřík nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní sportovní organizace, které nebyly zapsány podle věty první, jsou povinny tyto povinnosti splnit do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel o podporu je povinen splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 4 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu na její zápis v rejstříku do uplynutí doby stanovené v bodu 2, ve které měla sportovní organizace splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Plán podle § 6a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládě poprvé do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Plán rozvoje sportu v kraji podle § 5 písm. d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje kraj poprvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Plán rozvoje sportu v obci podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje obec poprvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 178/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
1. Agentura se zřizuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonává do 31. prosince 2019 působnost Agentury podle § 3d odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonává od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 působnost Agentury podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyjma vyhlašování výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace, které vykonává do 31. prosince 2019.
3. Působnost ve věcech přípravy programů na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává Agentura ode dne svého zřízení.
4. Pro účely finančního vypořádání se státním rozpočtem podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla má postavení poskytovatele státní podpory sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případech, kdy vykonávalo působnost Agentury jako poskytovatele státní podpory sportu podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst předloží předseda Agentury po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra do 1 kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl jmenován.
6. Návrh první organizační struktury Agentury předloží předseda Agentury Ministerstvu vnitra k vyjádření do 2 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla vládou schválena první systemizace podle bodu 5.
7. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. prosince 2019 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019, se dnem 1. ledna 2020 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. května 2020 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020, se dnem 1. června 2020 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. prosince 2020 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020, se dnem 1. ledna 2021 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se ode dne přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu převádí do Agentury.
8. Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa v Agentuře lze konat po schválení první systemizace služebních míst podle bodu 5 vládou, nebude-li volné služební místo obsazeno postupem podle bodu 7. V tomto výběrovém řízení vybere předseda Agentury 1 žadatele ze 3 nejvhodnějších žadatelů nebo z dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli podle § 28 odst. 2 a 3 zákona o státní službě.
9. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů přechází na Agenturu
a) dnem 1. ledna 2020, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019,
b) dnem 1. června 2020, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020,
c) dnem 1. ledna 2021, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020,
d) dnem přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
10. Příslušnost k hospodaření s movitým majetkem státu, ke kterému má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy příslušnost hospodařit, přechází na Agenturu
a) dnem 1. ledna 2020, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019,
b) dnem 1. června 2020, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020,
c) dnem 1. ledna 2021, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020,
d) dnem přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
11. Funkci zřizovatele příspěvkové organizace zřízené podle dosavadních předpisů za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu vykonává ode dne 1. ledna 2020 Agentura.
12. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede do 31. května 2020 rejstřík, k němuž je Agentura oprávněna přistupovat podle bodu 3. Od 1. června 2020 vede rejstřík Agentura.
13. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předá k příslušnému dni přechodu působnosti podle bodů 2, 4 a 12 Agentuře dokumenty nezbytné k výkonu této působnosti.
Čl.II zákona č. 49/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dosavadnímu předsedovi Agentury a dosavadním místopředsedům Agentury zaniká funkce ke dni, kdy je jmenován předseda Agentury, místopředseda Agentury a člen rady podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Do doby jmenování předsedy Agentury, místopředsedy Agentury a člena rady podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává dosavadní předseda Agentury působnost předsedy Agentury a rady podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Předseda Agentury, místopředseda Agentury a člen rady budou jmenováni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Členové dozorčí komise budou jmenováni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
3) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
4) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s.
5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Například § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
7) § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 4 odst. 4, § 8, 8b, 9, 10, 12, 13, 20, § 23 až 27, § 30, 31, 39, 44, 44a, § 45 až 51 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité